Med værket Støt unge med angst beriger Malene Klindt Bohni læseren med en overskuelig og god indføring i, hvad angst er for en størrelse. Værket fremskriver selv et fokus på unge, og det indeholder selvsagt nogle temaer specifikt relateret til angst hos unge – som fx i skolesammenhænge. Dog vil jeg fremhæve, at værket samtidig på fin vis afdækker området omkring angst i en bred forstand, og dette er ikke udelukkende i relation til unge. Denne håndbog, eller guide som værket selv kalder sig, er i min optik absolut også anvendelig for viden omkring angst hos børn og voksne. Man bør ikke lade sig afskrække af værkets titel Støt unge med angst, da man heri bliver givet en let fordøjelig og god indføring i angst som psykisk diagnose generelt og hvorledes, angst kan komme til udtryk hos den enkelte, i sine forskellige former af angstlidelser og komorbide tilstande, mulige årsager bag lidelsens indfinden og udvikling, behandlingsmuligheder samt gode råd til relevante personer omkring den angstramte.

Herudover indeholder værket mere specificerede forgreninger af emnet omkring angst, der præsenteres med afsæt i netop unge angstramte. Dette er eksempelvis i henhold til forældres og fagprofessionelles rolle i behandlingsøjemed, i relation til at opspore tegn på angstsymptomer, at støtte den unges relation til jævnaldrende trods angstens indtog, og hvorledes disse unge omkring den angstramte også på bedst mulig vis introduceres til samt guides og støttes i at håndtere, at en af deres venner/ klassekammerater har fået en angstlidelse. Hertil præsenteres også aspektet vedrørende skoleundervisningen og hvorledes, den unge angstramte kan fastholdes i undervisningen og bedst støttes under sin læringsproces. Slutteligt følger et kortere afsnit vedrørende familien og særligt dynamikken heri, når den unge lider under angst. Dette blandt andet med fokus på eventuelle søskende og deres potentielle reaktioner herpå samt vigtigheden af at samarbejde som familie omkring en sådan vanskelig problematik, men samtidig at passe på sig selv igennem forløbet for på bedste vis også at kunne overkomme situationen og være der for alle parter. Særligt dette afsnit fangede min interesse og kunne i min optik med fordel udfoldes endnu mere – specielt med værkets intention om at belyse angst hos unge specifikt in mente. Efter min mening kunne dette klæde værkets øvrige indhold rigtig godt og være et højaktuelt supplement til de emner, der præsenteres samt den læsermålgruppe, værket synes at appellere til.

Værkets kapitler er dog gennemgående holdt afgrænsede og forholdsvis kortfattede, hvor Malene Klindt Bohnis intention synes at være at komme med en overskuelig og let præsentation af, samt indføring i, nogle emner, der med fordel kan udfoldes yderligere ved supplerende læsning, hvis læseren finder interesse i eller behov for dette. Bagerst i værket findes blandt andet relevante links til yderligere, og specifikke, steder at indhente mere information, hvilket er en rigtig god detalje.

Der er gennemgående i værket anvendt ganske få referencer, og kun sparsomme direkte henvisninger til, hvornår og til hvad, disse referencer er anvendt. Man kan savne mere gennemskuelighed i denne henseende, da man som læser får lyst til at dykke endnu nærmere ned i noget af det, i øvrigt klare og nøje udvalgte, præsenterede og således ikke har mulighed for at danne sig et klar overblik over, hvor kilden til det beskrevne skal findes. Dette er med til at understrege, at læsningen af værket giver lyst til at vide mere, ligesom simpliciteten er en af de styrker, som værket netop besidder i forhold til, at det kan læses af andre end fagpersoner med rig viden og erfaring inden for området. Denne pointering er naturligvis også med forbehold for, at megen af det beskrevne formentligt bør ses i reference til den rige praksiserfaring, værket bygger på og, som også flot illustreres gennem blandt andet de mange gode og illustrative caseeksempler, der anvendes værket igennem. Disse kortere cases er med til at gøre læsningen ekstra interessant ved at lade læseren opleve det omtalte i nærmere praksis og gøre det forud præsenterede lettere forståeligt, når læseren således får anvendte eksempler at koble sin nyerhvervede viden op på.

Værket er yderst velskrevet, ikke mindst med et klart og letforståeligt sprogbrug, men hertil også med nøje udvalgte emner samt et indhold, der favner bredt og egner sig, som også værket lover, til såvel forældre som fagprofessionelle omkring angstramte.

Dette er en rigtig god håndbog med en flot vifte af den mest relevante viden inden for angstspekteret, der serveres på en særlig overskuelig facon og med illustrative cases samt illustrationer og korte, velafgrænsede, kapitler, der gør det nemt for læseren at finde lige netop den nødvendige og relevante viden. Hvorfor værket egner sig som såvel opslagsværk til mere specifik informationssøgning som til kilde for indføring i angstens komplekse univers ved afdækning af de mest essentielle aspekter relateret til psykisk lidelse i form af angst.

Af Susanne Lip, cand.psych.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge