Når en medarbejder fratræder, er der en række forhold, du skal sørge for. Nedenfor kan du hurtigt og nemt danne dig et overblik over, hvordan du skal forholde dig ved en medarbejders fratrædelse.

Du er i øvrigt altid velkommen til at kontakte Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning, hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med opsigelse af en medarbejder i din virksomhed.

Arbejdsgivertjekliste ved fratrædelse

Afregning af tilgodehavende ferie

Når ansættelsesforholdet ophører skal den ferie, medarbejderen har optjent ret til og som endnu ikke er afholdt afregnes til Feriekonto. Det gælder både for foregående kalenderår og indeværende kalenderår.

Når arbejdsgiver opsiger medarbejderen, er allerede aftalt/varslet afholdelse af restferie fortsat gældende. Men hovedferie skal om nødvendigt varsles på ny. Dette kan i så fald ske med tre måneders varsel, således at både de tre måneders varsel og selve hovedferien kan rummes i opsigelsesperioden. Derfor er dette i praksis kun muligt for medarbejdere, der har mere end tre måneders opsigelsesvarsel eller hvis medarbejder og arbejdsgiver er enige om hovedferieafholdelsen.

Hvis medarbejderen selv har sagt op er allerede aftalt hoved- og restferie fortsat gældende, og skal altså ikke aftales/varsles på ny.

Beregning af feriegodtgørelse:
Samlet årsløn i optjeningsåret (januar-december)
– ferietillæg (hvis det har været medregnet i den samlede ferieberettigede løn)
– løn udbetalt under ferieafholdelse
I alt: samlet årsløn
12,5 % heraf = Feriegodtgørelsen

 

Find her et beregningsværktøj til beregning af feriegodtgørelsen.

Når medarbejderen stopper midt i måneden…
Hvis medarbejderen stopper midt i en måned, beregnes lønnen i den pågældende måned som 4,8 % af medarbejderens månedsløn gange med antallet af arbejdsdage i den måned, hvor vedkommende stopper. Stopper medarbejderen eksempelvis midt i måneden efter 2 uger og dermed 10 arbejdsdage, så er udregningen 4,8 % af månedslønnen gange med 10.

Uanset hvor mange dage medarbejderen arbejder om ugen, vil en uge være at betragte som 5 arbejdsdage og dermed 4,8 % x 5.

Dog kan en medarbejder have en 6-dages arbejdsuge, hvis den pågældende arbejder om lørdagen. I dette tilfælde udregnes med 4 % af månedslønnen for hver arbejdsdag i måneden frem til fratrædelsen.

Anvisning af feriepenge til Feriekonto
Anvisningen til Feriekonto skal foretages i lønsystemet senest den 7. i måneden efter fratrædelsen. Dernæst modtager du et girokort fra Feriekonto på det anviste beløb, som skal betales senest den 10. i den 2. måned efter fratrædelsen.

På samme måde som din medarbejder skal modtage en lønseddel, skal du også sende en feriepengeanvisning, så vedkommende kan se, hvad du har overført til Feriekonto.

Feriehindring mv.
I visse tilfælde skal/kan tilgodehavende ferie udbetales direkte til medarbejderen. Kontakt gerne arbejdsgiversekretariatet for en drøftelse forud for en eventuel udbetaling.

Undtagelserne:
• Hvis din medarbejder fratræder og har feriehindring som fx barsel i resten af ferieåret
• Hvis din medarbejder fratræder og har planlagt at afholde ferie i løbet af de næste 1,5 måned efter fratrædelsen

Det beløb, som du skal anvise til medarbejderen vil være det samme beløb, som du ellers skulle have overført til feriekonto brutto. Beløbet skal behandles som almindelig løn, men er hverken pensions- eller feriepengeberettiget.

Udbetaling af ferietillæg
Ferietillæg udbetales senest samtidig med at ferien afholdes. Hvis arbejdsgiveren har udbetalt ferietillægget på én gang, fx 1. maj, kan beløbet ikke fratrækkes i afregningen af feriegodtgørelsen, da man ikke kan fratrække ferietillæg, der er udbetalt før ferien begynder.

Afspadsering

Tilgodehavende afspadseringstimer udbetales, med mindre der er enighed om, at disse afvikles i opsigelsesperioden.

Fratrædelsesgodtgørelse

Når en medarbejder med mere end hhv. 12 eller 17 års anciennitet opsiges af arbejdsgiveren, har medarbejderen ret til hhv. 1 eller 3 måneders løn i særlig godtgørelse. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. februar 2015 med følgende ordlyd:

”Stk. 1. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1 eller 3 måneders løn.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendes i tilfælde af uberettiget bortvisning.”

Opsigelsestidspunktet vil være den afgørende faktor for, hvorvidt funktionæren er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse efter den gamle bestemmelse eller den nye bestemmelse. Hvis en funktionær er opsagt inden 1. februar 2015, vil funktionæren have krav på fratrædelsesgodtgørelse efter de gamle bestemmelser, selvom funktionæren først fratræder efter 1. februar 2015.

Nedenfor ses den gamle bestemmelse i Funktionærlovens § 2a, der finder anvendelse ved opsigelser afgivet før 1. februar 2015:

”Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension.
Stk. 3. Hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen.
Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis der den 1. juli 1996 ved kollektiv overenskomst er taget stilling til spørgsmålet om nedsættelse eller bortfald af fratrædelsesgodtgørelsen som følge af alderspension fra arbejdsgiveren.
Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning.”

Beskatning af godtgørelsen:
Når fratrædelsesgodtgørelsen udbetales, sker det efter bestemmelsen i ligningslovens § 7U, hvilket vil sige, at medarbejderen ikke skal beskattes af de første 8.000 kr. af den samlede godtgørelse.

Af restbeløbet betales arbejdsmarkedsbidrag samt skat med medarbejderens sædvanlige trækprocent uden brug af fradrag.

Godtgørelsen udbetales som et engangsbeløb sammen med den sidste lønudbetaling. Da der er tale om en godtgørelse, skal der ikke beregnes feriepenge af godtgørelsen.

Aflevering af effekter

De ejendele, som medarbejderen under sin ansættelse har fået udleveret, og som tilhører klinikken, skal selvfølgelig leveres tilbage inden fratrædelsen. Sørg derfor for at lave aftale med medarbejderen om, hvor og hvornår effekterne skal afleveres.

Klausuler

Hvis der i medarbejderens kontrakt er aftalt en kunde- og/eller konkurrenceklausul, skal der inden fratrædelsen tages stilling til, hvad der skal ske med klausulen efter udløbet af opsigelsesperioden.

Kontakt altid gerne arbejdsgiversekretariatet for nærmere rådgivning om, hvordan du skal forholde dig.

G-dage

Hvis medarbejderen opfylder betingelserne for at få udbetalt dagpenge fra sin A-kasse, og medarbejderen efter fratrædelsen bliver ledig, skal arbejdsgiveren på medarbejderens opfordring udbetale 3 ledighedsdage til medarbejderen. Du kan læse mere om betingelserne og taksterne her.

Hvis en medarbejder har været ansat i mindre end 3 måneder, skal der i 2015-2016 kun betales for 1. og 2. ledighedsdag, mens der i 2017 kun skal betales for 1. ledighedsdag.

Du har mulighed for at bede medarbejderen om, at underskrive en tro- og loveerklæring om retten til g-dagene, men der er en tidsfrist på 14 dage herfor, gældende fra afskedigelsen.

Loyalitets- og tavshedspligt

Medarbejderen er under sin ansættelse omfattet af en loyalitetsforpligtelse, der forpligter til fuld loyalitet overfor arbejdsgiveren og dennes virksomhed. Efter fratrædelsen er medarbejderen ikke længere bundet af en loyalitetsforpligtelse, men kun af en tavshedspligt, der følger af markedsføringsloven og som indebærer, at medarbejderen ikke efter fratrædelsen må misbruge fortrolige oplysninger om fx patienter, samarbejdspartnere eller virksomheden generelt, som er erhvervet under medarbejderens ansættelse på klinikken.

I langt de fleste tilfælde giver dette heldigvis ikke anledning til problemer, men sker det, at en medarbejder agerer i strid med enten loyalitets- eller tavshedspligten, anbefales det, at du straks kontakter arbejdsgiversekretariatets rådgiver, så vi kan hjælpe dig med at håndtere problemet.

KONTAKT ARBEJDSGIVERRÅDGIVNINGEN

Mandag til torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-15.30

Telefon: 33 48 77 08.
Email: dparbejdsgiverraadgivning@tdl.dk.

Oplys dit medlemsnummer, når du henvender dig til rådgivningen. Du finder det bag på Psykolog Nyt eller i ”Mit DP”. Eller ring til foreningen på tlf. nr. 35 26 99 55.

Få inspiration, deltag i debatten og ‘synes godt om’ vores Facebookside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge