En konkurrenceklausul er en af de måder, som man kan udforme ansættelsesklausuler på.
En konkurrenceklausul er en aftale om, at du efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos en konkurrerende virksomhed eller udøve selvstændig virksomhed, der er i konkurrence med din tidligere arbejdsgiver.

Konkurrenceklausuler forhindrer dig ikke i at tage ansættelse hos din arbejdsgivers kunder eller samarbejdspartnere, så længe der ikke er tale om konkurrerende virksomhed.

I ansættelsesklausulloven er beskrevet en række forhold, der alle skal være overholdt, for at en konkurrenceklausul er lovlig:

En ”helt særligt betroet stilling” betyder, at der skal foreligge særlige omstændigheder, før din arbejdsgiver kan indgå aftale om en konkurrenceklausul med dig. Om du er ansat i en ”helt særlig betroet stilling” eller ej, afhænger af om du i kraft af din stilling opnår eller har opnået afgørende viden om virksomhedens forretningsforhold, som hvis du var selvstændig eller ansat hos en konkurrent, kunne bruges til skade for din arbejdsgiver. Det kan også være gældende, hvis du har deltaget i udviklingen af firmaets produkter og lignende. På grund af dit høje kvalifikationsniveau og de opgaver du skal løse, vil du som psykolog ofte indtage en ”helt særlig betroet stilling”.

Det er ikke nok, at der i klausulen blot er anført din titel. Det er heller ikke nok at gengive lovens ordlyd i generelle vendinger. Du har krav på, at arbejdsgiver tager konkret stilling til, hvad der gør, at du i din stilling skal være omfattet af en konkurrenceklausul.

Et eksempel kunne være:
Medarbejderen varetager en helt særlig betroet stilling, idet medarbejderen i forbindelse med sit arbejde vil have adgang til virksomhedens fortrolige oplysninger, herunder leverandøraftaler, kunderegister, øvrige aftaleforhold og rabataftaler. Derudover har medarbejderen i sit ansættelsesforhold fuldmagt til at agere på vegne af virksomheden.

Hvis du fratræder din stilling eller bliver opsagt, inden du har været ansat i 6 måneder, vil du ikke blive bundet af en konkurrenceklausul, selvom du måtte have tiltrådt den før ansættelsen. En klausul kan først binde dig, når du har været ansat i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.

Da en klausul har en stor økonomisk indvirkning på dit liv, er det kun rimeligt, at du modtager en passende kompensation for dit besvær.

Hvis du bliver opsagt

En konkurrenceklausul træder i kraft efter ansættelsesperiodens ophør. Det betyder, at hvis du selv siger dit job op eller hvis du bliver opsagt på grund af forhold, der kan tilskrives dig, som f.eks. manglende evne til at varetage dine arbejdsopgaver, sygdom, misligholdelse, overtrædelse af klar ledelsesordre eller hvis du optræder illoyalt, så vil du blive bundet af konkurrenceklausulen og modtage den aftalte kompensation.

Hvis du bliver opsagt på grund af misligholdelse af dine forpligtelser og misligholdelsen er så grov, at du bliver bortvist, vil du stadig være bundet af konkurrenceklausulen, men du vil ikke have krav på nogen former for kompensation.

Bliver du derimod opsagt uden selv at have haft nogen egentlig skyld heri, det vil sige hvis din opsigelse skyldes virksomhedens forhold, f.eks. stillingsbortfald, fyringsrunder, økonomiske nedskæringer, så vil du ikke være bundet af konkurrenceklausulen. Det samme gør sig gældende, hvis du selv siger op, fordi din arbejdsgiver ikke overholder sine forpligtelser i forhold til din ansættelse, f.eks. ikke udbetaler din løn til tiden.
Selvom du i disse tilfælde ikke bliver bundet af klausulens forpligtelser, vil du stadig have krav på engangsbeløbet i klausulens kompensationsbestemmelse.

Hvis du er pålagt en kombineret konkurrence- og kundeklausul, vil det kun være konkurrencedelen af klausulen som bortfalder. Se mere om kombinerede konkurrence- og kundeklausuler her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge