AFSKEDIGELSE OG OPSIGELSE

Det er vigtigt, at du kontakter foreningen, hvis du bliver afskediget eller føler dig afskedigelsestruet, så vi sammen kan vurdere, hvad der kan gøres i den konkrete situation. Din TR eller din konsulent kan hjælpe dig som bisidder hvis du bliver indkaldt til samtale. Om en afskedigelse er rimeligt begrundet i enten din eller din arbejdsgivers forhold, vil altid være en konkret vurdering.

Mere om afskedigelse og opsigelse

Hvis du vil sige dit job op

Opsigelsesvarsel

Dit opsigelsesvarsel fremgår af funktionærloven, hvad vi lægger til grund nedenfor.
Er du ansat med prøvetid, kan du med dags varsel sige op inden udløbet af prøvetiden på maksimalt 3 måneder. Herefter kan du sige op med en måneds varsel til en måneds udgang, med mindre du og din arbejdsgiver har aftalt gensidig forlængede opsigelsesvarsler. Hvis du eksempelvis opsiger din stilling d. 15. maj, er din sidste dag således d. 30. juni.

Er du tjenestemand er opsigelsesvarslet 3 måneder

Hvordan

Vi anbefaler at du afleverer din opsigelse skriftligt og at du får din arbejdsgiver til at kvittere for modtagelsen.

En opsigelse kan se sådan ud:

(Dato for aflevering af opsigelsen)
Jeg (navn) opsiger hermed min stilling til fratræden den (dato for udløb af opsigelsesvarsel)
Med venlig hilsen
xxx

Vi anbefaler at du afleverer din opsigelse personligt til din nærmeste leder og får en kvittering for modtagelsen. Hvis det ikke er muligt, anbefaler vi at du sender den rekommanderet, da det er dit ansvar at opsigelsen når frem i rette tid.

Nyt job inden du siger op

Før du opsiger dit nuværende arbejde og underskriver ansættelsesbrevet i det nye job, anbefaler vi, at din løn i din nye ansættelse er færdigforhandlet.

Privat ansat
I en privat ansættelse skal du som udgangspunkt selv forhandle din løn og øvrige vilkår. Vi hjælper dig med at fastsætte dit lønudspil og kommer med gode råd til selve forhandlingen.

Er der en overenskomst på arbejdspladsen, kan det dog være tillidsrepræsentanten eller Dansk Psykolog Forening, der forhandler din løn.

Offentlig ansat
Det er tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen eller Dansk Psykolog Forening, der forhandler din løn.

Du skal selv indgå aftale med arbejdsgiver om eventuel efter-/videreuddannelse. Du kan få råd og vejleding om dette enten hos tillidsrepræsentanten eller i foreningens sekretariat.

Konflikt

Vi hjælper dig, hvis du kommer ud i en konflikt på din arbejdsplads. Hvis der er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, kan du også hente hjælp der. Du kan ligeledes få hjælp, hvis du bliver afskediget.

Du kan læse mere om afskedigelse og opsigelse her.

Vi giver også råd og vejledning i en evt. høring og i forbindelse med et evt. høringssvar. Du skal dog være opmærksom på, at vi ikke skriver og sender høringssvar eller deltager i opfølgningssamtaler, evalueringsmøder ol.

Hvad kan du selv gøre?

Du bør skrive høringssvar, deltage på møder – og huske at fremkomme med alle relevante oplysninger til sagen.

konflikttrappe

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge