En kundeklausul er en af de måder, som man kan udforme ansættelsesklausuler på.
En kundeklausul er en aftale om, at du efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos din tidligere arbejdsgivers kunder og andre af dennes forretningsmæssige forbindelser. Du må heller ikke have hverken direkte eller indirekte erhvervsmæssig kontakt med dem.

Indirekte kontakt betyder, at du ikke må tage ansættelse i et firma, der har erhvervsmæssig kontakt med din tidligere arbejdsgivers kunder, heller ikke selvom du ikke kommer til at have direkte kontakt med dem.

En kundeklausul forhindrer dig ikke i at tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed, så længe denne ikke betjener samme kunder eller benytter sig af samme samarbejdspartner.

Det lyder umiddelbart ikke så slemt, som f.eks. konkurrenceklausulen. Mange psykologer har dog et stort professionelt netværk, som de ofte benytter i arbejdsmæssige sammenhæng og dette netværk kan blive omfattet af kundeklausulen. Det har den betydning, at du efterfølgende ikke kan bruge dit netværk frit, f.eks. til at finde ny beskæftigelse.

I ansættelsesklausulloven er beskrevet en række forhold, der alle skal være overholdt, for at en kundeklausul er lovlig:

En kundeklausul omfatter kun de kunder, som du inden for de sidste 12 måneder før din opsigelse eller afskedigelse har været i forretningsmæssig forbindelse med. Ordet kunder dækker udover kunder og klienter også leverandører, agenturhavere og lignende. En kundeklausul dækker også de kunder, som du selv har tilført firmaet, også selvom der er tale om kunder fra før din ansættelse hos din nuværende arbejdsgiver. Klausulen kan dog ikke udstrækkes til også at dække din arbejdsgivers tidligere kunder eller kunder, som du ikke har haft nogen forbindelse til.

Hvis du fratræder din stilling eller bliver opsagt, inden du har været ansat i 6 måneder, vil du ikke blive bundet af en kundeklausul, selvom du måtte have tiltrådt den før ansættelsen. En klausul kan først binde dig, når du har været ansat i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.

Da en klausul har en stor økonomisk indvirkning på dit liv, er det kun rimeligt, at du modtager en passende kompensation for dit besvær. Du kan læse mere om størrelsen og reglerne for kompensation her.

En kundeklausul er gældende så længe, som er aftalt i klausulen, dog må en klausul aldrig løbe mere end højst 12 måneder fra tidspunktet for din fratrædelse. Det betyder, at hvis der i klausulen står, at du er bundet i 14 måneder efter fratrædelsestidspunktet, så er hele klausulen ugyldig. Fratrædelsestidspunktet ligger, når opsigelsesperioden er udløbet. Dette gælder også, selvom du er blevet fritstillet.

Klausulens udformning og indhold er afgørende for, hvordan klausulen påvirker dig. Du har derfor krav på at blive oplyst om klausulens betingelser, herunder omfang, hvornår du bliver bundet af den, hvor længe den løber og hvordan du kompenseres for den. Ved en kundeklausul har du ligeledes krav på at få at vide, præcist hvilke kunder og samarbejdspartnere som klausulen omfatter. Den dag du bliver opsagt eller selv siger op, skal du have udleveret en liste over hvilke konkrete kunder og samarbejdspartnere, der er omfattet af klausulen. Det er din arbejdsgivers ansvar, at listen er korrekt udformet, men i praksis er du selv med til at udforme den og du har pligt til loyalt at medvirke til, at listen er retvisende og omfatter alle de kunder og samarbejdspartnere, som du har haft kontakt med i de sidste 12 måneder.

Hvis du ikke modtager en liste, skal du bede om at få en udlevet inden en fastsat frist fx 5 dage og med en bemærkning om, at såfremt den ikke er udleveret til dig inden da, så anser du klausulen for bortfaldet. Modtager du derefter ikke listen, vil konsekvensen være, at du ikke er bundet af klausulen. Du vil fortsat modtage engangsbeløbet, men ikke den månedlige kompensation.

Hvis du bliver opsagt

I modsætning til konkurrenceklausuler, så træder kundeklausuler i kraft ved enhver fratræden. Det har altså ingen betydning, om du bliver opsagt eller selv siger op. Det har heller ingen betydning, om du selv er skyld i afskedigelsen eller om det skyldes virksomhedens forhold. Hvis du er omfattet af en kombineret konkurrence og kundeklausul, vil du altså, selvom konkurrenceklausuldelen måtte være bortfalde, fortsat være bundet af kundeklausuldelen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge