Psykolognævn får flere handlemuligheder

 I

Psykolognævn får flere handlemuligheder, mens en tværministeriel arbejdsgruppe undersøger muligheden for at indføre sundhedsfaglig autorisation af psykologer

Af Nana Lykke og Anne Randby Toft

Psykolognævnet, der fører tilsyn med autoriserede psykologer, har fået flere handlemuligheder og en økonomisk ekstrabevilling til at føre tilsyn og behandle sager. Det betyder blandt andet, at Psykolognævnet får mulighed for at gennemføre flere tilsynssager af egen drift, anvende faglige påbud om supervision i sager, hvor det er relevant og i højere grad benytte sig af egnethedspåbud, når det er nødvendigt.

Formålet er, ifølge Socialministeriet og Psykolognævnet, at sikre, at der kan gribes ind overfor de autoriserede psykologer, ”som har svigtet alvorligt etisk eller fagligt, eller som er uegnede til at varetage deres opgaver”, som det lyder i en pressemeddelelse fra Social- og Indenrigsministeriet. Samtidig er Psykolognævnet tilført en ekstrabevilling i 2020 på 2,2 millioner kroner, hvoraf 1,9 millioner kroner er øremærket til at afvikle den sagspukkel, der ligger hos nævnet.

Dansk Psykolog Forening har igennem længere tid arbejdet for et mere velfungerende og bredere offentligt tilsyn. Det blev besluttet allerede i forbindelse med generalforsamlingen i 2018, hvor medlemmerne besluttede, at Dansk Psykolog Forening skulle arbejde politisk for at forbedre Psykolognævnets tilsyn – herunder at arbejde for, at der føres tilsyn med alle psykologer.

I øjeblikket afdækker Sundheds- og Ældreministeriet og Social- og Indenrigsministeriet muligheden for at indføre sundhedsfaglig autorisation af psykologer, så de underlægges samme krav om autorisation som fx læger og sygeplejersker. Den undersøgelse er planlagt færdig ultimo 2020. Herefter skal der træffes politisk afgørelse om eventuelle ændringer.

Nye tiltag i tilsynet med autoriserede psykologer:

  • Der gives mulighed for, at Psykolognævnet kan gennemføre flere tilsynssager af egen drift.
  • Der gives mulighed for, at Psykolognævnet i videre omfang kan benytte psykologfaglig konsulentbistand under forberedelsen af tilsynssager i sekretariatet.
  • Psykolognævnet kan som et nyt tiltag anvende faglige påbud om supervision i sager, hvor det er relevant.
  • Reglerne om Psykolognævnets offentliggørelse af domme og afgørelser ensrettes for at gøre det mere klart for både borgerne og de autoriserede psykologer, hvad der skal offentliggøres, når der er tale om alvorlige afgørelser.
  • Der fastsættes administrative regler om egnethedspåbud, så Psykolognævnet nemmere kan sætte ind over for autoriserede psykologer, hvis der er tvivl om, hvorvidt de er egnede til at praktisere.
  • Psykolognævnet foretager en ekstraordinær pukkelafvikling af sager i 2020 for at understøtte et effektivt tilsyn. I stedet for seks møder i 2020, skal nævnet nu afholde op til 15 møder i år.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere om Dansk Psykolog Forenings arbejde for at forbedre det offentlige tilsyn med psykologer på Psykologforeningens hjemmeside om tilsyn: ”Vi arbejder på at forbedre det offentlige tilsyn med psykologer

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge