Cheflønsaftaler

Resultatløn

En resultatlønskontrakt er en aftale med arbejdsgiver om at levere et nærmere defineret arbejde som skal være færdiggjort til et bestemt tidspunkt, mod at få et nærmere aftalt tillæg, enten i form af et engangsbeløb eller det kan være et varigt tillæg. Som eksempel har vi set emner som nedbringelse af sygefravær indenfor et år, gennemførelse af et projekt, overholdelse af budgetter m.v.

Under en resultatløns kontrakt er det ikke meningen at man skal ”måles” hele tiden, idet det kan give dårligt arbejdsklima.

En del ledere har indgået sådanne resultatlønskontrakter. Hvis du skal indgå i en resultatløns kontrakt, er det vigtigt at alle vilkår bliver aftalt på forhånd herunder også hvornår processen skal ”måles”, og helst i en skriftlig aftale.

På personaleweb kan du finde et eksempel på hvilke elementer der som minimum skal med i aftalen.

Hvad der bør være beskrevet i en aftale

 • Formålet med aftalen
 • Aftalens konkrete mål og fastsættelse af kriterier
 • Aftalens varighed
 • Varetagelse af opgaver udenfor resultatlønsaftalen
 • Kvantitativ effektivisering og kvalitativ effektivisering
 • Personer / grupper der er omfattet af aftalen
 • Resultatlønnens form. Udmøntningen
 • Gyldighedsperiode – genforhandling – opsigelse af aftalen
 • Evaluering af aftalen
Lønpolitik ledere

Dansk Psykolog Forenings overordnede mål er at sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og ved at udnytte lokal lønforhandling bedst muligt. Dansk Psykolog Forening arbejder derfor målrettet for:

 • At psykologlederen skal være med til at skabe og definere lederstillinger
 • At lederen har et højt fagligt ledelsesniveau
 • At der er psykologledere på alle niveauer i organisationen
 • At psykologledere har en central position i organisationen
 • At det overordnede ledelsesansvar varetages af en psykologleder

Det er altid DP´s mål at opnå den højest mulige løn for ledere i forhandlinger ved nyansættelser både på det offentlige og det private område. Det samme gælder naturligvis også ved de årlige forhandlinger, hvor der altid arbejdes for at løfte niveauet så meget som muligt blandt andet gennem sammenligning med andre lignende stillinger. Et andet væsentligt værktøj til forhandlingsbrug er foreningens statistik over lederlønninger.

DP’s mål for ledere er:

 • At psykologer skal være med til at skabe og definere lederstillinger
 • At psykologer har en central position i ledelse både formelt og uformelt

Se DPs lønpolitik for ledere i fuld længde

Statistik september 2010

Datagrundlag

Dansk Psykolog Forening har forhandlet 287 ledere og souschefer siden januar 2006. 34 af disse er pt. fratrådt deres stilling enten på grund af pensionering eller på grund af stillingsskift. Det statiske materiale er baseret på 145 personer hvoraf de 114 er mænd og 131 er kvinder.

Statistikken er delt op i 5 sektorer: Kommune, PPR, Psykiatri, Region, Staten, og opgjort på årsbasis og fuldtidsansættelse. Statistikken medtager ikke personer på deltid. Statistikken er opgjort i nettobeløb hvilket vil sige grundløn samt alle former for faste tillæg, men uden pension, og beregnet som gennemsnitsløn, medianløn og kvartiler. Medianløn og kvartiler har til formål at vise lønspredningen inden for en gruppe.

Statistik, definitioner

Når medianlønnen og kvartiler opgøres, opstilles lønningerne i rækkefølge efter størrelse. Hvis der for eksempel indgår 100 personer i en lønstatistik, vil lønnen til nr. 25 i rækken være nedre kvartil, nr. 51 medianlønnen og nr. 76 øvre kvartil. Halvdelen af gruppen vil have en løn, der ligger mellem øvre og nedre kvartil. 90 % fraktilen er den løn, som den bedst lønnede tiendedel enten har eller ligger over.

I statistikken indgår ledere med en lang række forskellige titler som i mange tilfælde dækker over de samme funktioner. Nogle titler signalerer ved dets navn en mindre stilling, men indeholder reelt en meget stor stilling. En sammenligning på titler vil derfor ikke give mening. Som eksempel på titler som nogenlunde dækker over samme arbejde, kan nævnes: afdelingsleder, daglig leder, ledende psykolog, koordinator, projektleder, og teamleder m.fl.

Blandt titlerne i øvrigt ligger både direktører, forvaltningschefer, professorer, daglige ledere, teamledere m.v.

Tabellen

På det kommunale og det statslige område er der en overvægt af kvinder, idet der på det kommunale område er 60,78% kvinder og 39,20% mænd. Tilsvarende forholder det sig på det statslige område idet der på statens område er 62% kvinder og 37% mænd. I de øvrige sektorer er der lige mange mænd og kvinder.

En sammenligning af mænd og kvinder i alle sektorer viser, at kvinder ligger godt 11.000,- kr. under mænd på middelværdien. Dette svarer til lønforskellen mellem mænd og kvinder på det øvrige arbejdsmarked.

Det kommunale område

På det kommunale område ligger kvinder noget under mændene med en difference på 24.302,- kr. på middelværdien. Dette kan skyldes at der er mange kvinder der er ledere af ganske små institutioner (de tidligere amtsinstitutioner).

PPR området

På PPR området, hvor der er lige mange mænd og kvinder, forholder det sig helt anderledes, idet det på dette område er kvinderne der er lønførende med 8.367,- kr. på middelværdien. Interessant er det, at på den nedre fraktil er forskellen endnu større i kvindernes favør 20.561,-kr. Årsagen til forskellen kan skyldes at der er væsentligt flere unge kvinder i lederstillinger end mænd I Psykiatrien er der ligeledes en væsentlig forskel til fordel for kvinderne. På middelværdien har kvinderne 15.019,- kr. mere end mændene, mens forskellen på den nedre kvartil kun er 3.675,- kr. Den forholdsmæssige større forskel på middelværdien, kan begrundes i, at der er flere erfarne kvindelige ledere, end nyansatte.

Både dansk Psykolog Forening og Danmarks Lærerforening forhandler ledere på dette område, og ved en sammenligning viser det sig, Dansk Psykolog forening ligger gennemsnitligt ca. 1500,- kr. højere for ledende psykologer på PPR.

Det regionale område

På det regionale område er der en markant forskel på den nedre kvartil med 43.223,- kr. mere til kvinderne, mens forskellen på middelværdien kun er 8.493,- kr. i mændenes favør. Forskellen kan begrundes i, at gennemsnitsalderen for kvindelige ledere på området ikke er så høj.

Det statslige område

Det statslige område lønner tydeligvis mænd bedre end kvinder, idet mændene på nedre kvartil har 61.633,- kr. mere end kvinderne. På middelværdien er forskellen dog væsentlig mindre, nemlig 15.642,- kr.-. På dette område findes der et antal højt placerede mænd på universiteterne hvor aflønningerne for denne gruppe er høj. Dette skyldes, at der ikke er nogen kvinder på samme niveau, hvilket er baggrunden for den markante forskel.

Statistikken udtrykt i tal

Tabellerne nedenfor viser lønningerne i tal fordelt i de forskellige sektorer samt en for kvinder og en for mænd samt en for både mænd og kvinder samlet. Endelig er der en tabel for alle sektorer samlet.

Tabel 1: Alle

Kommune PPR Psykiatri Region Staten
Nedre kvartil 503.224 532.977 503.291 493.799 543.212
Middelværdi 530.323 555.059 530.082 551.377 577.945
Øvre kvartil 564.306 586.352 580.447 582.039 690.964
90% fraktil 598.628 628.785 606.440 624.856 775.973

Tabel 2: Kvinder

Kommune PPR Psykiatri Region Staten
Nedre kvartil 490.726 538.982 506.966 521.651 495.529
Middelværdi 520.148 558.296 537.014 550.378 567.450
Øvre kvartil 554.940 589.628 577.414 575.932 677.757
90% fraktil 598.649 630.902 586.613 622.086 710.328

Tabel 3: Mænd

Kommune PPR Psykiatri Region Staten
Nedre kvartil 516.003 518.421 503.291 478.428 557.162
Middelværdi 544.450 549.929 521.995 558.871 583.092
Øvre kvartil 580.369 582.648 582.511 587.441 688.583
90% fraktil 597.345 610.084 608.375 624.250 821.190

Tabel 4: Kommune

Mænd Kvinder Difference
Nedre kvartil 516.003 490.726 ‐25.277
Middelværdi 544.450 520.148 24.302
Øvre kvartil 580.369 554.940 25.429
90% fraktil 597.345 598.649 ‐1.304

Tabel 5: PPR

Mænd Kvinder Difference
Nedre kvartil 518.421 538.982 ‐20.561
Middelværdi 549.929 558.296 -8.367
Øvre kvartil 582.648 589.628 -6.980
90% fraktil 610.084 630.902 -20.818

Tabel 6: Psykiatri

Mænd Kvinder Difference
Nedre kvartil 503.291 506.966 ‐3.675
Middelværdi 521.995 537.014 -15.019
Øvre kvartil 582.511 577.414 5.097
90% fraktil 608.375 586.613 21.762

Tabel 7: Region

Mænd Kvinder Difference
Nedre kvartil 478.428 521.651 -43.223
Middelværdi 558.871 550.378 8.493
Øvre kvartil 587.441 575.932 11.509
90% fraktil 624.250 622.086 2.164

Tabel 8: Staten

Mænd Kvinder Difference
Nedre kvartil 557.162 495.529 61.633
Middelværdi 583.092 567.450 15.642
Øvre kvartil 688.583 677.757 10.826
90% fraktil 821.190 710.328 110.862

Tabel 9: Alle sektorer

Mænd Kvinder Difference
Nedre kvartil 514.171 503.224 10.947
Middelværdi 550.179 538.795 11.384
Øvre kvartil 586.352 575.295 11.057
90% fraktil 627.674 618.364 9.310
I alt 114 131

I forhold til andre organisationer, som DP sammenligner sig med, ligger DP gennemsnitlig enten på linje med, eller højere.

Få inspiration, deltag i debatten og ‘synes godt om’ vores Facebookside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge