Faghæftet fra mandecentret Under Radaren – vold mod mænd i nære relationer (fremover benævnt Under radaren eller faghæftet) handler om et overset og stigende problem; at mænd også kan være udsat for vold af deres partnere. Forfatterne er: Projektleder Jørgen Juul Jensen, antropolog Nina Haggren Nielsen, projektkoordinator Marie Winther og seniorrådgiver Jan Lindell, som alle er medarbejdere i mandecentret. Chefpsykolog og forskningsleder på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed Svend Aage Madsen har været sparringspartner og skrevet forord.

Forfatternes og faghæftets ærinde er at gøre den usynlige vold, som mænd udsættes for i nære relationer, mere synlig; dels for at mændene selv kan se sig som ”voldsudsatte”, og dels for at fagpersoner som socialrådgivere, pædagoger, terapeuter sundhedspersonale, læger og ansatte i politiet kan blive opmærk­somme på problemet, problemets omfang og hjælpemuligheder. Psykologer er således ikke direkte beskre­vet som målgruppe, og det er nogle gange problemet, at vores faggruppe kan forstås som terapeuter, men er langt bredere. Det burde Svend Aage Madsen selvfølgelig have været opmærksom på. Efter min mening kan såvel psykologer i kommunalt regi (både PPR og familierådgivning, i psykiatrien (både børne- og ung­doms­psykiatrien og voksenpsykia­tri­en) og i privat praksis (herunder selvfølgelig parterapi) støde på proble­met og bør derfor sætte sig ind i statistik, omfang og definitioner samt mændenes måder at omtale problemet på.

Denne anmeldelse kan læses i forlængelse af min anmeldelse af bogen Vold i familien, hvor jeg for første gang selv blev opmærksom på problemet, og jeg er derfor enig med forfatteren til faghæftet Under rada­ren i, at partnervold mod kvinder er velkendt og veldokumenteret, mens det samme ikke gør sig gældende i forhold til partnervold mod mænd.

”Ifølge den seneste omfangsundersøgelse af fysisk partnervold i Danmark, udført af Statens Institut for Folkesundhed, er hver tredje, som bliver udsat for fysisk partnervold, en mand. Det anslås således, at 19.000 mænd (mellem 14.000 og 26.000) i 2017 var udsat for fysisk vold af en partner (Deen et al., 2018)” (S. 21 i faghæftet ”Under radaren”). Herudover nævnes psykisk partnervold som den hyppigste voldsform for både kvinder og mænd, og ifølge omfangsundersøgelse fra Det Nationale Forsknings– og Analysecenter for Velfærd fra 2018 er 1,2% af mændene fra 16-64 år udsat for psykisk vold mod 0,7% for fysisk vold, 0,1% for økonomisk vold og 0,6% for seksuel vold (Ibid., Ottesen & Østergaard, 2018).

Faghæftets styrke er at gøre opmærksom på et skjult og tabuiseret problem, mens svaghederne er mange gentagelser, og at ny lovgivning i forhold til forældremyndighed og samkvem slet ikke er omtalt. Sidst­nævn­te kan få stor betydning fremadrettet for mændenes ret til at se deres børn, og omvendt mindre mulighed for kvinder/mødre til at true mænd/fædre med ikke at måtte se fælles børn. ”Under radaren” kan gøre sund­heds­per­so­n­er som f.eks. psykologer mere klar til at spørge ind til mandens syn på parforholdet, og at kunne tale om partnervold mod mænd, og evt. at henvise til relevante hjælpemuligheder. Det er ligeledes en styrke, at de sidste sider (med gult) er reserveret en opsummering, en liste over henvisningsmuligheder samt en liste over litteraturhenvisninger.

Af Signe Hjortkjær, cand.pæd.psych.aut. og specialist i psykoterapi

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge