Arbejdsmiljøet omfatter sikkerhedsmæssige aspekter samt de fysiske og psykiske rammer.

Arbejdstilsynets ”Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed” konkretiserer arbejdsmiljøets centrale placering og hvordan det integreres i virksomhedens processer. Det gælder både på det strategiske niveau, hvor ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter mindst en gang om året skal lave en årsplan for arbejdsmiljøarbejdet og på det operationelle niveau, hvor de daglige arbejdsmiljøopgaver udføres. På virksomheder med flere end 35 ansatte varetages det strategiske af arbejdsmiljøudvalget og det operationelle af arbejdsmiljøgrupperne.

På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

APV

Alle arbejdspladser med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert tredje år.

Arbejdspladsvurderingen skal indeholde kortlægning og identifikation af belastninger på arbejdspladsen, både de fysiske og de psykiske. Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver lavet APV på arbejdspladsen.

Virksomheden skal sikre, at APV’en indeholder følgende fem elementer, som udgør faserne i APV-arbejdet:

 • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
 • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
 • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Læs mere om APV på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Valg

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for 2 år ad gangen af alle kolleger på arbejdspladsen – uanset faggruppe.

Såvel organiserede som uorganiserede skal kunne deltage i valget. Også lærlinge/elever og vikarer skal deltage i valget, men de kan normalt ikke vælges til arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsledere, virksomhedens ledelse samt beskæftigede under 10 timer om ugen har ikke valgret og kan ikke blive valgt til arbejdsmiljørepræsentanter.

Både organiserede og uorganiserede medarbejdere kan blive valgt til arbejdsmiljørepræsentanter.

Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af alle ansatte i en afdeling eller et arbejdslederområde, mens tillidsrepræsentanten er valgt inden for et fagligt afgrænset område.

Som arbejdsmiljørepræsentant kan du ikke “væltes” – det vil sige tvinges væk fra dit hverv, hvis kollegerne ønsker det. Du sidder valgperioden ud. Du kan ikke nedlægge dit hverv med den konsekvens, at der skal vælges en ny. Kun i de tilfælde, hvor du forlader virksomheden eller er fraværende i en længere periode (4 måneder eller mere), kan der vælges en ny.

Læs mere om valg på Arbejdstilsynets hjemmeside

For organiserede ansatte er valget først gyldigt, når fagforbundet har godkendt det og har meddelt det til modstående arbejdsgiverorganisation.

Resultatet af valget skal meddeles til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal ikke godkende valget, men kan reagere, hvis reglerne ikke er fulgt.

Arbejdsmiljøorganisation

Virksomhederne skal organisere arbejdsmiljøarbejdet, så det passer virksomhedens størrelse struktur og opgaver.

I virksomheder med 1 – 9 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed ske ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, eventuelle arbejdsledere og de øvrige ansatte.

I virksomheder med 10-34 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres i en arbejdsmiljøorganisation i 1 niveau.

Arbejdsmiljøorganisationen skal bestå af 1 eller flere arbejdsledere og 1 eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne er formand.

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation med to niveauer:

 • En eller flere grupper, der varetager de daglige opgaver vedr. arbejdsmiljø. En gruppe består af 1 ledelsesrepræsentant og en valgt arbejdsmiljørepræsentant.
 • Et eller flere udvalg, der varetager de overordnede opgaver vedr. arbejdsmiljø. Er der i virksomheden oprettet en eller flere grupper efter nr. 1 består udvalget af gruppen eller gruppernes medlemmer. Er der oprettet mere end to grupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne 2 medlemmer og ledelsesrepræsentanterne 2 medlemmer til udvalget. Formandskabet i et udvalg varetages af arbejdsgiverne eller en repræsentant for denne.

Arbejdsmiljøorganisationen i virksomheder med 10-34 ansatte skal varetage både de strategiske dvs. overordnede opgaver og de operationelle daglige opgaver.

I virksomheder med flere end 35 ansatte varetages de strategiske overordnede opgaver af arbejdsmiljøudvalget og de operationelle daglige opgaver varetages af arbejdsmiljøgruppen.

Arbejdsmiljøorganisationens strategiske dvs. overordnede opgaver

 • Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøudvalget skal forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici.
 • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse, jf. § 9.
 • Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes herom.
 • Deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse.
 • Deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse, jf. § 16.
 • Rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
 • Sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges, og sørge for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Arbejdsmiljøudvalget skal en gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden.
 • Holde sig orienteret om lovgivning om beskyttelse af de ansatte mod sikkerheds- og sundhedsrisici.
 • Opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene på virksomheden og de ansattes behov, samt sørge for, at der føres stadig kontrol med overholdelse af instruktionerne.
 • Rådgive arbejdsgiveren om virksomhedens kompetenceudviklingsplan, jf. § 39.
 • Sørge for udarbejdelse af en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning med oplysning om medlemmer, og sørge for, at de ansatte bliver bekendt med planen.
 • Medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme arbejdssted.

Arbejdsmiljøorganisationens operationelle dvs. daglige opgaver

 • Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici.
 • Deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse.
 • Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
 • Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov.
 • Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant.
 • Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed.
 • Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget.
 • Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden, for arbejdsmiljøudvalget.

Læs mere om arbejdsmiljøorganisation på Arbejdstilsynets hjemmede

Uddannelse

Alle arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøorganisationen skal gennemgå en obligatorisk basisuddannelse af 3 dages varighed. Uddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er valgt eller udpeget.

Herefter skal arbejdsgiveren tilbyde løbende og supplerende efteruddannelse 2 dage det første år og halvanden dag i hvert af de følgende år.

På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du reglerne for uddannelse af repræsentanter og ledere.

SEND ANMELDELSESBLANKET

  Anmeldelseblanket for arbejdsmiljørepræsentant

  Brug browseren chrome, når du udfylder denne blanket:

  Oplysninger om arbejdsmiljørepræsentant:

  E-mail privat (påkrævet):

  Navn (påkrævet):

  Medlemsnummer:

  Cpr-nr:

  Privatadresse:

  Telefon privat:

  Telefon arbejde:

  E-mail arbejde:

  Oplysninger om arbejdsforhold / AMR repræsentation:

  Arbejdsplads(er), som du repræsenterer (husk at angive adresse på hvert arbejdssted):

  Arbejdsgivers e-mail: (HR/Personaleafdelingens e-mail)

  Dato for ansættelse:

  Valgdato:

  Valgperiode (bemærk, at AMR valg gælder for max. 2 år af gangen):

  Fra:

  Til:

  Jeg bekræfter, at alle ovenstående oplysninger er korrekte (påkrævet) :

   

  Kontaktformularerne er beskyttet af reCAPTCHA.
  Se Googles Privatlivspolitik og Servicevilkår i den forbindelse.

  Start med at skrive, og tryk Enter for at søge