Af Benjamin Katz, psykolog

 

Hvad er den ultimative mening med vores liv?

For at kunne forstå til bunds, hvorfor vi globalt set er kommet så langt ud i vores selvødelæggende handlinger, og hvordan vi kan rette op på denne selvmorderiske kurs, bør vi indse, at der er noget grueligt galt med den måde, vi anskuer meningen med vores liv på.

Dernæst bør vi i hast formulere en ny ultimativ mening med vores liv, både som individer og som civilisation. Den skal tjene som et pålideligt kompas for vores efterkommere mod en mere langsigtet, livsbekræftende og globalt bæredygtig praksis end den, vi har været i stand til at praktisere hidtil.

Der er et forvandlingsorienteret potentiale i naturen og i universet, som kan indikere, hvordan rejsen med det langsigtede, intelligente liv kan udvikle sig og føres videre.

Intelligent liv kan frigøre sig fra båndene til; alt forgår, er midlertidig og underlagt biologiske begrænsninger – men hvordan?

I realiteten bekræfter vi, med vores konstante udfordring af vores krops og sinds biologiske og mentale grænser, potentialets eksistens.

Dette potentiale åbner sig for os – eller for nogle af os – som en reel mulighed for at undslippe Homo Sapiens´ begrænsninger. Det sigter langt ud fra jorden, helt op til stjernerne og andre galakser, ved at vi derved bliver ”Skabere” ved vores egen fortjeneste. Den ultimative mening med vores liv bliver derfor at deltage i denne rejse og styre den så godt, som vi kan, ved konstant at transformere og forbedre os selv, ved at overskride vores horisonter og kapaciteter og ved at blive ved med at ekspandere ude i rummet på en bæredygtig vis. Dette potentiale er ikke indkodet i os som et imperativ, men som potentiale, da universet dybest set er ligeglad med, om vi overlever eller ej. Det er jo helt op til os. Men vi gør os selv en umådelig stor tjeneste ved at indoptage det som vores ledestjerne fremover.

Hvorfor? Fordi, hvad er ellers meningen med vores liv, hvis vi er dømt til døden og forglemmelse? Vi bør derfor komme videre i en fart – udstyret med den ny livsmening – væk fra Sapiens selvmorderiske tendenser.

Men hvad skal der til, hvis vi ønsker at redde det bedste af os selv fra os selv?

De væsentligste udfordringer, og dermed også de væsentligste mål, vi står over for i dette århundrede og i de næste århundreder – såfremt vi ønsker at vores efterkommere skal overleve og videreudvikle sig – bør være som følger:

1. At nedbringe den globale befolkning til omkring tre-fire milliarder mennesker inden for fem hundrede år. For at kunne nå dette mål, uden at være hensynsløst brutale, vil vi få brug for at anvende både ”gulerod og pisk”. Vi skal bl.a. med jernhånd regulere antallet af fødsler på verdensplan.

Selvom vi gør vores bedste, vil en hel del dødsfald desværre finde sted grundet menneskeskabte, uundgåelige katastrofer, kriser og konflikter. Med dette vil vores syn på livets hellighed nok ændre sig, og dermed vil livets værdi først tælle, når det understøtter artens langsigtede overlevelseschancer.

2. At reducere det globale materielle forbrug væsentligt i forhold til vores nuværende standarder, hvor et gennemsnitligt menneske ejer 80.000 genstande, og ved at begrænse adgangen til rejser, transport, produktion af bestemte fødevarer og køb af varer og råvarer.

Der er ikke tid til en frivillig nedsættelse af forbruget, da vores nuværende overforbrug giver et klima, der går amok. Dette tiltag bør gennemtvinges for at afvænne folk fra deres overforbrug, selvdestruktive materielle grådighed og skadelige adfærd hurtigst muligt.

3. At nedbringe den globale forurening – inkl. drivhusgasser og fossilt brændstof – kraftigt. Dette med det formål for øje at bremse den videre smeltning af Syd- og Nordpolerne, og at genoplive havene samt andre livgivende biotoper på jorden. Vi skal forbedre den generelle sundhedstilstand for de kommende generationer af ”opgraderede mennesker”, dyreliv (også insekter såsom bier) og livet i havet inkl. de svindende koralrev.

4. At erstatte vores humanistiske kontekstfrie idealer og forbrugsideologi (kapitalisme) med bæredygtig og forvandlende vision/mission, hvor opfyldelse af personlige og kollektive forpligtelser – bundet til civilisationens langsigtede, bæredygtige overlevelse – vil udgøre en målestok for, hvilke rettigheder og privilegier borgerne vil få, og i hvilket omfang. Dette tiltag vil ændre grundlæggende på den måde psykologien bliver praktiseret til den tid, da rettigheder ikke tildeles ligeligt og automatisk, men efter fortjeneste. Dog vil et minimalt eksistensgrundlag være en ukrænkelig rettighed.

5. En genetisk opgradering af mennesker, med det formål at gøre dem sundere, mere robuste, klogere, mindre modsætningsfyldte, og dermed også mere langsigtede i deres tankegang, planlægning og fuldførelse end den almindelige nulevende Sapiens er. Disse ”opgraderede væsener”, der vil stamme fra os mennesker, vil gradvist erstatte Sapiens som forvaltere af vores verden og andre planeter.

De vil ikke kun være mere intelligente end os, men også mere følelsesmæssigt stabile og ligevægtige, end vi er. Denne mentale fordel vil hjælpe dem med at styre udenom blind gruppetænkning, rigid tænkning, selvbedrag, frit løbende impulser og selvødelæggende adfærd. Dette tiltag vil også ændre radikalt på den måde psykologien vil praktiseres på i fremtiden.

Denne opgradering vil være tidsmæssigt krævende og bør udføres med yderste forsigtighed og varsom formidling. Den vil strække sig over årtusinder, således at den med største sandsynlighed vil forædle og forvandle Sapiens til det bedre.

6. ”Per aspera ad astra” (/Seneca den Yngste) betyder noget i retning af ”Gennem vanskeligheder når man til stjernerne”: at vi vil udforske – og slå os ned på – nye potentielt livsbærende planeter.

Alle disse tiltage er ment som en stor satsning på – det som jeg betragter som – vores eneste håb for at redde det bedste af os i det lange løb. Men budskabet i dem er faktisk optimistisk: Inden vi selvdestruktive Sapiens når at ødelægge os selv, kan der komme mere avancerede og klogere opgraderede Sapiens, som kan forhindre intelligenslivets totale kollaps her på jorden, og som kan åbne for storslåede og svimlende muligheder for avanceret intelligent liv!

For at kunne gennemføre alle disse tiltag, må vi gøre os fri fra vores nuværende mentale skrøbelighed, samt de begrænsninger vi har med vores stenalderhjerne, som snyder os på en måde, hvor vi godt ved, hvad der bør gøres for vores bedste, men alligevel ikke gør det, eller gør for lidt af det.

Netop den uundgåelige implosion af vores civilisation i dette århundrede og den drastiske forværring i befolkningens mentale sundhed (se artikel nr. 1) skænker mit paradigme både legitimitet og validitet, for hvad ellers? – flere af de samme løsninger og selvbedrag, der kun fører til endnu flere katastrofale fiaskoer, desperation og vores endelige undergang?

Faser i mit paradigme

I perioden inden på cirka 450 år (2050–2500) vil kampen for at føre dette paradigme ud i livet undergå fire faser.

Den første fase i dette paradigme vil, på baggrund af vores civilisations ellers uundgåelig kollaps, udgøre rekruttering af passende kandidater til opgradering og opretholdelse af hemmelige, decentraliserede grupper med speciale i cyberspace-krigsførelse og -forsvar, guerillakrigsførelse, special-teams, droneenheder og andet militær slagkraftigt isenkram, som kan bruges som afskrækkelse. Der vil etableres informations- og PR-enheder, medicinske enheder, logistiske forsyningsenheder, våbenproduktion, gentekniske laboratorier og undergrunds-landbrug, -værksteder og -industri. Bestemte grupper vil samle penge og andre ressourcer fra både sympatetiske velgørere, men også fra personer og virksomheder ved hjælp af forskellige metoder. De vil udbygge efterretningstjenester for at forhindre infiltration af sabotører i de nye fællesskaber. I denne periode vil terroren i verden øges markant, og den vil forstyrre både de økonomiske og politiske funktioner i de kriseramte samfund.
Efterhånden som den globale opløsning tager fart, tynget af både klima-situationen, mangel på en del varer og ustoppelige konflikter og krige, vil verdens samfund langsomt gå i opløsning. Med den baggrund in mente vil de første opgraderede menneskelige enheder handle ofte à la Robin Hood – de vil tage fra de rige og hjælpe de fattige. Så meget som en tredjedel af de indsamlede midler vil føres til de ikke-privilegerede – en politik, der vil få mange til at støtte denne nye bevægelse. Resten af de indsamlede midler vil gå til at bygge de nødvendige underjordiske infrastrukturer og overlevelsesmidler til de nye kolonier, og der vil opstå minisamfund af de første Skabere.

Den anden fase vil bestå af etableringen af de delvist selvforsynende kolonier rundt om i verden, de fleste af dem dybt under jorden, men sikrede mod oversvømmelser og jordskælv. Opbygningen af infrastrukturen og de varierende faciliteter i disse samfund vil gøre dem stærke og i stand til beskytte deres medlemmer mod indtrængende styrker, tungt bombardement, og også for at højne deres overlevelseschancer i det forværrede globale klima. Dette projekt skal gennemføres allerede i begyndelsen af det næste århundrede, før den globale opvarmning gør en del af jorden ubeboelig.
Indkøb af områder til at bygge den underjordiske infrastruktur vil finde sted i denne fase. Disse kolonier, som vil bevare tæt kontakt med hinanden, men også vil kunne fungere selvstændigt, vil distancere sig fra verdens politik ved at definere sig selv udadtil som nye ”survivalister”, der kommer med et fredsbudskab og ønsker at interagere med den lokale befolkning.

Den tredje fase vil bestå af spredningen af disse kolonier og deres Skabere, og vil arbejde for cementeringen af deres globale rolle som bæredygtige vejvisere for et avanceret intelligent liv. Der vil bygges underjordiske byer med tunnelsystemer, plads til ikke-forurenende kraftværker og med lys- og luftfiltreringssystemer og vand- og fødevareforsyning. Dette vil være deres øverste prioritet. De vil være udstyret med hospitaler og laboratorier med fokus på CRISPR-lignende teknologier og gratis cellebiologi, en miniature nukleare våbenindustri og derudover arbejdspladser til produktion af militært afskrækkelsesudstyr. De vil forlænge den gennemsnitlig levealder betragteligt for deres beboere og opgradere dem. De vil blive ved med at købe flere områder samt stå for opbygningen af en afskrækkende militær styrke. I deres samfund vil disse Skabere udrydde både den vestlige livsstil samt den sociale og økonomiske lagdeling ved at reducere lønforskellen mellem deres borgere.

Den fjerde fase cementerer Skabernes rolle som dem, der bestemmer de globale praksis, regler, livsstil og værdier. De vil fuldføre opgaven med at bygge en bæredygtig civilisation med gårde og små byer med et reduceret livstempo og med fossilfrit miljø, samt en robust reduktion af verdens befolkning, og alt dette forhåbentlig inden år 2500-2600. Der vil eksistere Sapiens fra nutiden i denne fremtid, men de vil blive underlagt den nye ordens spilleregler.

Hvordan kan dette paradigme forbedre fremtidens mennesker?

1) Dette paradigme præsenterer en detaljeret plan for, hvordan mennesker ude i fremtiden, ved at blive opgraderet og genopdraget, kan overkomme deres mentale skrøbelighed, og til gengæld blive udstyret med bedre sociale færdigheder, bedre evner til nærhed og intimitet samt en højere og mere langsigtet bevidsthed – eller visdom – end de nuværende Homo Sapiens besidder.

2) Dette paradigme bryder den uendelige grådighed, og det menneskelige kortsyns kvælertag på fremtidens avancerede mennesker. Dette vil udfordre os til at trodse begrænsningerne ved os selv og vores liv, og at blive til Skabere ved egen merit. Skaberne vil være uden det religiøse islæt og omnipotens og uden religiøs hjernevask og dens nedvurderende virkning på menneskets sind.

3) Dette paradigme bekæmper – ved indførelse af mådehold, bæredygtighed og udførelse af pligter før rettigheder – den hensynsløse kapitalisme, dens mammon og grådighedsopdyrkningen, dens uholdbare, kontekstfrie humanisme og dens konstante vækstideologi, som er fremherskende i vores tid, og som har bragt os til randen af afgrunden.

Hvordan vil opgraderingen af sapiens finde sted?

Allerede inden 2050 vil vi gøre det muligt at påbegynde denne opgradering. Muligheden for at gøre det vil ikke længere være afhængig af en bred enighed, men vil dreje sig om, hvem der vil være den første til at anvende de eksisterende teknologier til dette formål, da det vil være indlysende, at flere og flere mennesker bliver dummere og mere mentalt belastede i den moderne verden.

Disse trans-mennesker, som kommer ud af denne indsats, vil være udstyret med en bedre hjernekapacitet, en finere impuls-kontrol, et bedre ræsonnement samt en evne til at tænke i, og operere med, langsigtede perspektiver, og dette i en bedre psykisk tilstand end den nuværende Sapiens.

Vi ved endnu ikke, hvilke specifikke gener, der spiller en rolle ift. at styrke intelligensen, fremsynetheden, den mentale robusthed og den moralske fasthed; men vi ved helt sikkert, at disse dyder delvist er arvelige, og vi har en ledetråd, da klynger af gener spiller en vigtig rolle i dem.

Fremtidsudsigter og risici ved at følge dette paradigme

Den første fase, med etablering og cementering af ny en civilisation med klogere og mere langsigtede opgraderede Sapiens, kan tage mere end fire hundrede år, og den vil helt sikkert ledsages af kampe, blodsudgydelser, naturkatastrofer og enorme lidelser, hvor Homo Sapiens vil bære hovedansvaret. Men den vil stædigvæk være værd at forfølge, da det er det eneste reelle alternativ til at omgøre Sapiens nuværende uundgåeligt dystre skæbne.

Den nye civilisation vil styres af den globale cortex bestående af både kunstig intelligens og opgraderede Sapiens, og den vil have diktatoriske beføjelser på områder såsom klima, bæredygtighed, forbrug, forurening, de gældende værdier, livssyn og den militære styrke.

Demokratiet vil fungere lokalt og regionalt. Det vestlige demokrati, som vi kender i dag, vil ikke overleve som afgørende magtfaktor, da den mangler en fremadskuende vision og i særdeleshed mod til at håndhæve langsigtede, selvopofrende politiske programmer, uden hvilke vi ikke kan overleve som transcenderende art.

Så fremtidens verden vil ikke dyrke vores nuværende syn på humanismen, menneskerettighederne, egoet og selvrealiseringen. Fremtidens mennesker vil være bundet af et kollektivt kald: At sørge for at de videreudvikler sig og overlever, og dette faktum vil ændre både deres psykologi og selve fagets praksis!

Der er en risiko ved at præsentere et så storslået, nyt paradigme for at udvikle det intelligente liv

Selv de bedste ideer og initiativer i den menneskelige verden generes og korrumperes før eller siden af mennesker. Er det forudbestemt? Ja, så længe vi er de Sapiens, vi er, bærende på vores stenalderhjerne med både kortsyn og grådighed. Men når vi kan gå hinsides vores indbyggede begrænsninger, kan vi så også annullere denne såkaldte skæbne, hvor vi ender med at nedbryde vores egne store tanker.

Jeg har ingen lyserøde forestillinger om brug af elegante løsninger til vores globale vanskeligheder. Vi har prøvet både religioner, kapitalisme, socialisme, spiritualisme – og mange andre ismer – kærlighed, medfølelse, tolerance og forståelse, og alle uden afgørende virkning på vores indbyggede begrænsninger, inklusiv vores grådighed og indre modsætninger. De opbyggelige aspekter ved dem, vil vi tage med på vores rejse. Men det er illusorisk at tro, at vi kan undgå lidelser og megen blodsudgydelse, inden vi kommer til at bryde Sapiens begrænsninger og få styr på de globale udfordringer, således, at en ny æra kan starte. Jesus og de andre frelseres forsøg på at gøre os til spirituelle bedre mennesker mislykkedes, men næste gang kan vi bruge genetisk redigering samt andre teknologier og miljøpåvirkninger til at få denne opgave – og at gøre os til højere væsner – til at lykkes.

 

Afslutning

Ved at bevæge os fremad og opad, klogt og dygtigt, får vi skænket os selv storhed, nåde og ærefrygt. At dreje rundt og gå tilbage til det mere simple liv er en eskapistisk fantasi. Det eneste rigtige valg er at fortsætte med at udvikle og forvandle os selv. Ligesom intet i biologien giver mening uden evolutionsprocessen, giver inerti og stilstand i vores arts videre udvikling ingen mening.

Uden at fokusere på denne kamp for at forvandle os selv til Skabere, vil vi uundgåeligt ende som blot midlertidigt levende støv, som – allerede før vi var født – var dømt til forglemmelse.

Katzbenja@gmail.com

 

BOOKS IN ENGLISH WRITTEN BY THE AUTHOR
STUPID SAPIENS: EVOLVE OR BECOME EXTINCT (2019)
365 Years of Solitude, Sufferings and the Rise of the Creators: 2020–2384 (2018)
A Survival Kit for the Upcoming Creators (2017)
A Portrait of a Visionary Trans Human and His Work (2015)
The Inevitable Human and Godless Faith (2015)
A Paradigm for a New Civilization (2013)
I, the Reluctant Creator (2012)
Global Psychology: Solving Eddie’s Dilemma (2008)
The Fifth Narrative: The Wiser Ascent of Icarus (2004)
A Journey of Enhancement (1999)

 

Debatartikel-serie
Dette er tredje og sidste artikel i en lille debat-serie af Benjamin Katz. De foregående kan læses her og her.

P_DEBAT

Debatstoffet er inddelt i to kategorier:

Læserindlæg
Her kan læserne komme til orde med kommentarer og holdninger til artikler og/eller udtalelser, der har været publiceret i det trykte fagmagasin og på hjemmesiden – hvad enten det er ris, ros, anbefalinger, supplerende bemærkninger eller andet.

Faglig debat
Den faglige debatartikel hviler på fagrelevant stof – lige fra psykologvidenskabelige problemstillinger til fagetiske betragtninger og alt derimellem.

Omfang: Max 3.000 anslag inkl. mellemrum.

Skriv og bliv læst

Har du læst en artikel i magasinet, du gerne vil kommentere på?

Eller har du noget på hjerte – noget, du gerne vil smide ud til debat blandt kollegaer?

Læs mere om, hvordan du kan bidrage med tekster til P – Psykologernes fagmagasin – på siden Skriv og bliv læst

Husk den gode tone

Skarpe synspunkter og debat er velkomne her, men skal følge sidens retningslinjer for god takt og tone.

Kommentarer, der er injurierende, diskriminerende eller krænkende i indhold eller ordlyd eller har karakter af at være chikane mod andre, tolereres ikke og vil blive slettet.

Kommentarer må heller ikke indeholde reklame eller kommercielle indlæg.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge