Det er vigtigt at være opmærksom på, at man som psykolog i langt de fleste tilfælde har journalpligt. Det betyder, at man er forpligtet til at notere alle vigtige ting ned i en journal. Journalpligten er med til at sikre borgerens retssikkerhed, idet man som borger har ret til at få aktindsigt i egen journal. Desuden kan journalen bruges som arbejdsredskab for psykologen og fungere som dokumentation for det arbejde psykologen har udført.

Journalpligt

Journalpligten fremgår af henholdsvis psykologloven (lov om psykologer mv.) og offentlighedsloven (lov om offentlighed i forvaltningen).

For offentligt ansatte psykologer gælder offentlighedsloven, når det handler om journalpligt.

Er man selvstændig, eller er man ansat uden for den offentlige sektor, er det psykologloven, der gælder. Journalpligten i psykologloven gælder dog kun for autoriserede psykologer. Men det er psykologforeningens anbefaling, at også ikke-autoriserede psykologer fører journaler på samme måde som autoriserede.

Du skal være opmærksom på, at der på den enkelte arbejdsplads kan være udarbejdet yderligere retningslinjer for journalpligt.

Du har journalpligt når du udfører psykologisk rådgivning, laver undersøgelser eller behandlinger vedrørende personlige, familiemæssige eller lignende problemer. Dette gælder individuelle forløb såvel som gruppeforløb.

Uden for journalpligten falder supervision, kursusvirksomhed mv. og indledende samtaler om opstart af en behandling. I disse situationer er der ikke pligt til at føre journal. Der er heller ikke journalpligt, når en psykolog varetager anonym rådgivning, som er organiseret af en offentligmyndighed i henhold til lov.

Indhold

En journal skal indeholde alle væsentlige oplysninger om det forløb, den enkelte klient er i gang med. Det vil sige både faktiske og behandlingsmæssige oplysninger. Desuden skal den indeholde oplysninger om aftaler der er indgået og samtykke der er givet. Det, der står i journalen, skal være genkendelig for klienten, og at den skal kunne læses og forstås af en anden psykolog.

Ejerskab

Er du offentligt ansat, tilhører journalen ansættelsesstedet.

Er du selvstændig eller privat ansat psykolog, tilhører journalen dig.

Hvis du er ansat ved en selvejende institution eller lignende, som drives for offentlige midler og må antages at være omfattet af de regler, der gælder for offentlige myndigheder i medfør af forvaltningsloven, så tilhører journalen ansættelsesstedet.

Opbevaring

Ansatte i det offentlige skal følge de regler der gælder i det offentlige om opbevaring af journaler.

Selvstændige og privatansatte som er omfattet af reglerne i psykologloven skal opbevare journaler i mindst fem år.

Notatpligt

Er du ansat i den offentlige forvaltning, har du pligt til at lave notater når du modtager mundtlige eller andre væsentlige oplysninger af betydning for sagen.
En oplysning skal noteres, hvis den er vigtig for at skabe klarhed over en sags faktiske omstændigheder.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge