Psykolog og kommunalbestyrelseskandidat: alle børn skal sikres sunde udviklingsrum i daginstitution og skole

 I

Psykolog Leif Lindhart Nielsen stiller op til kommunalbestyrelsen i Hvidovre for Socialdemokratiet med en indignation overfor de meget forskellige muligheder, der møder børn afhængig af, hvor de vokser op og går i skole. ”Den chanceulighed vil jeg gerne være med til at reducere”, siger han.

Af Nana Lykke, webredaktør

– Jeg møder som privatpraktiserende psykolog jævnligt mennesker, der er vokset op i hjem præget af arbejdsløshed, misbrug, vold og svigt af forskellig art. Voksne, der som børn både blev svigtet af deres forældre og til en vis grad også af det offentlige system. Derudover har jeg tidligere arbejdet som PPR-psykolog i en kommune med det man kalder parallel-samfund, hvor den høje koncentration af mennesker med socio- økonomiske problemer plus fysisk- psykiske belastninger vanskeliggjorde læring og integration.

– Segregeringen på skoler for stærke børn og skoler for ressourcesvage børn og deres familier gør ondt værre, og det svækker solidariteten og sammenhængskraften i samfundet. Samlet gør det mig indigneret og politisk aktiv, særligt med fokus på socialpolitik og beskæftigelsespolitik.

– Jeg er især optaget af udviklingspsykologi og værdien af, at vi sikrer vores børn sunde udviklingsrum både i daginstitution og skole. Det er her børn og forældre fra forskellige samfundslag møder hinanden, og det kan være med til at skabe sammenhængskraft og tryghed i samfundet, siger Leif Lindhart Nielsen.

Sunde udviklingsrum stiller krav til personale og samarbejde

– Sunde udviklingsrum i daginstitutioner og skoler skabes af engageret, uddannet personale med pædagogisk relationskompetence præget af glæden ved at se mennesker udvikle sig. Jeg har mødt en del pædagoger og lærere, hvis arbejdsglæde var truet af for mange børn med særlige behov, som de skal inkludere trods manglende specifik efteruddannelse og tilstrækkelig normering, så det stiller krav om kompetente ledere og en narrativ kultur, hvor pædagoger og lærere anerkendes for deres faglighed og for deres indsats.

– Samtidig mener jeg at samarbejdet mellem forældre og pædagogisk personale skal opprioriteres, og at forældrenes involvering skal styrkes. Set fra et børneperspektiv er det frustrerende, at så mange stressramte forældre presses så hårdt på deres arbejde, at de ikke synes, at de kan være de forældre, de gerne vil være.

Og igen er det for Leif Lindhart Nielsen vigtigt, at udviklingsmulighederne skal være til stede for alle børn.

– For mig er det vigtigt, at så mange unge som muligt kan komme til at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse, fordi det er med til at sikre en solid tilknytning til arbejdsmarkedet. Men det kræver, at folkeskolen bliver endnu bedre til at løfte børn fra mindre boglige hjem, samt at der i udskolingsårene arbejdes tættere sammen med erhvervsskoler og relevante virksomheder omkring brobygningsordninger, siger han.

Løbende videreuddannelse skal holde arbejdsmarkedsværdien skarp

Leif Lindhart Nielsen er også optaget af værdien af at være en del af arbejdsfællesskabet.

– Den, der mister sit arbejde, rammes typisk på sin selvtillid og som måneder går med forgæves jobsøgning vokser frustrationer og usikkerhed, og negative tankemønstre bliver mere og mere robuste. Det er tydeligt, at økonomisk tryghed, oplevelsen af at andre har brug for én samt arbejdsidentitet har afgørende betydning for den enkeltes trivsel. Arbejdsløshed rammer ikke bare den enkelte, men hele familien.

– Sunde udviklingsrum, respekt for pædagoger og lærere og mindre segregering er alt sammen forudsætninger for, at man kan konkurrere på arbejdsmarkedet. Derudover sikrer løbende videreuddannelse både arbejdsgiveren de bedste medarbejdere samt at den enkelte arbejdstager holder sin arbejdsmarkedsværdi skarp. Jeg er for livslang læring og uddannelse, siger Leif Lindhart Nielsen.

Forbedringer af ældreomsorgen

Et sidste indsatsområde, der optager Leif Lindhart Nielsen, er de ældre og dem, der drager omsorg for dem i det daglige.

– Jeg interesserer mig for de ældres vilkår samt for det sundheds- og plejepersonale, der hver dag løfter en stor og værdifuld opgave. Ældre har, som andre aldersgrupper, behov for stimulation, udvikling og meningsfyldte liv.

– Mange af de stressramte, der opsøger mig i min praksis, arbejder i sundhedssektoren som sosu-assistenter, sygeplejersker, læger, fysioterapeuter og lægesekretærer. Det er alle faggrupper, som har valgt at arbejde med mennesker, men som til stadighed rammes af dårlig samvittighed og følelsen af utilstrækkelighed, fordi de i al for høj grad må gå på kompromis med deres faglighed.

– Frustrationer over vedvarende effektivitetskrav medfører tab af arbejdsglæde, trivsel og genererer rigtig mange sygefraværsdage, som igen forstærker oplevelsen af at være underbemandet. Oplevelsen af ikke at kunne følge med, og frygten for ikke at kunne holde til arbejdet i længden æder arbejdsglæden og det reducerer alt sammen kvaliteten af plejen, omsorgen og behandlingen af en sygdomsramt eller ældre plejekrævende borger.

Leif Lindhart Nielsen vil med sin interesse for kognitiv psykologi og læringspsykologi arbejde for at styrke samarbejdet mellem plejepersonale, pårørende og frivillige fra foreninger og kirker om at udvikle ”nærende og stimulerende fællesskaber og vedligeholdelse af samme. Vi mennesker har en fantastisk hjerne, der fortjener og kræver at blive brugt” siger han.

Psykologers viden om mennesker kan bruges i politik

Leif Lindhart Nielsen mener, at psykologer har en særlig viden om, hvordan det er at være menneske, herunder hvordan sociale-, økonomiske-, og samfundsmæssige forhold påvirker deres muligheder.

– Vi sagde en gang: “At børn af vindere bliver sjældent tabere, og børn af tabere bliver sjældent vindere”. Den chanceulighed vil jeg gerne være med til at reducere. Selv om vi på papiret har fri og lige adgang til uddannelse, kan vi konstatere, at det fortsat er forældrenes uddannelsesniveau, der langt hen ad vejen determinerer barnets kommende uddannelsesniveau. For mig er det vigtigt, at vi bruger flest ressourcer på dem, der har de største behov.

– Som psykolog har jeg en særlig viden og blik for menneskets udvikling og behov, som jeg mener er anvendeligt i en politisk kontekst. Den viden bevirker, at jeg prioriterer og betoner ting anderledes end andre faggrupper/politisk aktive, som i bedste fald betyder, at vi kan supplere hinanden. Den accelererende samfundsudvikling, digitalisering, indtog af robotter, individualisering, ensomhed og ændringer i måder at være sammen på kalder på kreative og bæredygtige multiple løsninger, som ingen faggruppe eller eksperter kan levere. Derfor er jeg stolt over at leve i et velfungerende demokrati, der giver mulighed for at stille op, søge indflydelse og tage ansvar.

– Jeg ønsker alle et godt valg og ønsker, at vi får en høj stemmeprocent. Også selv om der nok er nogen, der synes kommunalpolitik er rimeligt usexet :-)

Stiller du også op til valg?

Er du psykolog og stiller du op til det næste kommunale/regionale valg den 21. november 2017?

Så vil Psykologernes Nyhedsbrev gerne bringe en kort artikel om dig og de emner, som du går til valg på.

Kontakt webredaktør Nana Lykke.

Vær opmærksom på, at de politiske synspunkter i artiklerne ikke er udtryk for Dansk Psykolog Forenings holdning, men alene for skribentens.

De stiller også op

Psykolog Rasmus Holm stiller op til Regionsrådsvalg 2017 i Midtjylland.

Psykolog Reza Javid stiller op til Kommunalvalg 2017 i Odense.

Psykolog Mette Bram stiller op til Kommunalvalg 2017 på Frederiksberg.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge