Kompetenceudvikling er udvikling af ny viden, færdigheder og/eller holdninger hos dig.

Ofte forbindes kompetenceudvikling kun med kurser, faglig opdatering og almen uddannelse, men kompetenceudvikling foregår også på arbejdspladsen i arbejdssituationen. Ofte udvikler du dig, hver gang du prøver noget nyt. Når dine muligheder for at handle udvides, kan man derfor tale om kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling er forøgelse, supplering eller forankring af dine eksisterende kompetencer.

Kompetenceudvikling er derfor en kombination af kompetencer og kvalifikationer, som er en forudsætning for en effektiv opgavevaretagelse med høj kvalitet, og en fortsat udvikling af din arbejdsplads.

Det er vigtigt, at du på din arbejdsplads får mulighed for kompetenceudvikling både gennem det daglige arbejde, og gennem efter- og videreuddannelse. Etablering af fælles læringsmiljøer og veltilrettelagte processer er midler hertil, og er et fælles anliggende for ledelsen og dig.

Dette indebærer bl.a., at der på din arbejdsplads – i dialog mellem dig og din leder – opstilles udviklingsmål for dig eller for grupper af medarbejdere.

Der en gensidig forpligtelse til, at udviklingsmålene gennemføres. Lederen sikrer rammer og betingelser for kompetenceudvikling, og du arbejder på at nå de beskrevne udviklingsmål. Det aftales, hvor ofte opfølgning skal finde sted – dog mindst hver andet år.

Aftale om autorisation

Hvis du har fået nyt job og endnu ikke er autoriseret, er det relevant at få lavet en skriftlig aftale om autorisationsuddannelse. På lige fod med de øvrige ansættelsesvilkår er det dig selv, som skal indgå aftalen med din kommende arbejdsgiver, når du får job i det private.

Aftalen skal helst være skriftlig, idet en mundtlig aftale kan blive svær at bevise. Det er vigtigt, at aftalen indgås, inden du tiltræder, og inden du siger dit eventuelle nuværende job op. Aftalen skal indgås med din nærmeste leder.

I boksen til højre kan du se et forslag til en standardaftale om autorisation.

Det er Psykolognævnet der fastsætter retningslinjerne for tildeling af autorisation og står for al administration, det er også her du finder blanketter til dokumentation.

Vi opfordrer til, at man løbende får opgjort sine supervisionstimer og får papirerne skrevet under.
I kan med fordel gøre brug af vores skema til registrering af supervision og praktisk arbejde til brug for opnåelse af autorisation, som findes i faktaboksen til højre.

Har du i øvrigt spørgsmål til ordningen, skal du rette henvendelse til Psykolognævnet.

MUS-samtale

Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

En MUS-samtale er en årlig tilbagevendende samtale mellem dig og din nærmeste leder. Denne samtale er et væsentligt redskab til at skabe rammer for din løbende udvikling i jobbet.

MUS-samtalen skal ses som et formaliseret supplement til den daglige dialog mellem dig og leder.

I MUS-samtalen drøftes din nuværende og fremtidige arbejdssituation, bl.a. opgaveløsningen i året, der gik, og opgaver i året, der kommer.

Der er her lejlighed til, at du og din leder kan komme med gensidig feedback på præstation og samarbejde i det forløbne år.

Elementer i MUS-samtalen
  • Du og din leder afstemmer forventninger til din udvikling i de(t) kommende år
  • Dine ønsker om kompetenceudvikling holdes op mod institutionens behov
  • Du og din leder fastlægger i fællesskab udviklingsmål
  • Du og din leder udarbejder en skriftlig udviklingsplan.

GRUS-samtale

Gruppeudviklingssamtale (GRUS)

Som supplement til en MUS-samtale kan man vælge at holde en GRUS-samtale for en afdeling eller for en gruppe af medarbejdere, der arbejder tæt sammen.

Formålet med en GRUS-samtale kan være at sætte fokus på gruppens generelle behov for udvikling og metoder til at fremme et godt læringsmiljø på arbejdspladsen.

En GRUS-samtale kan bruges som et forum, hvor man kan se på helheden og sammenhængen i gruppens arbejde. Samtidig er den en god lejlighed til at reflektere over, hvad der fungerer godt, og hvor der kan være behov for af forbedringer.

RESSOURCER

I den offentlige sektor er rammerne for kompetenceudvikling beskrevet i overenskomsterne med tilhørende aftaler fx KTO-aftale om kompetenceudvikling. Herudover kan der på arbejdspladsen være en personalepolitik, der nærmere beskriver kompetenceudviklingen på arbejdspladsen.

I den private sektor vil rammerne være beskrevet i personalepolitikken og evt. overenskomsten, hvis der er indgået en.

RELATEREDE SIDER

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge