”Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl er den første danske antologi, der behandler voldtægtssagens gang gennem retssystemet. Voldtægtssager er alvorlige forbrydelser, men desværre også yderst komplekse i et retsligt perspektiv, grundet en lang række komplicerende faktorer.

Forfatternes ærinde med ”Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl” er tredelt. Dels ønsker forfatterne at belyse den store kompleksitet, der ofte præger voldtægtssager, dels ønsker forfatterne at inspirere professionelle aktører til at reflektere over egen praksis i voldtægtssager og endelig ønsker forfatterne at præsentere praksisnær faglitteratur.

Bogen er bygget op i tre dele, som kronologisk følger voldtægtssagens gang gennem retssystemet. I bogens første del behandles fænomener og begreber i voldtægtssager. Herunder diskuteres voldtægtsmyter, seksuelt samtykke, karakteristika ved gerningspersonen, forurettedes perspektiv m.fl.

I bogens anden del diskuteres efterforskningsprocessen i voldtægtssager. Herunder den retsmedicinske undersøgelse, afhøringsteknikker, myter om falske anmeldelser m.fl.

I bogens tredje og sidste del behandles voldtægtssagen i retten. Herunder anklagemyndighedens – og bistandsadvokatens rolle, bevismæssige udfordringer m.fl.

”Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl” henvender sig først og fremmest til alle, der arbejder professionelt med voldtægtssager, eller som i deres professionelle virke på den ene eller anden måde må forholde sig til voldtægter, seksuelle overgreb, grænseoverskridelser el.lign.

Bogen henvender sig dog også til alle, der har en nysgerrighed eller interesse for dette område, men som ikke har forudgående kendskab eller erfaring med området. For denne læser, fremtræder bogens kronologiske organisering særdeles velegnet til at øge forståelsen for politiets – og det retslige arbejde.

Bogen er et vigtigt bidrag til det danske voldtægtsområde, som de senest år har set en række forbedringer. Bogen samler teori og empiri og behandler emnet på en nøgtern og videnskabelig funderet facon, med en række forskellige perspektiver, som repræsenterer forfatternes forskellige faglige baggrunde. Langt de fleste kapitler er skrevet i et letforståeligt sprog, som guider læseren til at forstå den komplekse teori og empiri.

Samlet set oplever jeg at være beriget efter at have læst denne bog. Den lykkes i betydelig grad med at indfri de italesatte formål, og som læser oplevede jeg ved endt læsning at have en mere reflekteret og større forståelse for nuancerne på dette område.

Jeg vil på det kraftigste anbefale denne bog til alle som arbejder indenfor feltet eller som har interesse for dette komplekse samfundsproblem. Dog kan det muligvis være en udfordring at læse bogen, hvis man som læser selv har været udsat for voldtægt eller seksuelle overgreb, da der præsenteres cases og transskriptioner fra afhøringer, som kan være voldsom læsning.

 

Anmeldt af Amanda Østergaard, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge