Dacher Keltner er professor i psykologi på University of California, Berkeley, og leder af universitetets ”Greater Good Science Center”, som fokuserer på forskning inden for positive emotioner og prosocial adfærd. Tidligere har Keltner skrevet bogen Born to be Good (2009), som fokuserer på menneskets iboende godhed, på positive emotioner og positiv adfærd. Den undersøger bl.a. kærlighed, medfølelse, smil, latter og berøring og ikke mindst ”awe”, som er en af de emotioner, Keltner og hans team har forsket specielt i. Inden for populærkulturen har Keltner sammen med Dr. Paul Ekman været psykologiske konsulenter på Disney Pixars store animationssucces Inderst Inde.

Magt er ikke noget, vi tager, men noget vi får givet

I The Power Paradox dykker Keltner ned i magtbegrebet og gør op med den klassiske Machiavelliske magtforståelse, hvor man antager, at magt er noget, man tager. Keltner nævner selv eksempler på den klassiske magtopfattelse fra kulturen tilbage fra Macbeth over Godfather til House of Cards. I The Power Paradox præsenterer Keltner en anden magtopfattelse: Magt er noget, der bliver givet til os af andre – og altså ikke noget, vi selv tager. Når Keltner taler om magt, er det ikke kun i forhold til fx politik og ledelse, men i alle livets relationer. Og når magt er noget, andre giver os, betyder det, at vi opnår magt ved at opføre os på en måde, der gavner ”the greater good”, det fælles bedste.

20 magtprincipper

Bogen er bygget op omkring 20 ”power principles”, som omhandler følgende områder:

  • Keltners magtbegreb (fx ”Power is found in everyday actions”)
  • Hvordan grupper tildeler og fratager magt (fx ”Groups reward those who advance the greater good with status and esteem”)
  • Hvordan vedvarende magt opnås (fx ”Enduring power comes from telling stories that unite”)
  • Hvordan magt kan korrumpere (fx ”Power leads to incivility and disrespect”)
  • Hvad konsekvenserne af magtesløshed kan være (fx ”Powerlessness undermines the ability to contribute to society)

Alle disse principper er grundigt teoretisk forklaret og understøttet af eksempler fra forskningen.

Hvad er så paradokset?

Keltner beskriver, hvordan vi tildeles magt på baggrund af vores prosociale adfærd. En gruppe er mest tilbøjelig til at vælge en leder, som gruppen vurderer vil arbejde for det fælles bedste. Uheldigvis ser det ud som om, følelsen af at være magtfuld kan ødelægge selve vores evne til at udøve den prosociale adfærd, som i første omgang gav os magten. Dette er paradokset. Derfor kan magten mistes igen, hvis man ikke er opmærksom på vedvarende at have den anden og det fælles bedste for øje, frem for at blive opslugt af sin egen følelse af at være magtfuld. Dette illustreres bl.a. med små tankevækkende eksperimenter, hvor det ses, at folk i dyrere biler er mindre tilbøjelige til at holde tilbage for fodgængere. Derudover er folk, der føler sig magtfulde, mere tilbøjelige til at tage et stykke slik fra en skål, hvor der står, at det er forbeholdt børn. Endelig kan følelsen af magtfuldhed helt konkret få os til at mentalisere dårligere, idet forsøgspersoner, der følte sig mere magtfulde, fik sværere ved at tegne et E i panden på sig selv, så vedkommende, der sad overfor, kunne læse det.

Genklang i tiden

Keltners bog tilbyder således en ny definition af magt, som både gives og skal forvaltes med udgangspunkt i det fælles bedste, hvis magten ikke skal mistes igen. Det er i tråd med hans forskning og arbejde i The Greater Good Science Center, og vi oplever, at det taler ind i en diskurs, som prøver at gøre op med et for ensidigt fokus på negative nyheder, negative emotioner og alle de ting, vi kan gå og være bange for og utilfredse med.

Fx har vi set, hvordan Alternativet som et nyt politisk parti har fået stor medvind bl.a. ved at insistere på at snakke op i stedet for at snakke ned.

Philip Zimbardo, som stod bag det berømte Stanford Prison Experiment i 1971, har lige været på besøg i Danmark, og man har kunnet høre, hvordan hans forskningsområde er gået fra at handle om menneskets tilbøjelighed til ondskab til at handle om, hvordan man skaber helte (http://heroicimagination.org).

På den danske psykologiske scene har vi Brinkmanns nye bog Ståsteder, som fokuserer på positive værdier, som har en værdi i sig selv, fx kærlighed og tilgivelse.

Forskningsmæssigt på forkant

I sidste udgave af Fagmagasinet P (08/2016) citeres Svend Brinkmann for at sige, at ”op gennem hele det 20. århundrede har psykologien forsøgt at være naturvidenskab, at finde ud af, hvordan mennesket fungerer og ikke, hvordan det bør fungere … for det kan vi ikke sige noget videnskabeligt om”. Som vi vurderer det, tilbyder Keltner i virkeligheden en fusion mellem de naturvidenskabelige og de etiske principper. Således ser det ud som om det – i modsætning til Brinkmanns ovenstående påstand – bliver muligt at sige noget videnskabeligt om, hvordan mennesket bør fungere. I hvert fald omhandler Keltners bog i høj grad, hvordan vi som mennesker skal være over for hinanden, og den bygger på en stor mængde varieret forskning såsom evolutionspsykologiske studier, eksperimentelle studier, observationsstudier, folkesundhedsundersøgelser samt fysiologiske studier inden for sammenhængen mellem oplevet magtesløshed og kroppens stress- og inflammationsrespons (fx cortisol- og cytokinniveau).

Bred relevans for psykologer

I og med at Keltners definition af magtbegrebet er så bred, at den omfatter magt i alle tænkelige relationer mellem mennesker, er det svært at finde et område af psykologien, hvor denne bog ikke kan have sin relevans. Med baggrund i velformidlet forskning er det spændende læsning, som både kan relateres til det kliniske arbejde, ens egne relationer på og uden for arbejdet og til et større samfundsmæssigt og politisk niveau, hvor psykologien med fordel kunne blande sig mere. Fokus er lagt på, hvordan man opnår mest mulig indflydelse, som så bruges mest fordelagtigt på at arbejde for det fælles bedste. Dermed går bogen på tværs af fagområder og teoretiske retninger og fokuserer i stedet på etiske værdier og mellemmenneskelig forpligtelse med det formål, at samfundet kan blive så godt som muligt med så meget indflydelse som muligt for så mange muligt.

Keltners bog får hermed de varmeste anbefalinger.

Af Anne-Kirstine Thuen, autoriseret psykolog, og Kis Bødker, autoriseret psykolog, specialist i klinisk børneneuropsykologi

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge