Alt er mærkeligt, uægte, uvirkeligt, uforklarligt, meningsløst! Min indre kerne er forsvundet! Verden omkring mig er en illusion! Jeg tvivler på, at mine oplevelser er mine! Jeg føler mig som et træ! Disse er eksempler på udsagn, man kan høre fra mennesker med skizofreni, der oplever selvforstyrrelser.
Netop selvforstyrrelserne er ifølge den norske psykiater Paul Møller centrale for forståelse, udredning og behandling af mennesker med skizofreni. De er grundlæggende i sygdommen og for øvrige symptomer. De forekommer ofte tidligt i den prodromale fase, men kan være vanskelige at sætte ord på. De er tilmed kilde til den største lidelse hos patienterne, argumenterer han.

Paul Møller er en markant fortaler for en tilgang til psykoselidelser, der tager sit afsæt i videnskabstraditioner som fænomenologi, eksistensfilosofi samt nyere bevidsthedsforskning og neurovidenskab. Han har sammen med blandt andet den danske psykiater Josef Parnas i 2005 udviklet interviewinstrumentet EASE (Examination of Anomalous Self-Experience) til undersøgelse af selvforstyrrelser.

I herværende bog præsenteres subjektivitetsmodellen (international betegnelse: Ipseity, Disturbance Model IDM), hvis formål er at belyse udviklingen af prodromalfænomener og psykose. Subjektivitet forstås her som en bærestruktur i den menneskelige bevidsthed, selve forudsætningen for at kunne opleve fra et førstepersonsperspektiv, herunder sig selv som en enhed, et stabilt og genkendeligt centrum i sit eget liv. Det mentale skred mod psykosen sker, når man ikke længere har et sammenhægende udgangspunkt. Herved opstår en fremmed- eller uvirkelighedsfølelse, der kan vedrøre selvet, kroppen og omverdenen omkring. Subjektivitetsmodellen udmærker sig ved at belyse dels kunne hvordan psykosefænomenerne formes og udvikles i vores psyke, og dels hvilke bevidsthedsstrukturer, der er involveret heri.

Bogen giver en indføring ind i historiske og videnskabsteoretiske strømninger og disses betydning for vores forståelse af psykose. Ikke som teoritunge baggrundskapitler, men elegant integreret ifht. bogens ærinde: At bane vejen for (implementering af) en supplerende psykose-forståelse til den dominerende naturvidenskabeligt baserede angloamerikanske forståelse, hvor der lægges vægt på mere håndgribelige symptomer. Den fænomenologiske tilgang er ikke ny, men har været beskrevet i litteraturen langt tilbage, ligesom den har været del af tidligere versioner af det europæiske diagnosesystem (ICD-8 og før).

Der gives en række konkrete forslag og redskaber til implementering af en fænomenologisk tilgang med fokus på selvforstyrrelser i udredning og behandling, herunder præsenteres EASE-interviewet. Samtalen fremhæves som eneste adgangsgiver i at udtrykke og skabe mening i de ellers diffuse oplevelser. Der gives konkrete retningslinjer til terapeutiske tilgang og temaer samt en skitse til et 7 trins behandlingsmodul, som dog ikke er en manualiseret lineær behandlingmetode. Der gives anvisninger på, hvordan selvforstyrrelser kan være i fokus i forskellige interventionsformer, herunder individuelle samtaler, familiesamarbejde, netværksarbejde, miljøterapi mv. samt til, hvordan modellen overordnet kan implementeres i en klinisk psykiatrisk ramme. Afslutningsvist præsenteres forskning om selvforstyrrelser, blandt andet som en god tidlig prædikter for psykose.

Bogen henvender sig til læger og psykologer, specialister og specialistkandidater samt andre sundhedsfaglige, som arbejder i psykiatrien med ansvar for udredning, diagnostik og behandling af mennesker med skizofreni og psykoselidelser. Nogen forkundskab og klinisk erfaring med patientgruppen vil være en fordel.

Bogen er velskrevet. Den praktiserer, hvad den prædiker ved også at formidle selvforstyrrelserne mere erfaringsnært med eksempler fra kunsten, men samtidig på et højt fagligt niveau og med høj grad af praktisk anvendelighed. Den kan anbefales til dem, som ønsker udvidet forståelse af lidelsen og inspiration i arbejdet med og omkring mennesker med psykose.

Af Majken Fløjstrup, specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge