Honoraraftalen mellem KL og DP skal altid følges uanset, om du er privatpraktiserende eller offentligt ansat psykolog, som udfører arbejdet udenfor arbejdstiden.

Honoraraftalen angiver, hvordan de enkelte psykologydelser tidsfastsættes og honoreres. Du kan finde taksterne i boksen til højre.

Honoraraftalen indeholder aftale om honorar for følgende ydelser: attestation, aktuel situation og vurderinger.

For alle andre ydelser kan psykologen selv fastsætte sit honorar.

Generelt om vurderinger

Hvis psykologen før eller i tilknytning til, at vurderingsprocessen er sat i gang, vurderer, at situationens kompleksitet vil kræve en egentlig undersøgelse som grundlag for at foretage den ønskede vurdering, skal psykologen kontakte kommunen med for at indgå en aftale en egentlig undersøgelse.

I særligt komplicerede sager, fx sager hvor klientens situation og funktionsniveau er meget kompliceret, bør der være mulighed for at aftale supplerende konsultationer for at sikre, at vurderingsgrundlaget er tilstrækkeligt nuanceret.

Blanketterne

Blanketterne anskaffes af kommunen, der i forbindelse med anmodninger fremsender den relevante attest samt afregningsbilag til psykologen. Når den elektroniske kommunikation mellem psykologen og kommunen er opbygget, kan der indgås en aftale om, at psykologen vederlagsfrit vil kunne installere attesterne samt afregningsbilaget på sin pc.

Se nærmere herom i vejledningen side 27.

Centrale problemstillinger i det socialt-psykologiske samarbejde

Siden kontanthjælpsreformen trådte i kraft den 1. januar 2014, har vi erfaret, at kommunerne i stigende grad anmoder privatpraktiserende psykologer om oplysninger, fx til vurdering af en borgers muligheder for at komme i aktivering. Her er det vigtigt, at psykologen skelner mellem de forskellige blankettyper:

  • Attestationsblanketten (PSYK 111 – psykologens besvarelse på PSYK 115)
  • Aktuel situation (PSYK 121 – psykologens besvarelse på PSYK 125)
  • Vurdering (PSYK 131 – psykologens besvarelse på psyk 135)

Når kommunerne anmoder om enten en attestation/udtalelse (blanket PSYK 111) eller en aktuel situation (blanket PSYK 121), er følgende overvejelser vigtige:

Hvilken henvisningsårsag – og dermed hvilket behandlingsforløb – er der aftalt mellem klienten og psykologen? Og har det igangværende behandlingsforløb med klienten frembragt oplysninger, som er relevante for kommunens anmodning?

Læs mere herom i nyhedsbrev udsendt til selvstændige psykologer 8. august 2014

HONORARAFTALE

Honoraraftalen mellem Kommunernes Landsforening og Dansk Psykolog Forening skal altid følges, uanset om du er privatpraktiserende eller offentligt ansat psykolog, som udfører arbejdet udenfor arbejdstiden.

VEJLEDNING
Beskrivelse af kommuner og psykologers virke pdf

TAKSTER APRIL 2021
Det socialpsykologiske samarbejde, april 2021 pdf

Find blanketter her

KONTAKT

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på i startpakken eller her på hjemmesiden? Eller brug for sparring om det at være selvstændig psykolog?

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til Dansk Psykolog Forening.

Telefon: 35 26 99 55. E-mail: dp@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge