HERUNDER ER EN KONTRAKT MED DE ELEMENTER DER SOM MINIMUM SKAL VÆRE I EN KONTRAKT, HERUDOVER KAN DER LAVES AFTALER OM ALT HVAD PARTNERE FINDER NØDVENDIGT

Læs også de generelle bemærkninger til standardkontrakten samt de konkrete noter, der knytter sig til de enkelte paragraffer, og tag kontakt til Dansk Psykolog Forening når du får en kontrakt fra en ny arbejdsgiver. Se også vores afsnit om og kontraktforslag til praksiskandidatstillinger.

Ansættelseskontrakt

Parterne skal være angivet med navn, adresse, telefonnr. og for virksomhedens vedkommende cvr.nr.

§ 1. Tiltrædelsesdato

(Se note)

Virksomheden har med virkning fra den [indsæt dato og år] ansat [indsæt uddannelse: cand.psych.,cand. pæd. psych. eller mag. art. i psych.] som [indsæt stillingsbetegnelse].

§ 2. Arbejdssted- og opgaver

(Se note nederst på siden)

Arbejdsstedet er [indsæt arbejdssted].
Medarbejderen skal beskæftige sig med opgaver inden for [indsæt arbejdsopgaver], jf. vedlagte stillingsbeskrivelse.

§ 3. Løn, lønforhandling og lønregulering

Den årlige nettoløn udgør [indsæt beløb] kr. Lønnen udbetales månedsvis forud/bagud. Hertil kommer pensionsbidrag, jf. § 4.

Lønnen forhandles én gang årligt den 1. [indsæt måned], første gang den 1. [indsæt måned og år]. Lønnen reguleres dog som et minimum opad procentuelt svarende til lønudviklingen for alle privatansatte psykologer med tilsvarende anciennitet, jf. DP’s privatlønsstatistik. Ved væsentlige ændringer i de i § 2 nævnte arbejdsopgaver optages lønnen endvidere til forhandling mellem parterne.

Medarbejderen aflønnes endvidere med provision og/eller bonus på de vilkår, der fremgår af vedhæftede aftale.

§ 4. Pension

Der etableres en pensionsordning i [indsæt pensionskasse], hvortil virksomheden indbetaler [indsæt procentsats] % og medarbejderen [indsæt procentsats] % af den i § 3 nævnte løn. Pensionsbidragene indbetales af virksomheden ;månedsvis forud/bagud.

§ 5. Arbejdstid

(Se note nederst på siden)

Den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer, inkl. 1/2 times daglig spisepause. Arbejdstiden placeres inden for normal kontortid, mandag til torsdag fra kl. [indsæt klokkeslæt] til kl. [indsæt klokkeslæt] og fredag fra kl.[indsæt klokkeslæt] til kl. [indsæt klokkeslæt].

Tid, der medgår til tjenesterejser, indregnes i opgørelsen over arbejdstid.

§ 6. Overarbejde

(Se note nederst på siden)

Arbejde udover 37 timer pr. uge betragtes som overarbejde. Overarbejde opgøres ved månedens udgang og honoreres særskilt.

Overarbejde honoreres med afspadsering eller overarbejdsbetaling efter følgende regler:
For overarbejde ydes erstatningsfrihed, svarende til overarbejdets omfang med tillæg af 50% eller en timeløn, der beregnes som den normale timeløn (1/____ af den under § 3 angivne løn) med et tillæg af 50%.

For overarbejde på lørdage, søn- og helligdage og andre i forvejen aftalte fridage udgør tillægget 100%.

Optjent erstatningsfrihed afvikles efter aftale. Kan enighed ikke opnås ved aftale, skal erstatningsfriheden dog senest være afviklet 6 måneder efter, at den er optjent.

§ 7. Ferie og fridage

Ferie

Medarbejderen er berettiget til ferie i henhold til ferielovens regler med tillæg af 1 uge. Det særlige ferietillæg i henhold til ferieloven udbetales med [indsæt procentsats] %.
Medarbejderen er berettiget til erstatningsferie for dokumenteret sygdom af mere end en uges varighed under ferie.

Fridage

Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt Grundlovsdag er fridage med løn.

§ 8. Kompetenceudvikling/efteruddannelse

(Se note nederst på siden)

Medarbejderen er berettiget til som en del af arbejdets udførelse at deltage i kompetenceudvikling/efteruddannelse efter eget valg og for virksomhedens regning i indtil 2 uger årligt og er forpligtet til at holde sig uddannelsesmæssigt ajour.
Tid, der medgår til efteruddannelse, indregnes i opgørelsen over arbejdstid.
Der aftales mindst én gang årligt individuelle udviklingsplaner for medarbejderen.

§ 8, stk. 1. Supervision

Der er aftalt [indsæt antal timer] timer til supervision pr. uge/måned.

§ 9. Graviditet, barsel, adoption og omsorgsdage

Medarbejderen er berettiget til orlov/fravær/omsorgsdage i forbindelse med graviditet, barsel og adoption i samme omfang og efter samme regler som offentligt ansatte psykologer, jf. de til enhver tid gældende regler ved de fællesakademiske overenskomster mellem Dansk Psykolog Forening og Kommunernes Landsforening/Danske regioner/Finansministeriet

Endvidere er medarbejderen berettiget til yderligere 5 omsorgsdage med løn om året, som kan anvendes efter eget valg. Retten til omsorgsdage gælder fra ansættelsestidspunktet. Hvis medarbejderen ikke inden årets udgang har anvendt omsorgsdagene, sker der kontant udbetaling. Adgangen til omsorgsdage er ikke betinget af, om medarbejderen har barn/børn.

§ 10. Barns sygdom

Medarbejderen er berettiget til 2 dages frihed med løn ved mindreårigt barns sygdom.

§ 11. Telefon, PC´er, aviser og tidsskrifter

Der tilkommer medarbejderen fri telefon, mobiltelefon, ASDL, ISDN, PC og frit abonnement på [indsæt aviser] aviser og [indsæt tidsskrifter] tidsskrifter betalt af virksomheden.

§ 12. Rejser og repræsentation

Medarbejderens udgifter til rejser og repræsentation i virksomhedens interesse godtgøres efter regning. For kørsel i egen bil ydes godtgørelse efter statens gældende regler herom.

Funktionærlovens regler om adgang til forskud er gældende.

§ 13. Opfindelser/intellektuelle rettigheder/edb-programmer

Virksomheden er indforstået med at optage forhandling med medarbejderen om særlig vederlæggelse, hvis opfindelsen/de intellektuelle rettigheder/edb-programmellet e.lign., udviklet af medarbejderen i ansættelsesforholdet, eventuelt i samarbejde med en flerhed af personer, viser sig at rumme udnyttelsesmuligheder, som var uventede ved opfindelsens/de intellektuelle rettigheders/edb-programmellets udvikling, og som må tilskrives dets kvaliteter. Den særlige vederlæggelse skal afpasses i forhold til udnyttelsesrettens værdi efter fradrag af direkte omkostninger, herunder til salg, markedsføring, aftaleindgåelse og implementering. Vederlæggelsen skal i almindelighed ikke være under 25% af dette beløb, der som udgangspunkt opgøres i kapitaliseret form.

§ 14. Opsigelse

(Se note nederst på siden)

For opsigelse af ansættelsesforholdet gælder funktionærlovens regler. Fra virksomhedens side forlænges opsigelsesvarslet dog med tillæg af, [indsæt antal måneder] måned(er).

§ 15. Funktionærlov og ferielov

I det omfang ovenstående bestemmelser ikke stiller lønmodtageren bedre end funktionærloven og ferieloven gælder funktionærloven og ferieloven fuldt ud for ansættelsesforholdet.

Parternes underskrifter

[indsæt by] den[indsæt dag, måned og år] [indsæt by] den[indsæt dag, måned og år]
[indsæt navn for virksomheden] [indsæt navn for medarbejderen]

Noter til standardkontrakt

Generelle bemærkninger til standardkontrakten

Standardkontrakten er meget omfangsrig. Endnu flere bestemmelser kan aftales, hvis du og din arbejdsgiver kan blive enige om det.

Idéen med at tage så mange elementer/bestemmelser med er at give dig et overblik over, hvilke vilkår, der bør indgå i din kontrakt. Du skal dog være forberedt på, at nogle arbejdsgivere ikke vil acceptere en ansættelsesaftale med alle disse bestemmelser.

I nogle ansættelser kan du komme ud for, at der i kontrakten er en bestemmelse om kunde- og/eller konkurrenceklausul. Standardkontrakten indeholder ingen klausuler, da DP fraråder disse. Lovgivningen, bl.a. markedsføringsloven, er tilstrækkelig til at beskytte arbejdsgiveren. Disse klausuler er til stor ulempe for dig. Hvis din kontrakt indeholder en klausul, bør du kontakte DP for at få vejledning om de erhvervsmæssige konsekvenser for dig.

Hvis nogle af kontraktens øvrige vikår har betydning for dig, skal du sørge for at få dem aftalt i din ansættelseskontrakt. Ellers gælder disse vilkår ikke for dig, og du vil for eksempel ikke have ret til at blive hjemme med løn på dit barns første/anden sygedag.

Tiltrædelsesdato

Ansættelsesdatoen er vigtig, da arbejdsgiveren og du så har aftalt, hvornår du starter og dermed fra hvornår du skal have løn. Hvis du skal sige op hos din nuværende arbejdsgiver, skal du huske på, at du typisk har 1 måneds opsigelsesvarsel. Det betyder, at hvis du for eksempel skal starte 1. august på dit nye arbejde, skal du (helst skriftligt) sige op fra dit ”gamle” arbejde inden udgangen af juni måned.

Din titel er også vigtig, idet den gerne skulle angive, at du bruger din uddannelse som psykolog i dit kommende arbejde. Hvis du ikke ansættes som egentlig psykolog, er det vigtigt at få indføjet titel som eksempelvis psykologisk konsulent, psykologisk medarbejder eller lignende, hvor ordet psykologisk indgår. Fordelen er, at du på dit CV kan nøjes med at skrive din titel, som dermed udtrykker, at du har brugt dine kompetencer som psykolog i dit arbejde. Dette kan være vigtigt, hvis du senere hen skulle ønske at søge andet arbejde.

Arbejdssted- og opgaver

Det er vigtigt, at du ved, hvilke arbejdsopgaver/arbejdsområder, du skal beskæftige dig med. Derfor bør du altid have en skriftlig stillingsbeskrivelse, som svarer til det, du og din arbejdsgiver har aftalt ved ansættelsessamtalen. Stillingsbeskrivelsen er også vigtig, hvis dine arbejdsopgaver skulle ændre sig væsentligt på et tidspunkt. Med en skriftlig stillingsbeskrivelse har du altid et godt udgangspunkt, når du skal forhandle løn på grund af ændrede arbejdsopgaver/funktioner.

Privat lønstatistik

Du skal vide, at Dansk Psykolog Forening udgiver en statistik over løn på det private område, ”Privatløn”. Pr. 1. oktober 2008 er gennemsnitslønnen for en nyuddannet psykolog 36.000 incl. pension. Se vores lønstatistik for at finde ud af hvor din løn bør ligge.

Når du drøfter løn med din arbejdsgiver, er det vigtigt, at både du og arbejdsgiveren har samme udgangspunkt. Derfor er det en god idé at starte løndrøftelsen med, at du siger, at alle de tal, der bliver drøftet er løn for en fuldtidsstilling, og at beløbene er uden pension. Hvis du har fået tilbudt en deltidsstilling, skal du bare dele tallet med 37 og gange det med dit ugentlige timetal, så har du din månedsløn.

Når I er færdige med at drøfte din løn, kan I aftale, hvor mange procent, der skal indbetales til din pension. DP anbefaler, at mindst 15 % af din løn afsættes til pension. Hvis du ikke kan få en aftale om, at arbejdsgiveren betaler alle 15 % (eller eventuelt mere), bør du selv supplere op, så du mindst har en pensionsprocent på de 15 %. Se vores bemærkninger omkring pension.

Det er vigtigt, at du i kontrakten har ret til en årlig lønforhandling. Hvis dette ikke indgår i din kontrakt, kan du ikke ”forlange” en årlig lønforhandling, og det kan være svært at få aftalt en højere løn. Derfor vil du måske skulle finde dig i at have samme løn i en længere periode.

Arbejdstid

Det er vigtigt, at du og arbejdsgiveren er enige om arbejdstiden, bl.a. om frokostpause er betalt. Hvis arbejdsgiver ikke betaler frokostpause, vil din ugentlige arbejdstid være op til 2½ timer længere, idet der regnes med en daglig frokostpause på ½ time.

Hvis du bliver ansat i en deltidsstilling bør du aftale, hvorledes de ugentlige timer fordeler sig og på hvilke ugedage. Hvis du har andet arbejde ved siden af eller planlægger at få det, er det vigtigt, at du i kontrakten får aftalt, at arbejdsgiveren skal respektere denne anden beskæftigelse.

Hvis du ansættes i en deltidsstilling, bør du også få arbejdsgiveren til at give dig en frigørelsesattest, så du kan få supplerende dagpenge fra A-kassen. Henvend dig til Akademikernes.

Overarbejde

Du har kun ret til at afspadsere/få udbetalt overarbejde, hvis det er aftalt med din arbejdsgiver. Derfor er det vigtigt at få nedskrevet i din kontrakt.

Husk at give din arbejdsgiver besked om overarbejde så arbejdsgiveren har mulighed for at tage stilling til, om du skal fortsætte med overarbejdet eller om det skal stoppes.

Ferieloven

Det er vigtigt, at ferieloven gælder for dig, fordi ifølge denne skal arbejdsgiveren varsle ferie, hvis I ikke kan blive enige om feriens placering. Hvis du har været ledig før ansættelsen, er det vigtigt at få aftalt, at du får normal løn under ferien. Ellers har du typisk kun ret til feriedagpenge i det første ferieår, du arbejder.

Kompetenceudvikling/efteruddannelse

Hvis du er nyuddannet, er det vigtigt, at du modtager supervision/efteruddannelse, så dine kompetencer hele tiden bliver ajourført. Dette gælder også for mere erfarne psykologer. Derfor er det relevant, at du ”hjemmefra” har forberedt dig på, hvordan du skal forklare din kommende arbejdsgiver, at supervision/efteruddannelse er vigtigt. Få mere information om supervision hos Psykolognævnet.

Opsigelse

Det er vigtigt, at funktionærloven gælder for din ansættelse. Ifølge funktionærloven skal afskedigelse være sagligt begrundet. Her kan du også se, hvilke muligheder der er for at få godtgørelse for usaglig afskedigelse, hvilke opsigelsesvarsler der gælder for dig og din arbejdsgiver m.v. Ved at henvise til funktionærloven behøver du for eksempel ikke at lave særlig aftale om, hvilke varsler der skal gælde for dig og din arbejdsgiver. Se også vores bemærkninger omkring opsigelse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge