Bogen indeholder en introduktion til personalismen som filosofisk retning og kombinerer de værdier, der udspringer herfra med relationspsykologi. Herigennem beskrives grundlaget for en værdibåret psykologi, hvilket bogens forfattere mener adskiller sig fra andre psykologiske retninger, der beskrives som værdineutrale.

Bogens forfattere er alle optaget af relationspsykologi, og flere af dem ansat er på Institut for Relationspsykologi, hvor Jonas Norgaard Mortensen, der har skrevet flere bøger om personalismen, ligeledes er direktør.

Indledningsvist beskrives de forhindringer for en relationel psykologi funderet i personalismens værdier, som den traditionelle psykologi ifølge forfatterne rummer.

Den traditionelle psykologi beskrives som individualistisk funderet, dvs. at mennesket forstås individualistisk i sin udvikling, hvilket psykologien afspejler i sine individualistiske analyser og interventioner. Dette er den første forhindring for en relationel psykologi baseret på det personalistiske menneskesyn, hvor relationer ses som kernen i menneskets konstitution.

Den næste forhindring er ifølge forfatterne, at psykologien grundet sin naturvidenskabelige ramme er værdineutral. Der rettes en kritik mod det forhold, at psykologien undersøger og fremsiger lovmæssigheder om mennesket uden selv at bære nogen retning, værdier eller svar på tilværelsens store spørgsmål.

Endelig beskrives, hvordan psykologiens forståelse af, at svar på livets eksistentielle spørgsmål findes inden i mennesket, i følelserne og vores mentalitet, forhindrer en værdibåret relationel psykologi, hvor svar på livets eksistentielle spørgsmål og samfundets fælles etik findes uden for det enkelte menneske.

Det er bogens hensigt at udpege en løsning på ovenstående problematikker i den traditionelle psykologi. Forfatterne tager læseren med på en rejse, hvor psykologien forsøges nyfortolket; en fortolkning, hvor personalismens værdier danner grundlag for psykologen, hvor mennesket ikke forstås individualistisk, men relationelt, hvor eksistentielle svar findes uden for det enkelte menneske, og hvor fællesskaber i samfundet er baseret på forpligtende værdier og etik, som udpeger en retning for den enkelte.

Bogen afsluttes med en invitation til et fremtidigt samarbejde med klinikere omkring, hvordan denne relationelle psykologi funderet i personalismens menneskesyn kan se ud på forskellige psykologiske praksisfelter.

Fra min synsvinkel har bogen den svaghed, at der inddrages mange teoretikere fra forskellige retninger inden for fx teologi, psykologi, sociologi og filosofi, som ud fra kort omtale anvendes til at drage mange og vidtrækkende konklusioner. Bogen fremstiller dermed sin kritik og sine visioner på et lidt forhastet og spinkelt grundlag. Bogen vil måske mere, end den kan indfri.

Samtidig er det en tankevækkende bog, hvis styrke er, at den giver fagpersoner anledning til at se på eget praksisfelt fra en ny vinkel, kritisk genoverveje og debattere psykologiens værdimæssige fundament samt psykologiens formål og samfundsforpligtelse. En læseværdig bog for de, der ønsker at tage livtag med vigtige temaer som psykologiens værdigrundlag og fundament.

Af Susanne Fodgaard, cand.psych.aut. og specialist i Børneneuropsykologi

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge