Tavshedspligten udspringer af et grundlæggende princip om, at patienter/klienter skal kunne give oplysninger til psykologen i tillid til, at de ikke videregives. Klienten har krav på beskyttelse af sit privatliv. Tavshedspligten er også en afgørende forudsætning for, at der kan etableres et tillidsforhold mellem klient og psykolog. Du bør altid fortælle klienten om tavshedspligten i forbindelse med opstart af behandlingsforløb.

Grundlaget for tavshedspligten for alle psykologer, uanset hvor de virker, er straffeloven, som gør det strafbart at videregive, skaffe sig (indhente) eller udnytte fortrolige oplysninger.

Læs mere om dette under “Tilsyn” på Psykolognævnets hjemmeside

Er du autoriseret, er du også omfattet af denne tavshedspligt i henhold til psykologloven.

Som medlem af Dansk Psykolog Forening er du også forpligtiget til tavshed, gennem de etiske principper for nordiske psykologer, med undtagelse af situationer, hvor der foreligger åbenbar fare for klienten selv eller andre – eller hvis du gennem lovgivning er forpligtet til at videregive oplysninger.

Som psykolog er du omfattet af databeskyttelseslovens bestemmelser om behandling og videregivelse af oplysninger.

Du bør ved behandling af børn og unge informere dem om, at du har pligt til at underrette de offentlige myndigheder, hvis du får kendskab til forhold, der bør underrettes om.

Læs også Dansk Psykolog Forenings folder om Psykologernes tavshedspligt

Særligt for offentligt ansatte psykologer

Offentligt ansatte psykologer er foruden psykologloven og personadataloven også omfattet af og offentlighedslovens regler.

Særligt for psykologer, der arbejder med opgaver vedr. børn inden for Serviceloven

Reglerne om videregivelse af oplysninger og underretningspligt i forhold til servicelovens regler på børneområdet er beskrevet i vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier.

Socialstyrelsen har udgivet en pjece “Dialog om tidlig indsats“, om udveksling af oplysninger i det tværfaglige samarbejde om udsatte børn og unge.

Se Ankestyrelsens hjemmeside om underretning for fagpersoner.

Særligt for psykologer der virker inden for sundhedsområdet, herunder psykologer med ydernummer

Du er omfattet af Sundhedsloven, hvor særligt afsnit 3, kap. 9, §§ 40 – 50 om tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger m.v. kan fremhæves. Ved sammenstød imellem lovene vil Sundhedsloven gå forud for forvaltningsloven. Hovedreglen inden for sundhedsloven er, at videregivelse af oplysninger kun kan ske med patientens samtykke.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge