Ansættelsesbevis

Et ansættelsesbevis er en kontrakt mellem dig og din arbejdsgiver. Både du og din arbejdsgiver skal underskrive beviset. En sådan kontrakt har du krav på hurtigst muligt og senest en måned efter din ansættelse.

Ansættelsesbeviset forpligter arbejdsgiveren til skriftligt at fortælle dig om vilkårene for dit ansættelsesforhold, hvis du er ansat mere end en måned og hvis din gennemsnitlige arbejdstid er på mindst 8 timer om ugen. Dette for at undgå tvivl om, hvad der er ret og pligt mellem dig og din arbejdsgiver.

Vi anbefaler, at der også står, hvordan du er stillet ved egen og dine børns sygdom, evt. barsel, ekstra feriedage, autorisation og anden efteruddannelse samt andre væsentlige bestemmelser.

Se også vores forslag til en standardkontrakt.

Ansættelsesformer

Fuldtidsansat

Når du er fuldtidsansat, har du en normal arbejdstid, der er beregnet til gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Det svarer til 160,33 time pr. måned.

Deltidsansat

Er du deltidsansat, er din normale arbejdstid beregnet på en ugentlig basis eller i gennemsnit over en ansættelsesperiode på op til et år. Arbejdstiden er lavere end den normale arbejdstid for en fuldtidsansat.

Tidsbegrænset ansættelse

En tidsbegrænset ansættelse reguleres efter Lov om tidsbegrænset ansættelse. Lovens formål er at forbedre kvaliteten af en tidsbegrænset ansættelse. Der må ikke ske forskelsbehandling og rammerne for ansættelsen skal forhindre flere tidsbegrænsede ansættelsesforhold efter hinanden. Derudover har loven også til formål at forhindre, at en tidsbegrænset ansat diskrimineres i forhold til en fastansat. Eventuel forskelsbehandling i aflønning og rettigheder skal være begrundet i objektive forhold.

Hvis du bliver ansat i en tidsbegrænset ansættelse, har du og din ledelse aftalt en bestemt dato, hvor ansættelsen stopper. En sådan tidsbegrænsning skal fremgå af dit ansættelsesbrev/kontakt. Karakteristisk for et tidsbegrænset ansættelsesforhold er, at ansættelsen udløber til den aftalte dato, uden nogen opsigelse fra parterne side. Et tidsbegrænset ansættelsesforhold er ikke begrænset til en maksimal varighed.

Hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling, må den ikke forlænges, medmindre der er objektive forhold. Det kan eksempelvis være sygdom, barsel eller borgerligt ombud, men også forsinkelser i et aktuelt projekt kan være en begrundelse.

Ansættelsesforhold eller samarbejdsforhold?

Det er vigtigt at få afklaret, om der er tale om et ansættelsesforhold eller et samarbejdsforhold. Her kan du læse meget mere om dette og om hvilke konsekvenser det kan have.

Arbejdstid

Din arbejdstid skal fremgå af din ansættelseskontrakt. Den normale ugentlige arbejdstid er 37 timer, men der er forskel på, hvad der tæller med som arbejdstid. Har du f.eks. betalt frokost eller skal du selv betale? Betaler du selv for transporten til skiftende arbejdspladser eller for den tid, du bruger på efteruddannelse? Det afhænger af din aftale med arbejdsgiver.

Mange virksomheder benytter formuleringer som: “merarbejde er inkluderet i lønnen”, “uden øverste arbejdstid”, “funktionsløn” og lign. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke afspadserer eller får overtidsbetaling for overarbejde.

Hvis du kan forudse, at din arbejdstid i en periode overstiger din aftalte arbejdstid, er det en god ide at lave en aftale med arbejdsgiver på forhånd, om hvordan overarbejde skal afvikles. Det samme gælder ved rejser eller hvis du i en periode har et andet arbejdssted. Her er det på samme måde en god ide at afklare med arbejdsgiver, før du bruger den ekstra tid.

Ansættelsesklausuler

En ansættelsesklausul er en aftale med din arbejdsgiver om, at når du på et tidspunkt ikke længere er ansat i virksomheden, så er der bestemte områder, som du ikke må arbejde inden for og bestemte virksomheder som du ikke må tage ansættelse i. En ansættelsesklausul kan også begrænse din adgang til at starte selvstændig virksomhed. En ansættelsesklausul kan have en stor betydning for din fremtid og det er derfor vigtigt at være opmærksom på de konsekvenser, som den kan have. Du kan læse mere om ansættelsesklausuler her.

Deltid og ferie

Hvis du på ferieafholdelsestidspunktet har en anden beskæftigelsesgrad (for eksempel er gået fra ugentligt 37 timer til 25 timer) end på det tidspunkt, hvor du optjente ferien, vil du i nogle tilfælde have krav på en højere (ferie)-løn, end den løn, som du ellers får udbetalt.

Omvendt vil lønnen også kunne reduceres.

Optjeningsåret følger kalenderåret, og ferieåret går fra 1. maj – 30. april.

Det er ikke i alle tilfælde ved ændret timetal, at der skal ske en regulering af lønnen ved ferieafholdelse. Det er kun hvis beskæftigelsesgraden på ferieafholdelsestidspunktet har ændret sig mere end 20 % i forhold til optjeningsårets gennemsnitlige arbejdstid, at der skal ske en regulering.

Hvis du i optjeningsåret har skiftet arbejdstid, så kontakt foreningen og få hjælp til at få lavet en beregning.

Kontrakt – hvordan hjælper vi dig

Når du modtager en kontrakt fra din nye arbejdsgiver, skal du betragte den som et udspil til forhandling af dine ansættelsesvilkår.

Vi anbefaler, at du indsender kontrakten til os, så vi sammen kan gennemgå den. Vi kan gøre dig opmærksom på evt. faldgruber og mulige konfliktområder og komme med forslag til evt. forbedringer.

Forhandlingen varetager du, da vi ikke har adgang til at forhandle ansættelseskontrakter med private arbejdsgivere.

Når du ikke mener, at du kan komme videre i forhandlingen, skal du beslutte dig for, om du kan acceptere vilkårene. Du kan sparre med os, men den endelige vurdering og beslutning er din.

Vi opfordrer dig til at indsende den endelige kontrakt til os, hvis du senere skulle få brug for vores hjælp.

Send din kontrakt til dp@dp.dk – skriv gerne “kontrakt” i emnefeltet.

Hvis du ønsker hjælp til at udfærdige en ansættelseskontrakt, henviser vi til standardkontrakten.

Forskelsbehandling

Du skal i øvrigt være opmærksom på at du i din ansættelse, omkring dine løn- og ansættelsesvilkår, ved en evt. afsked, forflyttelse eller forfremmelse er omfattet af forskelsbehandlingsloven, som forbyder enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social og etnisk oprindelse.

Læs vores notat om loven.

Væsentlige vilkår

Nedenfor er en liste over væsentlige vilkår, du bør overveje i forbindelse med en privatansættelse:

 • Er arbejdsstedet anført?
 • Er stillingsindholdet anført?
 • Er der mulighed for efteruddannelse/videreuddannelse?
 • Har du mulighed for at få supervision?
 • Er arbejdstiden anført?
 • Er der betalt frokostpause?
 • Er der betaling for overtid? Hvis ikke, har du ikke krav på det.
 • Er der mulighed for afspadsering?
 • Er der længere ferie, end det ferieloven giver ret til? Det vil sige mere end 5 ugers ferie.
 • Er der yderligere fridage: Juleaftensdag, nytårsdag, grundlovsdag, 1. maj, fredag efter Kristi Himmelfartsdag?
 • Har du ret til omsorgsdage, barnets 1. (og evt. 2.) sygedag?
 • Får du (fuld) løn under barsel?
 • Er lønnen passende? (Se afsnit om løn og pension samt lønstatistik)
 • Er der mulighed for årlig lønforhandling?
 • Får du pension af lønnen?
 • Bliver kørsel i egen bil betalt?
 • Gælder funktionærloven og ferieloven for din ansættelse?
 • Er der prøvetid? Det bør undgås.
 • Er der en konkurrence- og/eller kundeklausul? Det bør undgås.
 • Er der en reguleringsordning? (En reguleringsordning sikrer, at din løn hele tiden følger den alm. lønudvikling på det offentlige og private arbejdsmarked).

Få inspiration, deltag i debatten og ‘synes godt om’ vores Facebookside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge