Som selvstændig erhvervsdrivende kan du også indgå aftaler, der omfatter klausuler. Det kan f.eks. være i forbindelse med indgåelse af et samarbejde med en anden selvstændig erhvervsdrivende psykolog eller hvis du indgår en samarbejdsaftale med en virksomhed i stedet for at blive ansat.

Selvstændige erhvervsdrivende er ikke omfattet af loven om ansættelsesklausuler, da klausuler mellem to selvstændige ikke er ansættelsesklausuler.
Det betyder, at hvis du indgår klausul i forbindelse med et samarbejde, bliver du underlagt klausulens betingelser, men har ikke krav på de rettigheder, der følger af loven, herunder kompensation.
Så hvis der ikke i klausulen er taget højde for en rimelig kompensation, risikerer du et økonomisk tab. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke vilkår du accepterer i forbindelse med en klausul.

Vurdering af klausulens rimelighed

Hvis du har indgået en klausul om af konkurrencehensyn ikke at drive virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan, er der i loven nogle bestemmelser om klausulens gyldighed og omfang. Det betyder, at hvis klausulen med hensyn til tid, sted og andre forhold går ud over, hvad der er højest nødvendigt for at beskytte den anden aftalepart mod konkurrence, så vil du ikke være bundet af den. Dette gælder også, hvis den på urimelig måde indskrænker din adgang til at søge arbejde.
Ved vurdering af en klausuls rimelighed tages højde for hensynet til den interesse, som den anden part i klausulen har i, at aftalen overholdes.

Ved opsigelse af klausulen

Du vil som udgangspunkt ikke blive bundet af klausulen, hvis det samarbejde der ligger til grund for klausulen opsiges af din samarbejdspartner, uden at du selv har givet rimelig anledning hertil. Det samme gælder, hvis du selv opsiger samarbejdet, fordi din samarbejdspartner ikke har opfyldt sine forpligtelser i forbindelse med jeres samarbejde fx udbetalt vederlag til dig.

Det er dog i sidste ende afhængigt af situationen og præcist hvilken aftale I har indgået. Så hvis du tænker, at en given situation giver ret til at anse klausulen for ugyldig, anbefaler vi, at du kontakter os, inden du gør noget.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge