De to forfattere Kenneth J. Gergen og Karsten Mellon har med basis i samtaler om den stigende interesse for socialkonstruktionisme sammen skrevet bogen Socialkonstruktionisme og uddannelse.

Bogen falder i to dele. Den første har overskriften Introduktion til socialkonstruktionisme. Gergen udfolder her en række perspektiver og positioner ved at gå tæt på den sociale konstruktion af fællesskaber, viden og forandringer generelt. Gergen pointerer, at socialkonstruktionistiske idéer opstår i kraft af en dialogisk proces vedrørende alt, hvad vi antager er sandt, rationelt eller godt, og som konstrueres i vores relationer med hinanden. Dermed står vi foran et hav af muligheder. Fremtiden er noget, som vi kan skabe sammen, og med dette socialkonstruktionistiske perspektiv inviteres vi til at gå på opdagelse og krydse grænser.

Anden del har overskriften Uddannelse i et socialkonstruktionistisk perspektiv og handler selvsagt om, hvordan vi kan forstå uddannelse og undervisning i netop et socialkonstruktionistisk perspektiv, herunder hvordan uddannelse, undervisning, relationer og viden konstrueres. De to forfattere peger her på nye måder at forholde sig til udviklingen af et felt, der uden tvivl udfordrer de herskende idéer og praksisser. Gergen og Mellon foreslår blandt andet, at uddannelsessystemet flytter fokus fra det klassiske individperspektiv hen imod relationelle processer, hvorved der tilbydes et socialkonstruktionistisk perspektiv på fremtidens uddannelse. Når Mellon argumenterer for, at ’det relationelle’ ser ud til at vinde frem i uddannelsessystemet, er formålet blandt andet at få de studerende mere aktivt på banen, at få dem til at lære mere og trives med studiet. Mellon beskriver drivkraften i produktionen af brugbar viden som en procesorienteret, relationel praksis, hvor processen er relationel i den forstand, at den er affødt af handlinger i specifikke kontekster og bliver stemplet som viden i den sociale interaktion.

Uddannelse i en verden i forandring kræver kompetencer, der stammer fra en kontinuerlig, relationel praksis. I følge socialkonstruktionister må fremtidens uddannelse baseres på ’det relationelle’.

Socialkonstruktionisme og uddannelse hænger uløseligt sammen. Med fokus på relationers og sociale konstruktioners betydning for, hvordan vi tilegner os viden og tilpasser os forandringer i fællesskab, udfordrer forfatterne den fremherskende, individorienterede måde at tilrettelægge uddannelse på.

Gergen og Mellon undersøger med bogen Socialkonstruktionisme og uddannelse, hvordan relationer og dermed sociale konstruktioner i dag har betydning, når vi skal tilegne os viden og tilpasse os forandringer i fællesskab.

På trods af det generelt store fokus på socialkonstruktionisme i uddannelsestænkningen giver bogen yderligere inspiration til at forstå og bringe tilgangen i spil.

Socialkonstruktionisme og uddannelse henvender sig til alle, der beskæftiger sig med uddannelse og undervisning, uddannelsessociologi, pædagogik og psykologi. Bogens kapitler kan læses i deres helhed eller enkeltstående. Bogen er interessant og vil være meget inspirerende og anvendelig på uddannelsesinstitutioner og i samspil med studerende. De to forfattere supplerer hinanden på inspirerende vis, og via deres dialogiske måde at argumentere for deres synspunkter på bringer de læseren derhen, hvor der kontinuerligt inviteres til nytænkning og refleksion vedrørende de mange muligheder for at bringe en ny, anderledes og innovativ vinkling ind i uddannelsestænkningen.

Alle værker med innovativt indhold er som skabt til at vække enten begejstring eller irritation hos modtagerne. Hvis de bliver modtaget med ligegyldighed, er de ikke værd at beskæftige sig videre med. Denne bog indeholder heldigvis nyt og øjenåbnende stof, der forhåbentlig får den kommende læser til at tænke: “ja, selvfølgelig”, “lige det, jeg selv har efterlyst” eller “det må jeg prøve i praksis”. Jeg kan varmt anbefale den. Jeg er sikker på, at den hos de allerfleste hurtigt bliver fuld af understregninger, udråbstegn og måske oven i købet smiley´er.

Af Dorthe Lau, autoriseret psykolog, lektor, VIA University College

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge