Dansk Psykolog Forening og Forsikring & Pension har indgået aftale om psykologstatusblanketter til oplysning af forsikringssager om tab af erhvervsevne. Formålet er at sikre smidige rammer for udveksling af oplysninger mellem psykolog og forsikringsselskab i skadesager, hvor kun de nødvendige oplysninger udveksles, og hvor psykologen sikres betaling for sit arbejde.

OBS: Vær opmærksom på, at blanketterne kun gælder til brug ved forsikringssager om tab af erhvervsevne og dermed ikke i forbindelse med eksempelvis sundhedsforsikringer og ulykkesforsikriger.

Her kan du læse om aftalen og finde vejledning til brug af aftalen. Kontakt Dansk Psykolog Forenings sekretariat ved spørgsmål til brug af blanketterne.

Baggrund og formål

Forsikringskunder er forpligtigede til at oplyse deres forsikringssag ved hjælp af helbredsoplysninger.

Psykologstatusblanketterne skal sikre følgende:

 • Skræddersyede blanketter til udveksling af oplysninger mellem psykologer og forsikringsselskaber.
 • Kun de nødvendige oplysninger udveksles.
 • Forsikringsbranchen får større kendskab til, hvordan psykologerne arbejder og det kan føre til, at der fremover generelt bliver en nemmere samarbejde mellem forsikringsselskaber og psykologer.
 • En enkel og smidig proces, så psykologen ikke skal bruge unødig tid på administration.
 • Psykologerne sikres honorar for arbejdet.

Aftale om psykologstatusblanket – Kort og godt

 • Ved anmodning fra klientens forsikringsselskab udfylder klientens egen psykolog en psykologstatusblanket.
 • Blanketterne er kun til anvendelse i forbindelse med forsikringssager om tab af erhvervsevne.
 • Formålet er at sikre rammer for udveksling af oplysninger mellem psykolog og forsikringsselskab i skadesager, hvor kun de nødvendige oplysninger udveksles, hvor der sikres en enkel og smidig proces, og hvor psykologen sikres betaling for sit arbejde.
 • Honorar pr. time er 1250 kr. og tidsforbruget er aftalt til mellem 2 og 3 timer afhængigt af behandlingsforløbets karakter (igangværende/afsluttet og længden af forløbet). Tidsforbruget er alt inklusivt, herunder administration og kontakt til klienten.

Definitioner og vigtige opmærksomhedspunkter

 • Psykologstatus: I tilfælde, hvor en klient har en forsikringssag vedrørende tabt erhvervsevne kan det være relevant at selskabet anmoder klientens psykolog om en status vedrørende behandlingsforløbet. Psykologens grundlag for at afgive psykologstatus er eksisterende viden om klienten, som er opnået gennem allerede afholdte konsultationer. Psykologen skal ikke gennemføre yderligere konsultationer med klienten med henblik på at kunne afgive en status.
 • Egen psykolog: Psykologstatus indeholder spørgsmål om enten et aktuelt eller afsluttet behandlingsforløb. Kun den psykolog, som har eller har haft klienten i behandling.
 • Aktuelt behandlingsforløb: Et behandlingsforløb, hvor der fortsat er kontakt mellem psykolog og klient, eller hvor der er aftalt fremtidig kontakt.
 • Afsluttet behandlingsforløb: Et behandlingsforløb, hvor der ikke længere er kontakt mellem psykolog og klient, og hver der ikke er aftalt fremtidig kontakt.
 • Psykologstatus er førstevalg: Psykologstatus er forsikringsselskabernes førstevalg til oplysning af sager om tabt erhvervsevne. Forsikringsselskaberne bør kun undtagelsesvist anmode om videregivelse af journaloplysninger fra et behandlingsforløb.
 • Psykologen skal altid sikre sig klientens informerede samtykke i forbindelse med udlevering af oplysninger. Det betyder, at psykologen skal gennemgå psykologstatus med klienten og sikre sig, at klienten er indforstået med følgende: Hvilke konkrete oplysninger videregives? Hvem videregives oplysningerne til? Til hvilket formål videregives oplysningerne?
 • Hvad er en tab af erhvervsevneforsikring? Mange danskere har som led i deres pensionsordning en forsikring ved tab af erhvervsevne. Forsikringen dækker kort fortalt, hvis forsikringstageren helt eller delvist mister sin erhvervsevne – midlertidigt eller varigt. De nærmere vilkår for forsikringen fremgår af forsikringsbetingelserne, som varierer mellem selskaberne.
 • Fakturering: Psykologen fremsender faktura til selskabet sammen med den udfyldte psykologstatuts. Klientens fuldstændige CPR-nummer skal fremgå af fakturaen.
 • Svarfrister: Anmodning om status for aktuelt behandlingsforløb besvares af psykologen inden for 30 dage efter modtagelse. Anmodning om status for afsluttet behandlingsforløb besvares af psykologen inden for 60 dage efter modtagelse.

Psykologens og forsikringsselskabets pligter

Hvad skal selskabet?

 • Selskabet anmoder skadelidtes psykolog om udfyldelse af psykologstatus ved at fremsende anmodningsblanket og statusblanket
 • Selskaber skrive kort, hvad skadelidte har oplyst om sin helbredssituation
 • Selskabet skal oplyse skadelidte ved indhentelse af oplysninger om vedkommende

Hvad skal psykologen?

 • Psykologen skal på anmodning fra selskabet udfylde “Status fra psykolog om aktuelt behandlingsforløb” eller “Status fra psykolog om afsluttet behandlingsforløb”
 • I vejledningen findes en konkret vejledning i og eksempler på psykologens udfyldelse af blanketten

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge