Du er som medlem af Dansk Psykolog Forening underlagt de etiske principper for nordiske psykologer.

Er du autoriseret, er du på baggrund af psykologloven pålagt at udvise omhu af samvittighedsfuldhed under udøvelse af sin virksomhed. Derudover er psykologer pålagt at udvise omhu og uhildethed i forbindelse med udarbejdelse af erklæringer.

Overholder du som autoriseret psykolog ikke dine pligter kan du med hjemmel i psykologloven blive tildelt bøde eller hæfte. Udviser du tillige grov forsømmelighed ved udøvelse af hvervet, kan du ved dom fratages sin autorisation.

I klagesager om hvorvidt en psykolog ikke har udvist korrekt adfærd i forbindelse med sit arbejde, vil der altid være tale om en konkret vurdering af forholdene.

Læs Psykologloven.

Se også Psykolognævnets hjemmeside.

De etiske principper

Som medlem af Dansk Psykolog Forening er du omfattet af de etiske principper som gælder for alle medlemmer af de nordiske psykolog foreninger. Principperne er bindende for alle medlemmer.

De etiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker, og er udformet på en sådan måde, at de snarere fremmer refleksion over etiske dilemmaer, end de udgør et sæt adfærdsregler.

Formålet med principperne er at de skal:

  • Tjene som støtte for nordiske psykologer ved stillingtagen til etiske spørgsmål.
  • Beskytte klienter mod uhensigtsmæssig og/eller skadelig intervention.
  • Anvise normer for etisk og fagligt forsvarligt samspil mellem psykologer indbyrdes og mellem psykologer og andre faggrupper.
  • Være et grundlag for, at tilliden til psykologfaglig professionsudøvelse opretholdes.
  • Tjene som grundlag for at udarbejde fagetiske retningslinjer og råd inden for specielle områder.

De nordiske psykologforeninger har korrigerende og disciplinære procedurer med henblik på at undersøge og tage stilling til klager over medlemmer.

Se også Etiknævnet

Omhu og samvittighed

Som psykolog skal du :

  • Udvise omhu og uhildethed i dit arbejde, herunder udfærdigelse af erklæringer. Det betyder at du skal være en god repræsentant for din stand ved at beskytte klienter mod uhensigtsmæssig og/eller skadelig intervention.
  • Arbejde for etisk og fagligt forsvarligt samspil mellem psykologer indbyrdes og mellem psykologer og andre faggrupper.
  • Arbejde sådan at tilliden til psykologfaglige virke opretholdes.
  • Du må kun påtage dig opgaver du er fagligt i stand til.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge