Barsel og adoption – dine vilkår

Du har som funktionær ret til halv løn i 4 uger før forventet fødsel og i 14 uger efter fødslen. I (mor og far) har også en fælles dagpengeret i 32 uger efter fødslen. Reglerne finder du i funktionærloven og barselloven. Der kan være aftalt bedre barselsvilkår på din arbejdsplads. Dette vil fremgå af din kontrakt, personalehåndbog eller evt. overenskomst.

Står du for at skulle forhandle en ny ansættelse, opfordrer vi dig til at aftale bedre lønvilkår end de lovpligtige minimumsregler. Se til inspiration Barsel offentlig ansat og afsnittet om barseludligningsordningen.

hvid skrift

Adoption

Skal du adoptere et barn gennem en godkendt organisation, og opholder du dig i udlandet for at modtage barnet, har du ret til fravær fra arbejdet med dagpenge i op til 4 uger før modtagelsen. Hvis dette tidspunkt forlænges, og det ikke skyldes dine forhold, har du ret til fravær i op til 4 uger ekstra.

Skal du modtage barnet i Danmark, og opholder barnet sig ikke allerede hos dig, har du ret til fravær i op til 1 evt. 2 uger før modtagelsen. Bestemmer myndighederne, at du i en periode skal være i hjemmet, har du ret til samme fravær, som var du gravid.

I de første 2 sammenhængende uger efter modtagelsen af barnet har begge adoptanter ret til fravær. Herefter har en ad gangen ret til fravær i 12 uger.

Efter den 14. uge efter du har modtaget barnet, har du samme ret til fravær fra arbejdet med dagpenge som under forældreorlov.

hvid skrift

Lægebesøg i forbindelse med graviditet

Du har ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser. Undersøgelserne skal så vidt muligt lægges uden for arbejdstiden. Det er vigtigt, at din arbejdsgiver får besked om, at du skal til lægen.

Om du har ret til sædvanlig løn under dit fravær, afhænger af din kontrakt eller vil fremgå af reglerne i personalehåndbogen. Du har som minimum ret til dagpenge for det antal timer, du anvender.

hvid skrift

Sygdom før fødslen

Du har som funktionær ret til fuld løn under sygdom. Du skal dog være opmærksom på, at selvom du er syg, overgår du til graviditetsorlov på det tidspunkt, din graviditetsorlov begynder, og herefter får du alene halv løn, medmindre du har bedre vilkår.

hvid skrift

Varsling

Du skal senest 3 måneder før forventet termin give din arbejdsgiver besked om det forventede fødselstidspunkt.

Faderen skal 4 uger før forventet termin give sin arbejdsgiver besked om, hvornår han forventer at afholde sine 2 ugers fædreorlov.

Senest 8 uger efter fødslen skal du give din arbejdsgiver besked om længden og sammensætningen af den orlov, som ligger efter de første 14 uger efter fødslen.

hvid skrift

Før fødslen (graviditetsorlov)

Du har efter funktionærloven ret til halv løn i graviditetsorloven. Din orlov begynder 4 uger før terminen. Du skal indregne terminsdagen i de fire uger. Er din halve løn mindre end dagpengesatsen, har du som minimum ret til dagpengesatsen.

Hvis du føder før terminsdagen, bliver din ret til graviditetsorlov afkortet tilsvarende. Føder du efter terminen, forlænges graviditetsorloven tilsvarende.

Far har ikke ret til orlov før fødslen.

hvid skrift

Efter fødslen (Barselsorlov)

Orlovens længde beregnes fra dagen efter fødslen. Du har ret til 14 ugers barselsorlov med halv løn efter fødslen, dog som minimum dagpengesatsen.

Far har ikke ret til løn men dagpenge under de to ugers fædreorlov i forbindelse med fødslen. Bedre vilkår kan dog følge af hans ansættelsesforhold (offentlig ansættelse), ansættelseskontrakt eller overenskomst.

hvid skrift

Fra uge 15 og frem (Forældreorlov)

Hverken mor eller far har ret til løn under forældreorloven, medmindre man har aftalt det. I stedet gælder en fælles dagpengeret i 32 uger.

Vær opmærksom på, at hvis enten mor eller far får fuld eller delvis løn i forældreorlovsperioden, bruges der af dagpengeretten, da arbejdsgiver får dagpengerefusion.

Forældre kan følge deres egen barselsdagpengesituation på www.borger.dk.

hvid skrift

Forlænget og udskudt orlov

Forældreorloven, der udgør 32 uger med fælles dagpenge, kan I udskyde eller forlænge.

Forlænget orlov

Begge forældre har ret til at forlænge de 32 ugers orlov med 8 uger samt yderligere 6 uger, hvis I er i arbejde. I kan dog maksimalt modtage 32 ugers dagpenge, og derfor udstrækkes dagpengene som følge af forlængelsen. Hvis I forlænger fraværet med 8 uger, fordeles de 32 ugers dagpenge derfor over 40 uger. Hvis I forlænger fraværet med 14 uger, fordeles de 32 ugers dagpenge over 46 uger.

Udbetaling Danmark administrerer barselsdagpengene, så dem skal I kontakte, hvis I ønsker en forlænget orlov.

Vær opmærksom på, at når først udbetalingen af nedsatte dagpenge er begyndt, kan du ikke helt eller delvist genoptage arbejdet for senere at udnytte resten af retten til barselsdagpenge.

Udskudt forældreorlov – ret

Du skal være i arbejde for at kunne udskyde forældreorloven med mindst 8 uger og højst 13 uger af de 32 uger. Den skal afholde den udskudte orlov i en sammenhængende periode.

Skifter du job i denne periode, beholder du retten over for den nye arbejdsgiver.

Udskudt forældreorlov – aftale

Du kan aftale med din arbejdsgiver at helt op til 32 uger af forældreorloven, udskyder du til senere brug.

Skifter du job, skal du indgå en ny aftale med den nye arbejdsgiver.

Ikke forlænge og udskyde samtidig

Du kan ikke både udskyde og forlænge forældreorloven. Udskyder du orloven, mister du retten til at forlænge orloven og omvendt.

hvid skrift

Barselsudligningsordning – giver mulighed for bedre lønvilkår

Du har som funktionær kun ret til halv løn 4 uger før og 14 uger efter fødslen, medmindre du med din arbejdsgiver aftaler, at du skal have fuld løn under din orlov. Er det ikke en mulighed, foreslår vi, at du i stedet aftaler, at du som minimum i den periode, hvor din arbejdsgiver kan modtage refusion fra Barselfonden, får den løn, der svarer til den maksimale lønrefusion, som din arbejdsgiver kan modtage fra Udbetaling Danmark.

Alle private arbejdsgivere har pligt til at indbetale et årligt beløb pr. fuldtidsansat til den Fælles Barselsudligningsordning. Til gengæld får arbejdsgiveren automatisk ret til lønrefusion.  Arbejdsgiveren kan kun få refunderet det maksimale beløb, hvis medarbejderen får mindst en timeløn, der svarer til refusionsbeløbet under barsel. Ordningen er næsten men ikke helt uden udgift for din arbejdsgiver, der fx fortsat skal betale ATP og arbejdsmarkedsbidrag (8%).

Se her, hvor meget lønrefusion din arbejdsgiver kan få fra Udbetaling Danmark og Barsel.dk her.

Din arbejdsgiver kan få refusion ved fødsel i perioden:
  • 4 uger før forventet fødsel til mor.
  • 2 uger efter fødsel til mor.
  • 2 ugers fædreorlov efter fødsel (inden for de første 14 uger).
  • 23 ugers fællesorlov, der kan deles mellem far og mor
Din arbejdsgiver kan få refusion ved adoption i perioden:
  • 4 uger før modtagelse af barnet i udlandet til begge forældre.
  • 1 uge før modtagelse af barnet i Danmark til begge forældre.
  • 2 første uger efter modtagelsen til en af adoptivforældrene.
  • 2 uger til den anden af adoptivforældrene.
  • 23 ugers fællesorlov, der kan deles mellem mor og far.

Vær opmærksom på, at refusionsretten følger barnet, og den ene forælders arbejdsgiver kan altså have opbrugt hele refusionsretten, inden den anden forælder begynder sin del af forældreorloven.

hvid skrift

Anciennitet og pension

Efter ligebehandlingsloven medregnes fraværsperioden ved graviditets-, barselsorlov, adoptions- og forældreorlov ved beregning af ancienniteten i arbejdsforholdet. Der er derimod ingen lovbestemmelse om optjening af pension.

Privatansattes ret til optjening af pension under barsels- og forældreorlov (med eller uden løn) skal derfor aftales og fremgå af ansættelseskontrakten eller være indskrevet i en eventuel kollektiv aftale/personalepolitik.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge