Økonomistyring i praksisoverenskomsten – FAQ

Hvad tæller med til omsætningsgrænsen?

Det er kun afregningen for angst og depressionsbehandling med regionen, som tæller med til omsætningsgrænsen – dvs. regionandelen af honoraret. Her må ikke afregne for mere end 277.000 kr. inden for et kalenderår.

 

Hvornår starter afregningen med at tælle med til omsætningsgrænsen?

Omsætningsgrænsen gælder for et kalenderår. Det betyder, at det er den afregning, du har haft med regionen fra 1. januar og frem, som tæller med.

 

Jeg har nået omsætningsgrænsen, hvad gør jeg?

Når du rammer omsætningsgrænsen, må du ikke behandle og afregne klienter henvist med angst og depression. Alle igangværende klienter henvist med depression og angst skal hjælpes til videre færdigbehandling hos en anden psykolog med ydernummer. Brug Psykologer i Danmark eller Sundhed.dk til at finde psykologer i dit område, som har en kort ventetid.

 

Jeg er tæt på at nå omsætningsgrænsen, men har pga. en lang venteliste planlagt opstart med klienter langt ud i fremtiden – hvad gør jeg med dem?

Før du har nået omsætningsgrænsen, må du ikke afvise klienter, pga. at omsætningsgrænsen findes.
Hvis du er tæt på omsætningsgrænsen, ved fx allerede at have afregnet med regionen for 90 % af de 277.000 kr., og kan du allerede nu se, at du, efter det tidspunkt du vil nå omsætningsgrænsen, har aftaler med nye klienter, bør du orientere disse klienter om situationen. Fortæl dem også, at de allerede nu bør kontakte en anden psykolog med ydernummer, som kan behandle dem.

Brug Psykologer i Danmark eller Sundhed.dk til at finde psykologer i nærheden med ydernummer og kort ventetid.

 

 

Hvordan holder jeg øje med mit afregningsniveau, så jeg er sikker på, at jeg ikke er med til at overskride den økonomiske ramme?

Det er vigtigt, at ingen psykologer behandler mere indenfor angst- og depressionskategorierne, end de gjorde før udvidelsen af aldersgrupperne den 1. juli 2012. Ellers overskrides den økonomiske ramme. Det er ikke nok at alle holder sig inden for omsætningsgrænsen på de 277.000 kr. Hvis alle psykologer behandler op til den grænse, vil der komme en overskridelse af rammen og dermed en nedregulering af honorarerne.

Du kan holde øje med udviklingen af dit behandlingsniveau ved hjælp af dit IT-system.

I dit IT-system kan du fx lave en oversigt over afregnede angst- og depressionsbehandlinger fra årets begyndelse. Den kan du sammenligne med en oversigt over, hvor meget du afregnede inden for samme kategorier – i samme periode – året før. Det kan hjælpe dig med at tilpasse dit behandlingsniveau, så det ikke stiger fra det ene år til det andet.

Opdager du en stigning fra den ene år til det andet, kan du enten skrue op for ventetiden, eller ned for antallet af klienter, du har i behandling.

Du kan også bruge dit IT-system til at lave en aktuel optælling af, hvor tæt du er på at nå omsætningsgrænsen. Du skal her bede systemet om at vise dig, hvor meget du har behandlet inden for angst og depression siden årets begyndelse.

 

Hvordan virker omsætningsgrænsen fra 2014 og fremover?

I 2014 og fremover er der ikke længere en overgangsperiode. Det betyder, at psykologer, som rammer omsætningsgrænsen i 2014, ikke får en periode på 3 måneder til at afslutte angst- og depressionsklienter. Psykologer, der rammer omsætningsgrænsen, kan ikke behandle klienter med angst og depression inden for ordningen længere, når omsætningsgrænsen er nået. Derudover skal psykologer tilbagebetale det, der efter afregning med regionen ligger over omsætningsgrænsen på de 277.000 kr. Tilbagebetalingen sker gennem en modregning i psykologens afregning på de øvrige kategorier 1-9 med regionen den efterfølgende måned.

Så hvis en psykolog fx ved afregningen i september rammer omsætningsgrænsen og når en afregning på 7000 kr. mere end de fastsatte 277.000 kr., så skal de 7000 kr. trækkes fra i afregningen af kategori 1 -9 klienter, når regionen udbetaler afregningen i oktober.

Psykologen kan ikke behandle klienter for angst og depression efter omsætningsgrænsen er nået i september.

Dette ændrer ikke på den økonomiske ramme, som klientbehandlingen hører indenfor. Der flyttes altså ikke penge fra en ramme til en anden.

 

Skal alle psykologer til at lave en revurdering af lægernes diagnose/henvisning?

Lægen er fortsat ”gate-keeper” og altså den, der henviser en let til moderat depressiv eller angst klient til psykolog. Men lægen må ikke love klienten, at vedkommende får psykologbehandling.

Det nye er, at du i løbet af de første en til to samtaler skal vurdere, om klienten hører hjemme i målgrupperne for angst- og depressionsbehandling. Hører klienten hjemme i målgrupperne arbejder du blot videre og afregner som hidtil. De en til to samtaler tælles med i det samlede ydelsesforbrug for klienten.

 

Hvordan undgår jeg at komme ud i en honoraroverskridelse?

Aftalen betyder, at der ikke åbnes for at udvide antallet af klienter.

Det er meget vigtigt, at du ikke udvider dit samlede aktivitetsniveau på angst og depressionskategorierne, idet rammen i så fald formentlig vil blive overskredet, hvilket vil betydehonorarreduktion.

Hvis du oplever at modtage flere henvendelser fra klienter med lægehenvisning, må du i stedet for at skrue op for aktivitetsniveauet enten henvise til andre psykologer eller sætte klienterne på venteliste.

Den nye aftale betyder også, at en psykologs aftale med et netværk om at behandle et vist antaldepressive – eller angstklienter, som samtidig har en sundhedsforsikring, kan være medvirkende til, at rammen overskrides. Da en overskridelse af rammen kan få konsekvenser både for den enkelte og for samtlige psykologer med ydernummer, kan en aftale med et netværk betyde, at man ender med at få en økonomisk sanktion og dermed tjene mindre, end hvis man ikke havde indgåetaftalen. Det er derfor en god ide nøje at overveje, hvilke aftaler du indgår mednetværk/forsikringsselskaber.

 

Hvis en klient er fejlhenvist, hvad gør jeg så?

Viser det sig i løbet af første eller anden samtale, at klienten er fejlhenvist, skal du afvise at behandle klienten og opfordre vedkommende til at gå tilbage til egen læge. Hvis klienten imidlertid ønsker psykologbehandling, kan du tilbyde at tage i mod klienten, som selv betaler uden offentligt tilskud. Du kan også foreslå klienten at gå til en anden psykolog som selvbetaler.

Fejlhenviste klienter tæller, i henhold til aftalen mellem Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner, ikke med i den økonomiske ramme. Det er derfor meget vigtigt, at fejlhenviste klienter afregnes som fejlhenviste klienter, og der er med den nye aftale oprettet 4 ydelseskategorier for fejlhenviste klienter. De nye ydelseskategorier kan du se i “Vejledning til tillægsaftale pr. 1. juli 2012”.

 

Hvordan er forventningen til mig i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer om, at kognitiv terapi skal være førstevalg, når jeg behandle mine klienter?

Vælger du en anden behandlingsform end kognitive adfærdsterapeutiske metoder, mindfulnessbaseret terapi og interpersonel terapi, bør du notere dette i journalen.

Du kan eksempelsvis skrive:”På baggrund af de indledende samtaler, patientens individuelle symptomatologi og anamnese,vurderes det, at patienten vil få det største udbytte i forhold til bedring af tilstanden gennem x behandlingsform”.

 

Er der landsforskelle i forhold til angst- og depressionsklienter?

Man har hidtil ikke kunnet se, hvor meget der er afregnet inden for de enkelte personkategorier. Men det er med aftalen besluttet, at man fremover skal følge forbruget for angst og depression nøje.

 

Jeg har været syg eller på orlov i en del af perioden i 2011, og jeg har meget store stigninger i mine tal, selvom jeg bare arbejder normalt, hvordan skal jeg bruge månedsoversigten og hvad skal jeg gøre?

Hvis du har været fraværende i dit ydernummer fx på grund af sygdom eller orlov, vil du året efter se store stigninger, når du får månedsoversigterne. Det er der også en god grund til, og røde tal betyder ikke nødvendigvis, at du skal skrue op for din ventetid.

I stedet skal du se på, hvordan ventetiden er hos dine kolleger i samme område og bruge den som rettesnor for din egen ventetid.

 

Jeg har en praksiskandidat og derfor stor omsætning, kommer det til at få betydning for mig?

Det at have en praksiskandidat betyder ikke, at der kan tjenes mere i ydernummeret end i ydernumre uden praksiskandidater.

Indføres der fx et loft for den enkelte psykologs indtjening i praksissen, vil man ikke godtage overskridelser, fordi der har været en praksiskandidat i ydernummeret.

Har du ikke tidligere haft en praksiskandidat, men ansætter en, hvorefter du kan konstatere store stigninger i din indtjening i forhold til perioden, før du havde praksiskandidat betyder det, at der skal skrues op for ventetiden for den eller de kategorier, du ser stige.

 

Hvordan indberetter jeg ventetid på sundhed.dk/psykologeridanmark.dk, når jeg har to forskellige ventetider?

Det er ikke for øjeblikket muligt at angive to forskellige ventetider på sundhed.dk/psykologeridanmark.dk

Vi anbefaler, at du angiver ventetiden for depression og angst, og at du på sundhed.dk, i praksisdeklarationens infotekst-felt, skriver din ventetid for klienter henvist på kategori 1-9.

 

Jeg har stor stigning i min omsætning på angst og depression, skal jeg afvise klienter?

I henhold til praksisoverenskomsten er du forpligtet til at stå til rådighed for ordningen. Du må derfor ikke afvise henviste klienter.

Hvis du på grund af stor stigning i omsætningen på angst og/eller depression ikke har mulighed for at behandle klienten med det samme, skal du oplyse om din ventetid.

Hvis klienten mener, at din ventetid er for lang, skal du være behjælpelig med at vejlede om andre psykologer med ydernummer. I den forbindelse kan du vælge at slå op på sundhed.dk for at se, om nogle af dine kolleger har en lavere ventetid, og derefter oplyse klienten om det.

Det er i den forbindelse vigtigt endnu en gang at understrege, at du har pligt til at oplyse og ajourføre din ventetid på sundhed.dk, så dine kolleger har mulighed for at se, hvor lang ventetid den enkelte psykolog har.

 

Min ventetid er meget høj. Må jeg tilbyde den henviste klient, at hun/han kan komme til meget hurtigere ved at være selvbetaler?

Det vil være på kant med de etiske principper for psykologer, hvis man som psykolog med ydernummer tilbyder en henvist klient at komme til meget hurtigere ved at lade klienten betale selv uden for praksisoverenskomsten.

Du bør istedet orientere dig om ventetiden hos andre psykologer i området, der har kortere ventetid og hvis det findes henvise klienten til dem. Du kan bruge sundhed.dk og psykologeridanmark.dk til at undersøge ventetider.

Hvis klienten insisterer på ville betale selv, og initiativet er klientens, så må det antages, at du vil kunne tage imod klienten som selvbetaler.

 

Hvad sker der, hvis den samlede ramme på landsplan overskrides?

Overskrides den samlede ramme, vil den blive modregnet i det samlede honorar for alle psykologer med ydernummer.

 

Hvordan kommer udgiftsdæmpende foranstaltninger/økonomiske sanktioner til at virke?

Der er endnu ikke aftalt udgiftsdæmpende foranstaltninger mellem foreningen og Danske Regioner.

Hvis der bliver aftalt udgiftsdæmpende foranstaltninger, vil de virke fremadrettet. Foranstaltninger vil derfor kun have indflydelse på konsultationer, som ligger efter en aftale om udgiftdæmpende foranstaltninger er indgået.

Hvis udgiftsdæmpende foranstaltninger bliver nødvendige, vil de blive iværksat med et varsel, så du vil få tid til at indrette dig efter den kommende foranstaltning.

 

Hvilke sanktioner kan der komme?

Der er mulighed for at aftale følgende udgiftsdæmpende foranstaltninger:

En omsætningsgrænse, som betyder, at du ikke længere får udbetalt regionsandelen, hvis din omsætning overstiger et omsætningsloft, der er aftalt centralt mellem foreningen og Danske Regioner. Dette omsætningsloft vil gælde for alle psykologer.

En knækgrænse, som betyder, at regionsandelen nedsættes med en vis procentdel, hvis din omsætning overstiger et vist omsætningsniveau. Både omsætningsniveau og procentdel skal aftales centralt mellem foreningen og Danske Regioner.

En ændring af praksiskandidatordningen, som kan betyde et midlertidigt stop for ansættelse af nye kandidater. Det kan også betyde, at ordningen afskaffes med et vist varsel, så både psykologer med ydernumre og praksiskandidater kan nå at indrette sig på ændringen.

Hvornår sættes eventuelle sanktioner i kraft?

Eventuelle udgiftsdæmpende foranstaltninger skal aftales mellem Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner.

Hvis vi bliver enige med Danske Regioner om, at foranstaltninger bliver nødvendige, vil du blive orienteret.

Under hele forløbet vil vi løbende orientere dig om, hvordan foranstaltningen skal forstås og hvorledes du bedst kan indrette dig på den kommende sanktion.

RESSOURCER

 

Vi yder bistand og rådgivning til alle medlemmer, der henvender sig med spørgsmål eller problemer i relation til praksisoverenskomsten – herunder ansøgning om ydernummer.

Udover rådgivning til den enkelte psykolog kan bistanden bestå i sagsbehandling og dermed kontakt til Danske Regioner eller Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt til regionernes praksisenheder.

Vi opfordrer nye ydernummerpsykologer til at deltage i vores kurser i overenskomstforhold.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge