Myndigheders tilsyns- og kontrolopgaver

Når en myndighed henvender sig til dig for at bede om oplysninger om behandlingen af en klient i forbindelse med, at myndigheden har en tilsyns- eller kontrolopgave, kan du uden samtykke fra klienten videregive oplysning.

Det er dig, som sundhedsperson, der skal vurdere, om det er berettiget at videregive oplysning. Vurdering af hvorvidt en oplysning skal videregives til myndigheden bør handle om, hvorvidt oplysningen er nødvendig for myndighedens kontrolopgave eller ej.

Et eksempel på dette kan være en region, som henvender sig og har behov for at vide, om en klient har været behandlet i din klinik, i forbindelse med en henvisning under praksisoverenskomsten, og denne oplysning er nødvendig for at afregning kan foretages. Et andet eksempel er i forbindelse med kontrol af hvorvidt en ydernummerpsykologs afregning er korrekt.

Psykolognævnet

Psykolognævnet er en offentlig forvaltningsmyndighed under Socialministeriet, der som sine to hovedopgaver udsteder autorisation og fører tilsyn med psykologer, der har gennemgået en supplerende praktisk uddannelse af 2 års varighed. Psykolognævnet behandler klager over autoriserede psykologer.

Nævnet mødes efter behov, dog minimum to gange årligt. Nævnet kan tage sager op af egen drift, og kan indkalde andre eksperter til brug for at afgøre sager, hvor ekspertviden er nødvendig.

Nævnet er underlagt forvaltningslovens regler, herunder tavshedspligt og habilitet. Aktindsigt kan begæres efter reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven.

Nævnets afgørelser er endelige, det vil sige, at de ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Læs mere om Psykolognævnet

Se også Psykologloven.

Dansk Psykolog Forenings Etiknævn

Dansk Psykolog Forenings Etiknævn behandler klager over ikke-autoriserede psykologer uden for sundhedsvæsnet og kollegiale klager, uanset om der er tale om autoriserede psykologer. Klager sendes til Dansk Psykolog Forenings adresse att: Etiknævnet (Læs mere her).

Udover behandling af klager, er Etiknævnets opgave at udbrede kendskab til de etiske principper for nordiske psykologer samt at rådgive foreningens medlemmer om etiske problemstillinger. Derudover er Etiknævnet med til at skabe debat om aktuelle emner.

Styrelsen for patientsikkerhed

Styrelsen for patientsikkerhed behandler klagesager over ikke-autoriserede psykologer ansat i sundhedsvæsnet.

Klage over en ikke-autoriseret psykolog inden for sundhedsvæsnet sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Se bekendtgørelse om ikke-autoriserede persongrupper

Læs mere om klager i Styrelsen for patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsvæsnets disciplinærnævn

Styrelsen for Patientsikkerhed er en samlet adgang for patienter, der ønsker at klage over behandling i det danske sundhedsvæsen. De behandler klager over behandlingssteder samt klager over aktindsigt i patientjournaler inden for det danske sundhedsvæsen.

Sundhedsvæsenets disciplinærnævn er en del af Styrelsen for Patientsikkerhed, og behandler klagesager over konkrete sundhedspersoner ansat i sundhedsvæsenet, herunder autoriserede psykologer, der er ansat i sundhedsvæsnet samt psykologer med ydernummer. Når der klages over en psykolog, indhenter Disciplinærnævnet udtalelse fra Psykolognævnet.

Nævnet er bredt sammensat og Dansk Psykolog Forening er repræsenteret med to medlemmer. Nævnet hører under Sundhedsministeriet, der også yder sekretariatsbistand til nævnet.

Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsvæsenets disciplinærnævn er offentlige forvaltningsmyndigheder og er også omfattet af forvaltningslovens og offentlighedslovens regler om blandt andet om tavshedspligt, habilitet og adgangen til at søge aktindsigt.

Læs mere om Sundhedsvæsenets disciplinærnævn

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge