PPR: Opbrud og nybrud

 I

Med en ny folkeskolereform og en inklusionsproces i fuld gang er der mere end nogen sinde brug for PPR-psykologer. Det var budskabet fra PPR’s interessenter på Psykologforeningens konference.

Af Kim Østrøm

Hvordan løfter vi inklusionsudfordringen? Hvor går PPR-feltet og psykologrollen hen? Kan psykologerne vise nye veje?

Disse og lignende spørgsmål stod på menuen, da Dansk Psykolog Forening 28. marts 2014 indbød PPR’s interessenter og psykologerne selv til konference om fremtiden for det kommunale børne- og ungeområde.

For alle i det indbudte brugerpanel stod det klart, at når folkeskolereformen og inklusionsopgaven rammer på samme tid, kommer hverken kommuner, skoler, lærere eller elever til at mangle udfordringer i overskuelig fremtid. Samtidig gjorde de det klart, at PPR-psykologerne kommer til at spille en central rolle i at løse opgaverne.

Eik Møller, formand for kommunernes Børne- og Kulturchefforening, påpegede, at PPR-psykologer kan bidrage til styrke de faglige miljøer, som er et af målene med reformen. Det kan de gøre fx i mødet med lærere og pædagoger i den daglige læringssituation, hvor udfordringerne opstår. De kompetencer, der findes på specialskoler, skal udbredes til folkeskolerne, og han opfordrede kommunerne til at afprøve modeller for, hvordan psykologisk, pædagogisk og sundhedsfaglig viden bedst muligt kan mødes – en øvelse, der kræver, at ledelsen, også PPR’s, påtager sig ansvar.

Kirsten Hanne Hansen, souschef på Øster Farimagsgade Skole, fremhævede de udfordringer, der følger af det større fokus på faglighed i skolen i kombination med inklusionen. Her ser hun PPR som det bindeled, der sikrer barnets udvikling frem til ungdomsuddannelsen og bidrager til at udvikle lærerne og de inkluderende læringsmiljøer. Inklusion er ikke en opgave for det enkelte barn, men for alle omkring barnet, sagde hun. Derfor opfordrede hun PPR-psykologerne til at tilegne sig mest mulig viden om, hvad der sker ude i klasseværelserne.

En klar appel lød fra Jette Myglegaard, formand for ADHDforeningen: Det er PPR, vi regner med, når det brænder på! Hun opfordrede kraftigt psykologerne til at tage ansvar for de udsatte børn – og gøre det så tidligt som muligt og også gerne med en mere koordinerende funktion, når flere personer og instanser er ind over et barn eller familie. Psykologernes faglige kompetencer skal også bruges til at analysere, hvad der er på spil i en skoleklasse for at understøtte en proces, hvor alle kan bidrage til at støtte de udsatte børn.

Finn Juel Larsen, næstformand for Skole og Forældre, mente endelig, at inklusionen er et fælles ansvar for alle på og omkring skolen. PPR skal prøve at sprede viden via skolebestyrelserne og italesætte, at både klassen og skolen er en helhed. For at folkeskolereformen i praksis skal lykkes, kræver det involvering og samarbejde af forældrene, og det kan PPR-psykologer bidrage til at facilitere.

Fagligheden stod stærkt

Der var tale om en arbejdende konference, som kombinerede paneldebatter med workshops – og dermed også input fra de mere end hundrede deltagende psykologer.

En genkommende undren var, at brugerne tilsyneladende så PPR-psykologerne som meget individorienterede, et billede, der ikke er dækkende for det moderne PPR. Netop den konsulentagtige tilgang var et stærkt afsæt for PPR-psykologernes placering i forhold til de aktuelle udfordringer i skolen.

Fagligheden stod stærkt i konferencens workshops, bevidstheden om faglighedens betydning – holdt op mod en udbredt holdning, at PPR er blevet overset og nedprioriteret i mange kommuner. Det gjaldt økonomi generelt og efteruddannelse.

I en gruppe nåede man frem til, at PPR-psykologerne har brug for at redefinere deres kerneopgaver. Dette synspunkt greb bestyrelsesmedlem Rie Rasmussen i sin opsamling. Hun genkendte den blanding af frustrationer og forhåbninger, som debatten afspejlede, og lovede, at tilkendegivelserne på konferencen vil blive fulgt op på flere fronter.

Psykologforeningen nedsætter således i foråret 2014 en arbejdsgruppe med repræsentation fra Kommunalt Ansatte Psykologers Sektion, Pædagogiske Psykologers Forening og Landssamrådet for PPR, der skal følge op på konferencens temaer.

Kim Østrøm, pressekonsulent

Se pdf-version.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge