Lønforhandling offentlig ansat

Sådan får du forhandlet løn

Lønforhandling er et fælles forsøg på at nå et resultat, som både du og din arbejdsgiver er tilfredse med. Det er din tillidsrepræsentant (TR) eller Dansk Psykolog Forening (DP), der forhandler din løn. Processen omkring forhandlingen er forskellig i forhold til, hvorvidt du allerede er ansat eller nyansat.

Når der skal forhandles løn for en stilling og der ikke er en TR på arbejdspladsen, er det konsulenterne i DP, som forhandler lønnen.

Når vi skal lønforhandle for dig, vil vi bede dig om at sende en mail til forhandling@dp.dk.

Læs mere om, hvad mailen skal indeholde og om proceduren for lønforhandlingen i boksen til højre. >

Vi forhandler ikke samme lønsag flere gange. Kun hvis der kommer nye væsentlige oplysninger frem i sagen.

Vi forhandler heller ikke efteruddannelse.

Nyansat i offentlig stilling

Hvornår forhandler vi

DP bliver ikke automatisk informeret om en nyansættelse. Derfor forhandler vi de sager, hvor der ikke er en TR og hvor du anmoder om det. Sammen udarbejder vi i et lønforslag. Herefter foretager vi en forventningsafstemning uden dog at rejse krav, som du ikke har accepteret.

Det kan også være, at din arbejdsgiver henvender sig med et lønforslag eller anmoder om at forhandle løn. I tilfælde af et lønforlsag informerer vi dig og beder dig om en kommentar.

Hvornår skal du forhandle løn

I grove træk kan der være tale om tre situationer, hvor du i alle tilfælde kan få gennemført en lønforhandling, inden du beslutter dig for at tiltræde stillingen.

 • Du skifter job

  Når du har fået tilbud om en ny stilling, må du aldrig sige dit job op, før lønnen er forhandlet på plads i dit nye arbejde. Lønsystemet med lokal løndannelse sikrer dig kun indplacering på trin 4 (2 år), 5, 6 eller 8 samt retten til at få forhandlet din løn udover dette.

  Det er Dansk Psykolog Forening, der forhandler din løn – enten ved en konsulent eller ved den lokale TR. Derfor kan du i hele forløbet henvise til, at DP forhandler lønnen. Hvis du har ufravigelige krav eller vil sikre dig mindst samme løn som i dit hidtidige arbejde, skal du fortælle din TR eller konsulenten i DP om dette.

 • Du er nyuddannet og skal have dit første job

  Lønsystemet med lokal løndannelse sikrer dig kun en indplacering på trin 4 samt retten til at få forhandlet din løn udover dette. Det er kun i særlige tilfælde, at nyuddannede fra starten opnår en højere løn end begyndelseslønnen. De særlige tilfælde kan være erfaringer opnået under studiet, under uddannelsen eller særlige forhold ved den stilling, du skal tiltræde. Er der særlige forhold, skal lønforhandlingen gennemføres senest tre måneder efter tiltrædelsen med mindre andet aftales. Det betyder, at du senest tre måneder efter du er tiltrådt, skal sikre dig, at din løn bliver forhandlet af Dansk Psykolog Forening eller den lokale tillidsrepræsentant.

 • Du er ledig og har fået arbejde

  Lønsystemet med lokal løndannelse sikrer dig kun indplacering på trin 4 (2 år), 5, 6 eller 8 samt retten til at få forhandlet din løn udover dette. Lønforhandlingen skal gennemføres senest tre måneder efter tiltrædelsen med mindre andet aftales. Det betyder, at du senest tre måneder efter du er tiltrådt, skal sikre dig, at din løn bliver forhandlet af Dansk Psykolog Forening eller den lokale tillidsrepræsentant.

Nuværende ansættelse i offentlig stilling

Som allerede ansat i en offentlig stilling har du som udgangspunkt ret til at få forhandlet din løn en gang om året medmindre der er aftalt andet lokalt. Du skal kontakte din TR eller DP, når der er forhold der kan begrunde en lønforhandling, fx. gennemført specialistuddannelse, nye funktioner eller andet.

Du har ret til at få forhandlet din løn en gang om året med mindre der er aftalt andet lokalt. Når der her nævnes en gang om året er det at regne fra ikrafttrædelsesdatoen for din sidste lønforhandling. Du har dog mulighed for ved væsentlige stillingsændringer og ved andre omstruktureringer og arbejdsomlægninger som medfører væsentligt ændret stillingsindhold at få din løn genforhandlet også selvom det ikke er et år siden du sidst fik forhandlet din løn. Når der her nævnes væsentligt ændret stillingsindhold betyder det, at der er nogle forudsætninger som er ændret i forhold til din oprindelige ansættelse i stillingen.

Hvis der på din arbejdsplads er aftalt tidsfrister og regler for afvikling af forhandlinger om ny løn, skal disse frister overholdes. Hvis der ikke er aftalt sådanne frister, skal du selv rette henvendelse til enten din tillidsrepræsentant eller Dansk Psykolog Forening for opstart af en lønforhandling.

Eksempler

Et eksempel for din lønforhandling kan være at du bliver ansat den 1. januar og du har ved din ansættelse fået forhandlet din løn. Du kan så først igen forhandle løn med virkning fra den 1. januar året efter.

Et andet eksempel kan være at du ansættes den 1. januar og allerede til sommeren sker der væsentlig ændringer i dit stillingsindhold. Du får tilført ekstra og arbejdskrævende funktioner, eller du bliver måske udnævnt som leder. Disse forhold betragtes generelt som væsentlige stillingsændringer da forudsætningerne er anderledes end oprindeligt. I sådanne tilfælde er det oplagt at der skal ske en lønforhandling.

PROCEDURE FOR LØNFORHANDLING

Når der skal forhandles løn for en stilling og der ikke er en TR på arbejdspladsen, er det konsulenterne i DP, som forhandler lønnen.

Lønforhandlingen kan foregå på mange måder. Forløbet aftales med den enkelte konsulent eller TR.

Der forhandles pr. brev/telefon eller ved personligt fremmøde. Det er vigtigt, du har oplyst os om en eventuel bundgrænse for dine lønkrav.

Vi bestræber os på at holde dig orienteret undervejs, og vi vil inddrage dig i forhandlingerne så meget, det er muligt.

Når du ønsker lønforhandling skal du sende en mail til forhandling@dp.dk med følgende oplysninger:

 • Arbejdsplads du skal ansættes/er ansat på
 • Dine kontaktoplysninger herunder tlf. og email

Nyansættelse

Ved nyansættelse skal du vedhæfte mailen følgende:

 • Ansøgning
 • CV
 • Jobopslaget eller en henvisning til hvilket nr. og hvilken side af Magasinet P, jobbet var opslået i
 • Kopi af den seneste lønseddel – begge sider
 • En beskrivelse af hvilke kompetencer, du selv finder særligt relevante for den nye stilling. Det gælder både faglige og personlige kvalifikationer, fx erfaring fra studietiden, tidligere jobs, tidligere uddannelser, kurser eller lignende. Det kan også være kompetencer, som arbejdsgiveren lagde særligt vægt på ved samtalen
 • En stillingsbeskrivelse – hvis arbejdsgiveren har givet en sådan
 • Hvornår det er aftalt med arbejdsgiveren, at du tiltræder jobbet

Se endvidere pjecen “På vej mod det første job

Årlig lønforhandling eller overgang til fast stilling

Når du ønsker DP skal forhandle for dig ved årlige lønforhandlinger eller hvis et vikariat bliver til en fast stilling, vil vi blot bede dig vedhæfte mailen følgende:

 • Seneste lønseddel.
 • Beskrivelse af nye kompetencer og funktioner du har fået siden seneste lønforhandling.
 • Din stillingsbeskrivelse.

Har du ikke en scannet udgave af seneste lønseddel, er det for de fleste offentligt ansatte muligt at finde tidligere lønsedler i elektroniske format ved at oprette en E-boks på www.eboks.dk.

Se endvidere pjecen “Den årlige lønforhandling” og vores speed drawing film om din lønforhandling.

Vi gør opmærksom på, at de årlige lønforhandlinger foregår på forskellige tidspunkter på de enkelte arbejdspladser og at arbejdsgiver ikke automatisk orienterer DP om tidsfrister og rammer. Henvend dig derfor til din tillidsrepræsentant, hvis du er repræsenteret af TR eller alternativt til DP, hvis du ønsker at få forhandlet din løn.

Lønforhandling privat ansat

Forbered dig

I hverdagen

Forberedelserne til en lønforhandling begynder ikke først i dagene inden forhandlingen. Det er dit daglige arbejde, du og din leder skal vurdere dine ønsker ud fra.

Sørg for at være synlig for din ledelse. Del interessant viden med ledelsen, og vis de resultater, som du mener, kan have betydning for din lønforhandling.

Inden mødet

Hvad får du – hvad vil du have

Sæt dig grundigt ind i din løn, og hvad den er sammensat af. Undersøg gennemsitslønningerne for ansatte i lignende stillinger med lignende uddannelse, kvalifikationer og anciennitet. Du finder lønstatistikker på de fleste fagforeningers hjemmesider. Tal evt. løn med din tillidsmand og/eller kolleger.

Vær helt afklaret med, hvad du vil opnå ved en lønforhandling. Del dit mål ind i tre niveauer:

 • Det bedste resultat.
 • Det resultat, der burde kunne lade gøre.
 • Her går smertegrænsen.
Hvad har du at byde ind med

Hvilke styrker og opnåede resultater vil du lægge vægt på ved lønforhandlingen? Skriv dem ned og vælg de 2-3 bedste argumenter. Overvej i din udvælgelse, hvordan din modpart er – hvad vil han/hun lægge vægt på?

Mødet

Det første nej er ikke et svar, men et startskud

Når du efter den indledende ”småsnakken” fremsætter dit ønske om en lønstigning, skal du vise, at du tager dine krav alvorligt. Vær tydelig og brug dine bedste argumenter. Udvis tålmodighed og vær ikke bange for hverken gentagelser eller tavshed.

Ofte vil du blive mødt med en afvisning. Her kan du vælge at spørge ind til, hvad nej’et drejer sig om. Det giver dig mulighed for at dreje samtalen ind på jeres fælles interesser for arbejdsindsatsen.

Kom med konstruktive forslag, hvis du får at vide, der ingen penge er at forhandle om. Foreslå eksempelvis ekstra ferie eller nedsat arbejdstid.

Accepter ikke den første løsning, der bliver fremlagt. Gentag dine argument og kom med alternative løsningsforslag.

Hvis forhandlingen slutter utilfredsstillende, kan du sagtens give udtryk for det – men på en civiliseret måde.

Sørg for at du og din leder er helt enige om, hvad I har aftalt, inden I afslutter mødet.

Efter mødet

Kontroller, at du får det aftalte – og sørg for at bekræfte de argumenter, der skabte resultatet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge