Bogen Tab og sorg er en velskrevet grundbog, hvis hovedærinde er at formidle moderne teori og forskning om sorg samt inspirere til, hvordan denne viden kan bruges til at hjælpe sørgende. Ved bogens gennemgang af udviklingen inden for sorgteori samt nyere forskningsresultater fås tydeligt indblik i de radikale ændringer, som er sket inden for feltet både i forhold til forståelsen af sorgprocesser samt den eventuelle behandling relateret hertil. Bogen retter sig mod alle professionelle, som har en faglig interesse i det kliniske speciale psykotraumatologi, og som kommer i berøring med mennesker i sorg. Ud over formidling af teori, forskning og interventionsmetoder berører forfatteren en lang række interessante myter, sociale og kulturelle aspekter samt etiske dilemmaer relateret til sorgforståelse og sorgintervention.

Igennem bogens ti kapitler formår forfatteren at give et meget grundigt overblik over den eksisterende viden omkring sorg. Bogen fremlægger og diskuterer grundlæggende spørgsmål omkring sorg uden et specifikt teoretisk afsæt, men inddrager aspekter fra eksempelvis psykoanalyse, tilknytningsteori samt fysiologiske og neuropsykologiske aspekter. Bogen er meget pædagogisk opbygget med mange gentagelser, citatbokse, case-beskrivelser og supplerende litteraturanbefalinger; på denne vis synes grundbogen både at kunne læses fra start til slut, men ligeledes bruges i retning af et opslagsværk, hvis man vil fordybe sig i særlige aspekter af sorgteori eller sorgintervention.

Nyudgivelsen er en 2.udgave af grundbogen, hvor der i forhold til første udgave er tilføjet flere nye afsnit samt udvidet allerede eksisterende afsnit. I anden halvdel af bogen forholder forfatteren sig særligt til behandlingskrævende sorg, herunder identificering og diagnosticering, hvor forfatteren på relevant vis diskuterer det potentielt hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige i diagnosticering af sorg. Forfatteren forholder sig ligeledes konkret til relevante differentialdiagnostiske overvejelser relateret til diagnosen vedvarende kompliceret sorg, herunder PTSD og depression. I bogen præsenteres ligeledes nyere omfattende dansk undersøgelse, og der drøftes i bogen særlige risikofaktorer for udviklingen af behandlingskrævende sorg samt den forventede prævalens. Denne del af bogen synes særligt vedkommende set i lyst af WHO’s sorgdiagnose, som udkom i 2018, og som i løbet af de næstkommende år skal finde sin plads i det danske sundhedssystem. I bogens sidste to kapitler gennemgås centrale temaer i sorgintervention samt evidensbaseret sorgterapi, som har vist sig effektfuld over for behandlingskrævende sorg, dette med hovedformålet at give inspiration til de der arbejder med behandling af sorg.

Bogen Tab og sorg – en grundbog for professionelle kan alt i alt anbefales som værende en vedkommende bog for alle, der arbejder med mennesker i sorg; en bog, som på én og samme tid overskueligt formidler teori og forskning samt inspirerer til refleksion over egen forståelse og praksis i arbejdet med mennesker i sorg.

Af Gry Schytte, autoriseret psykolog, specialpsykologkandidat i psykiatri

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge