Psykologforeningens kurser bliver billigere

 I

Med virkning fra 1. januar sættes prisen på Dansk Psykolog Forenings centralt udbudte kurser ned med 12 %.

I marts 2016 vedtog Dansk Psykolog Forenings medlemmer på generalforsamlingen, at kurser afviklet af foreningen i videst muligt omfang bør være fritaget for moms og at mulighederne for dette skulle undersøges.

I dag opkræver Psykologforeningen moms på alle faglige kurser. Bestyrelsen har siden generalforsamlingen analyseret fordele og ulemper ved at momsfritage kurser, som afholdes af foreningen. Bestyrelsen har grundigt undersøgt mulighederne for at imødekomme forslagets formodede hensigt om at gøre kurserne billigere samtidig med hensynet til, at det budget, som Generalforsamlingen vedtog overholdes.

Bestyrelsen har også drøftet moms-problematikken i foreningens Formandskollegie og er efterfølgende nået til den konklusion, at en momsfritagelse ikke er den mest hensigtsmæssige måde at gøre kurserne billigere på.

Bestyrelsen har i stedet, ud fra en samlet vurdering, besluttet, at gøre alle DP’s centrale kurser 12 procent billigere fra 1. januar 2017.

Det er der flere grunde til.

Dels fordi momsregler er særdeles komplicerede. Som udgangspunkt er faglig undervisning momsfri, men reglen gælder ikke, hvis kursusvirksomheden drives med gevinst for øje, og samtidigt primært betales af virksomheder og institutioner. DP’s centrale og decentrale kurser betragtes som én samlet kursusvirksomhed.

Dels fordi en momsfritagelse ikke nødvendigvis betyder, at DP’s medlemmer vil få billigere kurser. Godt nok vil kurserne umiddelbart blive 20 procent billigere for de medlemmer, der selv betaler, men det gør kun en mindre del af medlemmerne.

Samlet vil en fuld momsfritagelse på alle kurser i DP-regi medføre en meromkostning på ca. 1 mio. kr. i mistede momsfradrag samlet for DP’s centrale og decentrale kursusvirksomhed, som i givet fald ville skulle findes på anden vis. Fx ved at sætte prisen på kurserne op, ved at udbyde færre kurser eller ved at hente pengene fra andre poster i budgettet.

En momsfritagelse ville også betyde, at de decentrale enheder, der afholder kurser, får mere administrativt arbejde, da de skal sikre, at reglerne for momsfrihed overholdes. Fx er reglerne sådan skruet sammen, at et evt. overskud fra kursusaktiviteter uden moms kun må bruges på kursusdriften.

Når bestyrelsen har vurderet, at den nævnte løsning er økonomisk bæredygtig og er den løsning, der gavner flest medlemmer, selvom den vil medføre en nedgang i kursusindtægter, skyldes det en forventning om, at de billigere kurser – helt nøjagtigt 235 kroner billigere pr. dag – vil betyde, at flere medlemmer vil tilmelde sig kurserne. Prisnedsættelsen er blevet mulig, fordi bestyrelsen har besluttet at reducere udgifterne til forplejning og leje af lokaler. Kursernes kvalitet berøres ikke.

Forslaget fra Arbejdsprogrammet:

”Kurser afviklet af DP bør i videst muligt omfang være fritaget for moms. DP skal derfor undersøge mulighederne og som følge af denne undersøgelse tilpasse afvikling af kurser til de gældende regler for dette område, således at så mange kurser som muligt kan fritages for moms. DP er i denne forbindelse særligt opmærksom på, hvad der måtte være muligt for hhv. centrale og decentrale enheder.”

Baggrund om moms på kurser

Se oplægget fra formandskollegiets møde her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge