Download vores liste over emner, der kan være relevante at afklare ved indgåelse af en samarbejdsaftale.

OBS!

  • Der er ikke tale om en udtømmende liste, og den erstatter ikke konkret juridisk rådgivning.
  • Du bør overveje at opsøge en advokat til at bistå dig, hvis du vælger at indgå i en samarbejdsaftale med en anden virksomhed, og hvis samarbejdets økonomiske eller tidsmæssige omfang står mål med udgifterne til advokaten.

Mulige elementer i samarbejdskontrakt

Aftalen og indledende overvejelser

Hvad er formålet med samarbejdet?

Er opgaven tilstrækkelig beskrevet?

Er kontrakten og samarbejdet udformet, så jeres samarbejde i høj grad kan forveksles med en ansættelseskontrakt?

Kommentar: Der er fordele og ulemper ved både ansættelses- og samarbejdsforhold. Læs mere om forskel på samarbejde og ansættelse her. I tvivlstilfælde, kan I kontakte Skat.

Er samarbejdet tidsmæssigt eller opgavemæssigt afgrænset, eller er det en løbende aftale?

Skal der etableres et fælles selskab til løsning af opgaverne i samarbejdet?

Er det klart defineret hvad du skal levere i samarbejdet?

Er der klart defineret hvad din samarbejdspart skal levere i samarbejdet?

Er det din samarbejdspart der ensidigt bestemmer indholdet i kontrakten, eller har du indflydelse på indholdet?

Er der metodefrihed?

Økonomi

Hvordan fungerer det økonomiske samarbejde? Er der frister for jeres interne fakturering og afregning? Er der en aftale om hvad der sker ved for sen fakturering og afregning?

Forpligter du dig til at betale faste omkostninger, uanset omsætning? Forpligter du dig til at betale faste omkostninger, uanset omsætning?
Er der aftalt om betaling af transporttid og evt. transportudgifter? Efter regning, km-takst eller timepris?

Kommentar: Dette bør afspejle sig i den andel du har af omsætningen. Større risiko bør afspejle sig i større andel. 

Er der en klar fordeling af indtægter og udgifter?
Hvilke udgifter står du selv får, og hvilke udgifter står din samarbejdspart for? (Husleje, inventar, kontorhold, markedsføring, forsikring, sekretær, PC og andet udstyr, advokat, inkasso og revisor mm., skader på inventar etc.)

Hvordan fordeles risikoen for skade på lokaler mm.?

Er der tegnet forsikring, og hvad dækker denne?

Hvor stor en del af omsætningen tilfalder dig selv?

Kommentar: I vurderingen kan forhold som husleje, kontorhold, markedsføringsudgifter og andre udgifter tages i betragtning.

Samarbejde og beslutningskompetence

Er der en klar rollefordeling mellem jer i forhold til, hvem der har beslutningskompetence omkring hvilke emner?

Er din samarbejdspart forpligtet til at give dig et bestemt antal klienter eller skal du selv skaffe dine klienter?

Kan du selv tilrettelægge din arbejdstid?

Må du også have klienter for andre, eller forpligter du dig til 37 timer hos den samme samarbejdspart?

Kommentar: Dette vil pege i retning af at der ikke er tale om et samarbejde, men om en omgåelse af Funktionærloven, hvilket SKAT fra tid til anden har reageret på.

Er der en fast aftale om antal timer, og hvilke dage opgaven skal udføres?

Har I aftalt, hvordan I håndterer sygdom, barsel, ferie, ferielukning etc., og kan du frit aftale, at en vikar eller underleverandør overtager dine opgaver?

Tager du selv klienter med ind i samarbejdet?
Er de klienter du behandler, dine egne og kan du behandle dem i et andet regi på et senere tidspunkt, eller er tilfalder de samarbejdsparten?
Og hvad med de klienter du selv skaffer, eller tager med ind i samarbejdet undervejs?

Har du rettigheder i forhold til lokaler, eller er det alene din samarbejdspart der har lejekontrakten?

Uenighed undervejs og afslutning af samarbejdet

Har I aftalt hvordan I løser konflikter, såfremt I ikke selv kan blive enige?

Kommentar: Ud over domstol og voldgift, er mediation også en mulighed. 

Er det afklaret hvem der har ejerskab til immaterielle rettigheder, og hvem der kan benytte materiale der udvikles?

Hvordan er jeres aftale om genforhandling eller afslutning af samarbejdet?

Hvordan håndterer I det, såfremt opgaven ændrer sig undervejs, tidsfrister ikke overholdes etc.

Er du bundet af en kunde eller konkurrenceklausul når samarbejdet ophører?

Kommentar: De overvejelser der skal gøres, hænger sammen med hvordan I begge beskytter jeres egne kunder. Hvis dine kunder faktureres af din samarbejdspartner, skal der ligge en klar aftale, for at du kan tage dem med igen, når samarbejdet opløses. 

Er der en aftale om, hvordan I afslutter forløb for de klienter du ikke kan tage med når samarbejdet slutter?

Skabelon til samarbejdsaftale

På den offentlige webportal Virk.dk finder du en skabelon til en samarbejdsaftale (konsulentaftale eller konsulentaftale light), som du kan tage udgangspunkt i.

Du finder skabelonen her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge