Af Rolf Kuschel, Prof. emer., dr.phil.

I august måned kunne man i P-magasinets boganmeldelsessektion læse cand. psych. Louise Margrethe Pedersens anmeldelse af min bog Psykologer på Afveje, Frydenlund 2016. Det er en bog, der gennemgår psykologers datafabrikation og –manipulation, samt plagiering. Der fremsættes i bogen en række analyser der viser, hvilke situationelle forhold i den akademiske verden der fremmer videnskabeligt snyd og hvad der kan gøres for at reducere den. I bogen er der 5½ sider om prof. emer. Helmuth Nyborgs forskning om kønsforskelle og om ikke-vestlige indvandreres intelligens og fertilitet. I 2013 blev Nyborg af UVVU dømt for videnskabelig uredelighed. Beskrivelsen af Nyborgs aktiviteter slutter med, at Nyborg i januar 2015 har stævnet UVVU for Landsretten.

I sin boganmeldelse giver psykologen Louise Margrethe Pedersen en fin beskrivelse af budskabet i Psykologer på Afveje og gengiver i den anledning også hvad jeg har skrevet om Nyborg. Kort tid efter anmeldelsen, kunne man i magasinet P foran boganmeldelsen læse følgende:

”Rettelse:
I nedenstående boganmeldelses første publicerede version, var der desværre faktuelle fejl vedrørende den danske forsker Helmuth Nyborg og en sag om videnskabelig uredelighed. I boganmeldelsen lød det, at “Helmuth Nyborg, der blev erklæret uredelig af Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed”. Det fremgik også, at “…forskere fra nyere tid, der er blevet taget i videnskabeligt snyd; herunder Helmuth Nyborg fra Aarhus Universitet..(…)”. Men Helmuth Nyborg fik i marts 2016 medhold i Vestre Landsret i, at han ikke har begået videnskabelig uredelighed. Vi beklager fejlen og har efterfølgende rettet i anmeldelsen. /red.” .

Desuden var hele det afsnit i anmeldelsen fjernet, som omhandlede Helmuth Nyborgs forskning.

Det er ikke korrekt, at Louise Margrethe Pedersen i sin anmeldelse af min bog har begået ”faktuelle fejl og mangler”. Hun refererer direkte fra det kapitel, jeg har skrevet om Helmuth Nyborg. Min redegørelse standser, som omtalt ovenfor, på det tidspunkt, hvor Nyborg har indklaget UVVU for Landsretten. I min omtale af sagen gør jeg rede for, hvad der er sket indtil da, nemlig at Nyborg i 2013 blev erklæret videnskabelig uredelig af UVVU. Når jeg ikke har nævnt, at han i Landsretten marts 2016 er blevet frifundet for videnskabelig uredelighed, skyldes det ene og alene, at jeg først fik det at vide efter bogens udgivelse. Havde jeg vidst det, ville jeg selvfølgelig have skrevet om det, for en ansvarlig forsker forholder sig altid ærligt over for sit materiale. Tilbage til Louise Margrethe Pedersen, hun har ud fra min redegørelse i bogen ikke kunnet vide, at sagen efterfølgende var afgjort ved Landsretten. Derfor kan man ikke angribe hende og komme med en rettelse.

Jeg skrev til redaktøren for boganmeldelsessektionen og anmodede om at få fjernet ”Rettelsen” og erstatte den med en redaktionel note, men det fik jeg aldrig svar på. Til gengæld fik jeg et standardsvar, at man ” korrigerer faktuelle fejl, mangler og misforståelser.” Som ovenfor anført, indeholder boganmeldelsen hverken faktuelle fejl eller misforståelser.

Nyborg fik med Landsretsdommen i marts 2016 medhold i, at han ikke længere må kaldes for videnskabelig uredelig, men Nyborg er med dommen ikke blevet frifundet for at have overtrådt akademiske normer for god videnskabelig forskning. Nyborg har iflg. prof. emer., dr.phil. Jens Mammen, endnu ikke været i stand til at ”fremlægge data på, at mænd er klogere end kvinder. Og i UVVU-sagen kunne han ikke frem¬lægge kilden til sine såkaldte FN-data, som altså var konstruerede” (FORSKER forum Nr. 307, September 2017, s. 30-32). Pressenævnet har i en kendelse den 3. august 2017 udtalt, at Landsrettens afgørelse ikke kan begrunde en kritik af de fremførte påstande i FORSKERforum, og at de derfor heller ikke skal dementeres eller ”rettes”. (Pressenævnet, Sag nr. 17-70-01141).

Jeg må på det kraftigste protestere mod censurering af Louise Margrethe Pedersens anmeldelse af min bog Psykologer på Afveje. Læseren af den korrigerede anmeldelse får det indtryk, at ikke blot anmelderen men også forfatteren til bogen, er uredelige. Lad mig gentage: Alt hvad der står i bogen og i kapitlet om Nyborg er veldokumenteret.

Med sin censur udstikker P-magasinets redaktion af boganmeldelser meget uheldige standarder for videnskabelig kritik, baseret på faktuelle forhold.

 

Svar fra redaktionen:
Dansk Psykolog Forening er blevet gjort opmærksom på, at der var faktuelle fejl og mangler i enkelte passager i den omtalte boganmeldelse. Foreningens hjemmeside, hvor anmeldelsen er blevet bragt, følger Pressenævnets vejledende retningslinjer for god presseskik. På den baggrund og på baggrund af en juridisk vurdering er der blevet redigeret i anmeldelsen og bragt en rettelse.

P-DEBAT

Debatstoffet er inddelt i to kategorier:

Læserindlæg
Her kan læserne komme til orde med kommentarer og holdninger til artikler og/eller udtalelser, der har været publiceret i det trykte fagmagasin og på hjemmesiden – hvad enten det er ris, ros, anbefalinger, supplerende bemærkninger eller andet.

Faglig debat
Den faglige debatartikel hviler på fagrelevant stof – lige fra psykologvidenskabelige problemstillinger til fagetiske betragtninger og alt derimellem.

Omfang: Max 3.000 anslag inkl. mellemrum.

Skriv og bliv læst

Har du læst en artikel i magasinet, du gerne vil kommentere på?

Eller har du noget på hjerte – noget, du gerne vil smide ud til debat blandt kollegaer?

Læs mere om, hvordan du kan bidrage med tekster til P – Psykologernes fagmagasin – på siden Skriv og bliv læst

Husk den gode tone

Skarpe synspunkter og debat er velkomne her, men skal følge sidens retningslinjer for god takt og tone.

Kommentarer, der er injurierende, diskriminerende eller krænkende i indhold eller ordlyd eller har karakter af at være chikane mod andre, tolereres ikke og vil blive slettet.

Kommentarer må heller ikke indeholde reklame eller kommercielle indlæg.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge