Ferieloven gælder for alle ansatte i Danmark. Ferieloven bestemmer, at du har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår, uanset om du er nyansat eller om du er nyuddannet.

Betaling under din ferie afhænger af, om du har optjent løn til ferie i nuværende eller tidligere ansættelse. Betaling fra tidligere ansættelse skal du have udbetalt via et feriekort, det kan tidligst ske en måned før feriens første dag.

Retten til løn under ferie optjener man fra 1. januar til 31. december til afholdelse i det efterfølgende ferieår, der går fra 1. maj til 30. april.

ferieaaret

Der er derfor først efter at have været ansat et helt kalenderår hos den samme arbejdsgiver, man har ret til sædvanlig løn i alle 5 ferieuger. Har man været ansat i mindre end et år, får man den forholdsmæssige betaling.

Hvornår må ferien afholdes?

Du aftaler, hvornår du holder ferie, med din arbejdsgiver, som i videst mulige omfang skal efterkomme dine ønsker. Der skal tages hensyn til familier med skolesøgende børn.

I ferieperioden, tiden mellem den 1. maj og 30. september, har du ret til at afholde 3 ugers ferie i sammenhæng (hovedferie). Din arbejdsgiver skal senest 3 måneder, før hovedferien begynder, meddele om feriens placering. De resterende 2 ferieuger skal varsles med 1 måned.

Når ferien først er varslet, kan den ikke ændres. Der skal væsentlige, upåregnelige, driftsmæssige hensyn til for at ændre på en allerede aftalt feries placering. For eksempel er det ikke grund nok, at der er sygdom blandt de tilbageværende medarbejdere.

Hvis din arbejdsgiver ændrer ferien, skal du have erstattet et evt. økonomisk tab som følge af ændringen. Ferie, som allerede er påbegyndt, kan ikke ændres.

Har du en sjette ferieuge, kan du afholde den efter dit eget ønske, medmindre arbejdets udførelse forhindrer det.

Feriepenge og løn under ferie

Gælder alle

Lov om ferie gælder for alle ansatte i Danmark. Ferieloven bestemmer, at du har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår, uanset om du er nyansat, nyuddannet eller på anden måde ikke har optjent ret til løn under ferie.

Med hensyn til løn under ferie og feriepenge er der en lang række bestemmelser i ferieloven, der kan fraviges ved kollektiv overenskomst. Offentligt ansatte er omfattet af kollektive aftale, der fraviger dele af ferielovens bestemmelser. Der er en aftale på statens område og en aftale, der dækker både regioner og kommuner. Disse aftaler stiller dig på visse området bedre end ferieloven.

Hvis du har optjent ret til ferie med løn, får du som udgangspunkt din sædvanlige løn, når du holder ferie. Det forudsætter dog, at du har været ansat hos den pågældende arbejdsgiver i hele optjeningsåret og stadig er ansat på det tidspunkt, hvor du holder ferie. Herudover får du hvert år sammen med lønnen for maj måned udbetalt en særlig feriegodtgørelse på 1 % for privatansatte og 1,95 % for offentligt ansatte.

Løn under ferie er inklusive alle de sædvanlige tillæg, der er en fast påregnelig bestanddel af lønnen, som du oppebærer på tidspunktet, hvor du afholder ferie.

Hvis du ikke har været ansat hos samme arbejdsgiver i hele optjeningsåret, har du ikke ret til løn i hele din ferie. Arbejdsgiveren vil foretage løntræk på 1/1924 af årslønnen for hver arbejdstime, du holder ferie. Det svarer til 7,4 arbejdstime pr. dag, og der er 1.924 arbejdstimer om året i en fuldtidsstilling (37 t.).

Har du været ansat hos en anden arbejdsgiver i optjeningsåret, har du formentlig feriegodtgørelse stående på en konto i Ferie Konto. Den erstatter helt eller delvis den manglende løn hos nuværende arbejdsgiver.

Når du fratræder en stilling, vil din feriegodtgørelse blive indsat på FerieKonto.

Hvis du ikke har optjent ret til ferie med løn fuldt ud, så siger ferieloven, at optjent ferie skal afholdes først. Har du optjent ferie hos en tidligere arbejdsgiver, skal denne optjente ferie afholdes først (FerieKonto).

I stedet for optjening af løn under ferie og ferietillæg kan du kræve feriegodtgørelse af lønnen i optjeningsåret. Et ønske herom skal meddeles inden optjeningsårets begyndelse. Meddeleler du dette i fx december 2014, optjener du ikke ferie med løn i 2015 og har derfor ikke ret til ferie med løn i ferieåret 1. maj 2016 til 30. april 2017.

Privat ansat

For privatansatte er udgangspunktet, at ferielovens bestemmelser er gældende. Du skal være opmærksom på, at hvis du er privat ansat, kan der være indgået kollektiv overenskomst, der bl.a. indeholder en ferieaftale.

Som privatansat får du løn under ferie, hvis du er ansat månedsvis eller for en længere periode, og hvis du har ret til løn på søgnehelligdage og sygedage. Lønnen under ferie er den sædvanlige og fast påregnelige på ferietidspunktet.

Hvis du har fået ændret den ugentlige arbejdstid hos samme arbejdsgiver, vil der normalt være forskel på den ugentlige arbejdstid i optjeningsåret og på ferietidspunktet. Hvis din ændring i arbejdstid fra optjeningsår til ferietidspunkt er større end 20 pct., skal lønnen under ferie reguleres forholdsmæssigt. Dvs. lønnen under ferie skal følge optjeningsårets beskæftigelsesgrad. Er ændringen mindre end 20 pct. sker der ingenting, og ferielønnen vil være den sædvanlige løn på ferietidspunktet.

Du optjener ret til løn i 2,08 feriedage pr. måned, du har været ansat. Det svarer til 5 uger.

Privatansat og den 6. ferieuge
Den 6. ferieuge er ikke omfattet af ferieloven. Det betyder, at den skal aftales i din kontrakt, hvis du skal have ret til den 6. ferieuge.

Det er meget forskelligt, hvordan den 6. ferieuge opgøres. I nogle kontrakter fremgår det, at den 6. ferieuge skal behandles i henhold til ferielovens bestemmelser, i andre kontrakter er der slet ikke angivet noget.

Det er foreningens anbefaling, at det af kontrakten fremgår, at den 6. ferieuge behandles som anden ferie i henhold til ferieloven.

Hvis du har spørgsmål til din 6 ferieuge eller hvis du har spørgsmål til ændring af arbejdstid og løn under ferie, så kontakt foreningen.

Ansat i region eller kommune

Som ansat i en region eller kommune får du udbetalt løn under ferie svarende til din beskæftigelsesgrad, når du holder ferie. Hvis du var på fuld tid i optjeningsåret, men er deltidsansat i ferieåret, får du udbetalt løn svarende til din deltidsansættelse under ferien, selv om du i optjeningsåret har optjent ferie som fuldtidsansat. Hvis du omvendt går fra deltids- til fuldtidsansættelse, får du udbetalt løn under ferien som fuldtidsansat, når du holder ferie, mens du er fuldtidsansat.

Du optjener din ret til løn under ferie i timer med 18,5 timer, for hver måned, du er ansat i optjeningsåret. Du optjener således ret til løn under ferie svarende til 6 uger (ferielovens 5 uger samt den aftalte 6. ferieuge), hvis du har været ansat i hele optjeningsåret.

Den 6. ferieuge behandles som almindelig ferie.

Ansat i staten

Som ansat i staten får du løn under ferie svarende til den beskæftigelsesgrad, du havde i optjeningsåret. Hvis du var på fuld tid i optjeningsåret, får du udbetalt løn svarende til fuldtidsansættelse under ferie i det følgende ferieår, selv om du er på deltid, når ferien holdes. Hvis du omvendt går fra deltid til fuld tid, vil du få udbetalt deltidsløn under ferien.

Du optjener ret til løn i 2,08 feriedage pr. måned, du har været ansat. Det svarer til 5 uger.

Herudover er der aftalt særlige feriedage, der kaldes 6. ferieuge. Arbejdsgiver kan varsle, at de særlige feriedage afholdes, hvis de enten ikke er afholdt, eller det er aftalt, at de skal holdes inden 1. januar. Arbejdsgiver skal varsle med mindst en måned. Hvis du hverken har afholdt feriedagene eller aftalt, at de skal overføres til næste ferieår, har du krav på at få dem udbetalt kontant.

Overførsel af ferie

Du kan overføre op til 5 dages ferie til næste ferieår. Det gælder, uanset om du er ansat på individuel kontrakt eller er overenskomstansat. Det er meget vigtigt, at du laver en (skriftlig) aftale med din arbejdsgiver inden ferieårets udløb. Det skal fremgå, hvor meget ferie du må overføre, hvornår ferien skal holdes, om ferien kan overføres til næste ferieår, hvis du er forhindret i at holde ferien pga. for eksempel sygdom, barselsorlov, orlov til adoption, m.m.

Det er en muligt at få udbetalt ferie svarende til den ferieuge, som kan overføres. Du skal blot meddele din arbejdsgiver, at du ønsker den udbetalt og samtidig skriftligt erklære, at ferie vedrører optjent ferie ud over 9½ måneds varighed. Senest den 30. september efter ferieårets udløb skal du skriftligt bede om at få udbetalt ferien.

Moderniseringsstyrelsen og CFU har udarbejdet et skema som kan bruges i forbindelse med indgåelse af en sådan aftale.

Sygdom i forbindelse med ferie

Hvis du er syg når ferien begynder, har du ikke pligt til at starte på ferien. Du har derimod ret til at få udskudt ferien, indtil du er raskmeldt igen, som en erstatningsferie. Det gælder også, når en virksomhed har ferielukket. Det er en forudsætning for at få erstatningsferie, at du har sygemeldt dig senest den dag, hvor ferien skulle begynde, og hvor arbejdstiden normalt ville begynde.

Du har også ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg under ferien.

Bliver du syg under din ferie, har du kun ret til erstatningsferie efter 5 sygedage (karensdage) hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

  • at du har optjent ret til 25 dages ferie med sædvanlig løn,
  • at du afleverer lægelig dokumentation til din arbejdsgiver (som du selv skal betale),
  • at det er minimum 5 sygedage.

Har du optjent mindre end 25 dages ret til ferie, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage (karensdage).

De 5 sygedage behøver ikke falde i direkte forlængelse af hinanden. Sygedagene under ferie tælles for et helt ferieår.

Et eksempel: Du har 4 sygedage under sommerferien 2015. Det giver ikke ret til erstatningsferie. Men så bliver du syg i 3 dage under vinterferien i februar 2016. Hermed er betingelsen om 5 sygedage under ferie opfyldt. Når man så fratrækker de 5 karensdage, vil du i dette tilfælde have ret til 2 dages erstatningsferie.

Retten til erstatningsferie indtræder tidligst på det tidspunkt, hvor du har givet arbejdsgiveren besked om, at du er syg under ferien. Det er derfor vigtigt, at du sygemelder dig på din første sygedag.

Blev du syg under ferien men sygemeldte dig ikke, har du efter loven mistet retten til erstatningsferie. Dog er der via de offentlige overenskomster (kommuner, regioner, staten) aftalt, at hvis du ikke har overholdt lovens bestemmelse om rettidig sygemelding, så kan arbejdsgiveren alligevel give dig erstatningsferie. Du skal i så fald have din ledelses godkendelse af at få erstatningsferie.

Kan du ikke nå at afholde erstatningsferie i ferieåret på grund af sygdom, holdes ferie i det efterfølgende ferieår.

Hvis du ønsker at holde ferie mens du er sygemeldt, skal du aftale det med både din arbejdsgiver og din kommune. Du skal raskmeldes mens du holder ferie og sygemeldes igen, når ferien er afviklet.

Fritstilling og ferie

Når du er fritstillet, har du – medmindre andet aftales med din arbejdsgiver – pligt til at afholde al den ferie, der inkl. varsel kan rummes indenfor dit opsigelsesvarsel.

Mindre end 3 måneders opsigelse

Har du mindre end 3 måneders opsigelse, skal du afholde din restferie på 10 dage.

Mere end 3 måneders opsigelse

Har du mere end 3 måneders opsigelse, skal du afholde din hovedferie (15 dage), hvis du har et opsigelsesvarsel på minimum 3 måneder og 15 dage.

ferie
OVERGANG TIL NYE FERIEREGLER

En arbejdsgruppe med deltagelse af DM, IDA, JA/DDD, Kommunikation og Sprog, DJØF og Akademikerne har udarbejdet en vejledning om overgangen til ny ferielov for privat ansatte:

ØVRIGE FRIDAGE

Om du har fri 1. maj, Grundlovsdag fra kl. 12 samt hele dagen 24. og 31. december, afhænger af, om det er aftalt i din ansættelseskontrakt, i overenskomsten, eller er fast praksis, der hvor du er ansat. Og så afhænger det af, hvor du er ansat.

For staten og kommuner gælder:

Langt de fleste stats- og kommunalt ansatte akademikere har fri juleaftensdag og nytårsdag. Derudover har de sædvanligvis de samme fridage som de personalegrupper, de arbejder sammen med. Det vil sige, at hvis du fx hovedsageligt arbejder sammen med kontorpersonale eller lærere, der har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj og Grundlovsdag, vil du også have fri disse dage.

For regionerne gælder:

Når medarbejdere i regionerne holder fri juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj eller Grundlovsdag, skal de som regel selv betale. Eksempelvis har klinisk ansatte på hospitalet ikke nødvendigvis fri, selv om kollegerne har det. Er du ansat på en regional arbejdsplads og har fri disse dage, skal det dog varsles mindst tre måneder før, hvis reglerne ændres.

I tvivlstilfælde kan du kontakte DP’ s sekretariat.

Få inspiration, deltag i debatten og ‘synes godt om’ vores Facebookside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge