Det er vigtigt, at psykologvirksomheden og konsulenten taler sammen om, hvilken form for tilknytning der ønskes; samarbejde eller ansættelse.

Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt, at I bliver enige om, at der er tale om et samarbejde. Aftalens eller kontrakten indhold skal også kunne klassificeres som en samarbejdsaftale.

Listen herunder viser de elementer, der taler for, at aftalen er henholdsvis en samarbejdsaftale eller en ansættelsesaftale. Det er vigtigt, at såvel psykologvirksomheden som konsulenten lader disse forhold indgå i udformningen af en aftale, så den i realiteten også er den type aftale, der ønskes.

Eksempel: En psykologvirksomhed og en konsulent bliver enige om at indgå en samarbejdsaftale og skriver ”Samarbejdsaftale” som overskrift på aftalen. Herefter foretager Skat en kontrol og gennemgår aftalen. Skat bedømmer aftalen til at være en ansættelsesaftale, da den indeholder en række elementer, der samlet taler for, at der er tale om en ansættelsesaftale.

I tvivlstilfælde kan I rette henvendelse til Skat eller en advokat.

Elementer der taler for, at aftalen er en samarbejdsaftale, og konsulenten derfor er at betragte som selvstændig

A: Konsulenten tilrettelægger, leder, fordeler og fører selv tilsyn med arbejdet uden anden instruktion fra psykologvirksomheden end den, der eventuelt følger af den konkrete afgivne opgave.

B: Psykologvirksomhedens forpligtelser overfor konsulenten er begrænset til det enkelte ordreforhold.

C: Konsulenten er ikke begrænset i sin adgang til at udføre arbejde for andre på grund af den enkelte ordre.

D: Konsulenten er økonomisk ansvarlig overfor psykologvirksomheden for arbejdets udførelse eller påtager sig i øvrigt en selvstændig økonomisk risiko. Med andre ord, konsulenten skal stå med den økonomiske risiko, for at det taler for en samarbejdsaftale mellem to selvstændige.

E: Konsulenten har eventuelt ansat personale, og er i øvrigt frit stillet med hensyn til at antage medhjælp.

F: Vederlaget betales efter regning, og betaling ydes først fuldt ud, når arbejdet er udført som aftalt.

G: Konsulentens indtægt kommer fra flere andre steder end blot den ene psykologvirksomhed.

H: Konsulentens indtægt afhænger af et eventuelt overskud.

I: Konsulenten ejer selv helt eller delvist computere, materiale, inventar mv., som anvendes i arbejdets udførelse.

J: Konsulenten leverer helt eller delvist de materialer, der anvendes ved arbejdets udførelse. Eksempelvis hvis konsulenten fysisk skal hen og arbejde i psykologvirksomheden, at konsulenten anvender egne tests mv. til at udføre opgaverne for psykologvirksomheden.

K: Konsulenten har etableret sig i egne lokaler, og arbejdet udøves helt eller delvist fra disse lokaler.

L: Konsulentens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling og lignende, og konsulenten har fået sådan særskilt autorisation, bevilling og lignende.

M: Konsulenten tilkendegiver ved annoncering, skiltning eller lignende, at konsulenten er fagkyndig psykolog og påtager sig at udføre arbejde af en nærmere bestemt art.

N: Konsulenten er momsregistreret i henhold til momsloven, og ydelser er faktureret med tillæg af moms (med mindre ydelserne er momsfritaget).

O: Ansvaret for eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler konsulenten.

Elementer der taler for, at aftalen er en ansættelseskontrakt, og konsulenten derfor er at betragte som lønmodtager (ansat)

A: Psykologvirksomheden har almindelig adgang til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol.

B: Konsulenten har udelukkende eller i overvejende grad samme opdragsgiver.

C: Der er indgået aftale mellem psykologvirksomheden og konsulenten om løbende arbejdsydelse.

D: Konsulenten har fastsat arbejdstid af psykologvirksomheden.

E: Konsulenten har ret til opsigelsesvarsel.

F: Vederlaget er beregnet, som det er almindelig i ansættelsesforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn, provision akkord mv.).

G: Vederlaget udbetales periodisk.

H: Psykologvirksomheden afholder udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet.

I: Vederlaget er i overvejende grad nettoindkomst for konsulenten.

J: Konsulenten anses for lønmodtager efter ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om arbejdsmiljø.

SKAT bedømmer ud fra en samlet vurdering

SKAT klassificerer ud fra en samlet vurdering en aftale som en aftale mellem to selvstændige erhvervsdrivende eller som en ansættelseskontrakt.

Der er ingen af de nævnte forhold i tabellen, der i sig selv er afgørende. De enkelte kriterier har desuden ikke lige stor betydning i alle situationer.

I praksis kan det være sådan, at visse elementer i aftalen de to parter imellem taler for, at konsulenten er i et ansættelsesforhold, mens andre elementer i samme aftale taler for, at konsulenten er at betragte som selvstændig erhvervsdrivende. I sådanne tilfælde afhænger afgørelse af en samlet vurdering.

Når SKAT tager stilling, er det i princippet forholdet imellem konsulenten og den enkelte ”opdragsgiver”, der bedømmes.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge