Med afsæt i 10 års erfaring og nyere forskningsresultater inden for læringsudbytte tilstræber Søs Rask Andresen og Nanna Paarup i deres femte bog i serien Værktøjer til klasseledelse at inspirere til teamudvikling og flere professionelle samarbejder. Teamsamarbejde. Professionelle læringsfællesskaber og bedre møder henvender sig til alle, der ønsker at udfordre den eksisterende mødekultur og styrke den professionelle praksis, hvor elevernes læring og trivsel er i fokus.

For at lykkes med folkeskolens formålsparagraffer og sikre at alle børn lærer mest muligt, argumenterer Andresen og Paarup for, at den individuelle lærers kapacitet og formåen ikke længere er tilstrækkelig, hvorfor opgaven i højere grad må løftes i professionelle læringsfælleskaber. Indledningsvist præsenteres et teoretisk afsæt, hvor forfatterne læner sig op af bl.a. Richard DuFlor & Michael Fullan, David Kolb, Michael West og Bruce Truckman samt inddrager perspektiver fra den positive psykologi. I bogen står tillid, venlighed og ro som gennemgående nøgleord, imens 4MAT udgør modellen for læringsprocesser. Dernæst er bogen inddelt i kapitler, der afspejler Truckmans fem udviklingsfaser med dertilhørende mødeoplæg, samarbejdsøvelser og procesværktøjer til refleksive, pædagogiske og didaktiske dialoger:

Forming: Fasen er kendetegnet ved teamets etablering, hvor stemningen er præget af åbenhed og nysgerrighed. De primære opgave i etableringsfasen er en forventningsafstemning om struktur, mål, retning, normer og roller samt opbygningen af tillid og tryghed.

Storming: Denne fase kendetegnes ved, at medlemmerne begynder at markere sig og konflikter opstår. Der kan opstå magtkampe og alliancer, og det er nødvendigt med genforhandling af normer og udvikling af en mere hensigtsmæssig kommunikation.

Norming: I denne fase konsolideres teamets normer og kultur. De forskelle, teamet repræsenterer, gør teamet stærkere og produktet rigere. Det primære formål er at have fokus på mål og produktivitet, både individuelt og kollektivt.

Performing: Fasen er kendetegnet ved en markant bevægelse hen imod målet. Der iagttages enighed, synergi og tillid til hinanden, hvilket gør det muligt at forebygge konflikter og tage kollektivt ansvar for elevernes læring.

Adjourning: I afslutningsfasen er fokus på overlevering samt evaluering af udviklings- og arbejdsprocessen.

Det afsluttende kapitel henvender sig til skolens ledelse, eftersom et vellykket læringsfællesskab er betingelse af dennes opbakning. I kapitlet opstilles overvejelser forbundet med omlægningen af en eksisterende mødevirksomhed til mere effektive læringsplatforme med meningsfulde samarbejder.

Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog med et læsevenligt layout, der både skaber blikfang og er let at navigere i. Videre tilbyder bogen en vis fleksibilitet, der gør det muligt for læseren at gå direkte til de handlingsorienterede værktøjer, skabeloner og procesark. Bogens praksisnære værktøjer formår at danne grobund for refleksion og inspiration – hvilket ligeledes er gældende for mig, selvom jeg ikke er bogens primære målgruppe. Jeg savner imidlertid en grundigere teoretisk beskrivelse med tydeligere flow og sammenhæng, men vil anbefale bogen til de professionelle, der savner konkrete indspark til det målrettet teamsamarbejde – om end det er som praktiker, ledelse eller vejleder i teamsamarbejde.

Af Susanne Ley, cand.psych.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge