Klienter og andre vil i forskellige situationer bede om adgang til de journaler du fører

Dine klienter har ret til at få aktindsigt i alt der er skrevet om dem. I tilfælde hvor du skønner at hensynet til klienten eller andre kræver det, kan du begrænse deres indsigt i journalen.

Er du ansat på et offentligt hospital, eller er du privatansat eller selvstændig og udfører arbejder for et offentligt hospital, har patienterne ubegrænset ret til aktindsigt i det du har skrevet i deres egne journaler efter 1. januar 2010.

Din arbejdsgiver kan have regler og procedurer for hvordan og med hvilke frister klienterne gives aktindsigt.

Begrænsning i retten til aktindsigt

Du har som psykolog mulighed for begrænse din klients ret til aktindsigt.

Retten kan begrænses i det omfang, hvor partens interesse i aktindsigt bør vige i forhold til afgørende hensyn til klienten selv eller til andre private interesser.

Inden du evt. begrænser din klients adgang til aktindsigt skal du foretage en afvejning af hensynet til aktindsigt versus grundlaget for begrænsningen.

Hensynet vil oftest være til klienten selv fx at klienten er meget skrøbelig og at oplysningerne i journalen kan bringe klienten ud af balance. Ovenstående gælder efter Psykologlovens § 14, stk. 4, men gælder ikke hvis du er ansat i sundhedsvæsenet.

Undtaget for aktindsigt

Dele af journalen kan være undtaget fra aktindsigt:

  • Dine egne notater og interne arbejdspapirer
  • Råmateriale i forbindelse med test – klienten har ret til at se svarene og resultatet af testen, men ikke de spørgsmål eller billeder der er svaret ud fra.

Forældres aktindsigt

Forældre med fælles forældremyndighed har partsstatus og har dermed ret til at få indsigt i alle oplysninger.

Forældre der ikke har forældremyndigheden er ikke part i sagen, og har dermed ikke krav på at få alle oplysninger i sagen.

Efter forældremyndighedsloven kan disse forældre anmode om at få en orientering om barnets forhold. I denne forbindelse må der ikke udleveres fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren.

Hvis psykologen vurderer at forældrenes indsigt i journalen er til skade for barnet, kan denne nægte det.

Se også Socialministeriets skrivelse om orientering om psykologerklæringer i børnesager m.v.

Forældres aktindsigt hos unge mellem 15 og 18

Når klienten er fyldt 15 år, kan denne selvstændigt beslutte om forældrene skal have udleveret personlige oplysninger og kan modsætte sig at de får aktindsigt.

Hvis psykologen vurderer at forældrenes indsigt i journalen er til skade for barnet, kan denne nægte det.

Ophavsret til optagelser af terapisessioner

Hvis du som psykolog ønsker at benytte dig af muligheden for at filme terapisessioner med en klient, er det vigtigt, at du har klientens samtykke, inden du starter optagelserne. Selvom optagelserne kun er til dit eget private brug, er det stadig vigtigt med samtykke. Vi anbefaler, at samtykke fås på skrift, så der ikke senere opstår tvivl om, hvorvidt samtykke er givet.

Når du videooptager samtaler, kan du måske komme ud for, at klienten ønsker en kopi af optagelserne.
I den forbindelse er det godt at være opmærksom på, hvordan du som psykolog er beskyttet mod, at disse optagelser havner på nettet.

Dine videooptagelser af terapisessionerne er beskyttet af ophavsretsloven. Det forhindrer ikke aktindsigt, men ophavsretsloven fastlægger reglerne for din klients videre brug af optagelserne.

Ophavsretslovens § 67 siger, at billedoptagelser ikke uden fremstillerens samtykke må eftergøres eller gøres tilgængelige for almenheden før 50 år efter udgangen af det år, hvor optagelsen fandt sted.
Da det er dig, der har lavet optagelserne, er det dig, der er fremstiller.

Det betyder, at hvis du giver din klient kopi af optagelserne, må vedkommende ikke kopiere eller offentliggøre dem på fx sociale medier uden din tilladelse.

Hvis din klient alligevel offentliggør dem, kan vedkommende gøres strafansvarlig efter ophavsretslovens § 76 samt erstatningsansvarlig efter ophavsretslovens § 83. Din klient kan også gøres erstatningsansvarlig, selvom du ikke har lidt et økonomisk tab.

Udover ophavsretsloven er du også beskyttet af persondataloven. Det er du, fordi dine persondata, altså de ting som du siger på optagelserne eller de billeder af dig, som fremgår af optagelserne er beskyttet efter persondatalovens § 6, der siger, at offentliggørelse ikke er lovligt uden dit samtykke og overtrædelse kan straffes med bøde eller fængsel. Her skal du være opmærksom på at samme regler betyder, at du ikke må offentliggøre optagelser med din klient.

Når du udleverer optagelserne til din klient, er det en god ide at gøre vedkommende opmærksom på ovennævnte. Det kan for eksempel gøres ved, at du udleverer videoen sammen med en tekst, der forklarer reglerne og at du får klienten til at skrive under på at være blevet gjort opmærksom derpå.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge