Bogen har et klart ærinde, nemlig at formidle viden om denne komplekse problematik til fagpersoner, der møder mennesker, som har været udsat for overgreb. Forfatteren har selv en solid erfaring som socialrådgiver og psykoterapeut inden for området. Hun har en baggrund inden for dels kriminalforsorgen, hvor hun har mødt både ofre og krænkere, dels fra hospitalspsykiatrien. I sit arbejde er hun blevet opmærksom på, at der ofte mangler viden om, hvad det kan betyde at have været udsat for overgreb, og at dette kan blive meget problematisk for dem, som har brug for hjælp ift. dette.

”Mange unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, beretter, at de hos læger, socialrådgivere, psykologer og andre professionelle i social- og sundhedssektorerne oplever sig misforståede, ydmygede, krænkede, manipulerede og/eller kontrollerede” (s. 11).

Dette kan desværre betyde, at de ikke søger eller får den hjælp, de har brug for, og kan gøre livssituationen endnu mere vanskelig. Hun opfordrer til, at man i stedet for at have fokus på organisatoriske retningslinjer og faglige metoder bliver mere optaget af at skabe en god kontakt til klienten/patienten. Man fornemmer klart, at der også ligger en opsang bag bogen, som man må antage har rod i de erfaringer, hun selv har gjort sig, og i det hun har hørt fra klienterne/patienterne.

I 1. del af bogen redegør forfatteren meget overskueligt for dels psykiske senfølger og misbrug, relationelle senfølger, seksuelle senfølger (desværre er dette kapitel meget kort) og samfundssociale senfølger. Hun giver en kort beskrivelse af, hvordan disse områder kan påvirkes af overgrebserfaringer, og til hver forklaring er der en fortælling fra en klient/patient. Dette er med til at gøre det meget håndgribeligt og vil måske få nogle klokker til at ringe hos behandlere/sundhedspersonale, som måske ikke i forvejen har tænkt i den retning (selvom der selvfølgelig også kan være andet på spil).

2. del af bogen handler om behandling. Forfatteren redegør for forskellige terapeutiske retninger og har klare præferencer i forhold til, hvad hun mener er de bedste metoder. Det fremgår ikke klart, om disse præferencer baseres på personlige overvejelser eller er evidensbaserede. Her lægges igen særlig vægt på vigtigheden af kontakt/alliance, og det drøftes også, hvilke overvejelser man kan have i forhold til individuel terapi og gruppeterapi.

3. del er rettet mod sagsbehandlere/socialarbejdere. Her redegøres for forskellige socialfaglige metoder med fokus på arbejdet med senfølger efter overgreb.

Det er en meget kort og overskuelig bog, som helt sikkert har til hensigt at give mere viden om dette komplekse område og sikre klienter/patienter en mere målrettet og hensigtsmæssig behandling samt at undgå diverse fejlfortolkninger af adfærd, der i virkeligheden bunder i traumer. På sin vis er det en udmærket bog, men også noget forhastet og måske lidt for kort. Selvfølgelig kan man selv søge mere viden, hvis man ønsker det, men jeg håber bestemt ikke, at den vil læses af for eksempel sagsbehandlere, som en ”guide” til, hvordan man gør. Men man er ikke i tvivl om forfatterens gode intentioner og store engagement i arbejdet med klienter med overgrebserfaring.

Allerede i forordet fortæller forfatteren, hvordan mange af dem, hun har mødt, der har givet udtryk for at have det svært med seksualiteten som følge af overgrebene. Da dette er et særligt interesseområde for mig som fagperson, glæder det mig, at der sættes fokus på dette i bogen. Det er et område, som ofte bliver forsømt i behandlingen af senfølger. Desværre er det også et område, som forsømmes lidt i bogen, og der siges meget lidt om det.

Bogen henvender sig mest til sagsbehandlere, men kan måske også med fordel læses af andre, der i deres arbejde møder denne klientgruppe. Jeg vil dog ikke karakterisere det som en bog for terapeuter/psykologer, dertil er den ikke udtømmende nok, selvom de cases, der optræder løbende, er gode at læse for at få en helt konkret forståelse af, på hvilke måder overgreb kan komme til udtryk senere i livet.

Af Rikke Pristed, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge