Praksiskandidatordningen er suspenderet pr. 1. juni 2016. Ansættelsesforhold indgået inden da skal senest være afsluttet 1. juli 2017 i henhold til de gældende regler.

Hvis du er ansat hos en ydernummerpsykolog, kan dit arbejde tælle med som en del af et efteruddannelsesforløb mod autorisation.
Foreningen har sammen med Danske regioner defineret nogle ansættelsesmæssige rammer for praksiskandidater:

 • Du skal være cand.psych. eller cand.pæd.psych.
 • Der må kun være én praksiskandidat pr. ydernummerindehaver ad gangen.
 • Arbejde i praksiskandidatordningen må maksimalt vare 12 måneder alt i alt , også hvis det er fordelt på flere aftaler. Den enkelte aftale skal vare minimum 6 måneder.
 • Arbejdsomfang svarende til gennemsnitlig min. 7,5 konsultation/15 arbejdstimer om ugen. Dette gælder for hver aftale, hvis der indgås aftale med flere ydernummerpsykologer.
 • Supervision 2 timer om ugen, uanset beskæftigelsesomfang.
 • Klientbehandling skal foregå på den adresse, hvortil ydernummeret er tildelt.
 • Praksiskandidaten og ydernummerpsykologen skal være i klinikken samtidigt i et vist omfang inden for normal arbejdstid, og praksiskandidaten må ikke arbejde alene under ydernummerindehaverens planlagte fravær.
 • Praksiskandidaten skal have selvstændigt ansvar for egne klienter.
 • Klienterne må ikke udelukkende være sygesikringsklienter.
 • Ydernummerindehaveren afregner med regionen.
 • Regionen og Dansk Psykolog Forening skal have besked om aftalens start og ophør.
 • Praksiskandidaten skal have selvstændigt ansvar for egne klienter.
 • Klienterne må ikke udelukkende være sygesikringsklienter.
 • Ydernummerindehaveren afregner med regionen.
 • Regionen og Dansk Psykolog Forening skal have besked om aftalens start og ophør.
 • Klienterne har ret til at afvise behandling hos ikke-autoriseret psykolog.
 • Klienterne skal informeres om tidspunkt for praksiskandidatens ophør og muligheden for, at praksiskandidaten ikke kan nå at færdiggøre alle forløb.
 • Det skal klart fremgå af klinikkens hjemmeside, hvem der er yder og hvem der er praksiskandidat.

Foreningen anbefaler, at du og ydernummerpsykologen på forhånd aftaler, hvordan indfasningen og udfasningen af klienter skal foregå, ligesom I bør planlægge hvordan supervisionstimerne skal afholdes. Det er nemlig ikke muligt at forlænge den samlede praksiskandidatperioder udover 12 måneder, selv om alle klienter ikke er færdiggjort.

Du er som ansat underlagt ydernummerindehaverens ledelsesret.

Du skal sikre dig en ansættelseskontrakt i overensstemmelse med disse rammer.

Vi rådgiver dig gerne om ordningen, ligesom vi kan gennemgå din ansættelseskontrakt, påpege faldgruber og foreslå forbedringer.

HUSK!

I valget mellem at være selvstændig eller lønmodtager, er det vigtigt at tage SKAT’s vurdering med i dine overvejelser.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge