Oplysninger om patienters helbredsforhold, øvrige private forhold og fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af patienten kan som udgangspunkt kun videregives med patientens samtykke.

Videregivelse uden patientens samtykke kan finde sted hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og at videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov. Det skal understreges, at det i sådanne tilfælde er de nødvendige oplysninger, der kan videregives.

Videregivelse af oplysninger med eller uden samtykke sker efter sundhedslovens §§ 41 til 48.

Se oversigt over hovedreglerne om videregivelse af oplysninger. Oversigten vedrører persondata- og forvaltningsloven.

Børn og unge under 18 år

Der eksisterer to former for underretningspligt:

Generel underretningspligt

Alle borgere, også psykologer, har pligt til at underrette kommunen, hvis man får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under forhold der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

Udvidet underretningspligt

Alle offentligt ansatte har en pligt til at underrette kommunen, når de i deres arbejde blive bekendt med forhold for et barn under 18 år, der må give formodning om, at barnet har behov for særlig støtte.

Udveksling af oplysninger hvor et børnehus benyttes

Det følger direkte af lov om social service § 50C, at under behandlingen af en sag, hvor et børnehus benyttes, kan personalet i børnehuset, politiet og anklagemyndigheden og sundhedsmyndigheder, autoriserede sundhedspersoner og kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold (sundhedsmæssige, sociale mm forhold) vedrørende barnets eller den unges personlige familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling.

Vidnepligt og vidneudelukkelse

Enhver har – med ganske få undtagelser – pligt til at afgive forklaring for retten som vidne. Bliver du som psykolog indkaldt som vidne i en sag, skal du møde op og gøre retten opmærksom på, at du er bundet af din tavshedspligt. Retten afgør herefter om du skal pålægges at afgive vidneforklaring og derved bryde din tavshedspligt. Det er kun sket to gange i foreningens historie.

Læs mere i retsplejelovens §§ 168 og 170.

Offentlige kontrolopgaver

Offentlige myndigheder har mulighed for, uden patientens samtykke, at kræve relevante oplysninger udleveret, hvis myndigheden har en tilsyns eller kontrolopgave. Det er for eksempel tilfældet, når det drejer sig om indhentning af kalenderoplysninger fra ydernummerindehavere i forbindelse med kontrol med forbrug af sygesikringsmidler.

Myndigheder kan kun kræve udlevering af relevante patientoplysninger uden samtykke, hvis det er specificeret i en konkret lovgivning at dette er tilladt og nødvendigt for myndighedens sagsbehandling. Det er eksempelvis tilfældet for Ankestyrelsen, som kan kræve journalen udleveret.

Samtykke

Når din klient har givet sit samtykke til, at en myndighed eller andre kan få aktindsigt, kan oplysningen som udgangspunkt videregives i henhold til samtykket.

Samtykket skal være skriftligt, det skal fremgå hvilke dele af journalen samtykket handler om, og det skal tydeligt angives hvilken myndighed eller person det må udleveres til.

Psykologen skal efter modtagelse af samtykket informere klienten om, hvilke oplysninger der videregives. Hermed opfylder man de etiske principper om informeret samtykke.

Et samtykke kan altid trækkes tilbage.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge