Her finder du hovedresultaterne af indtægts- og omkostningsundersøgelsen for regnskabsåret 2017.

Selve rapporten redegør for ydernummerpsykologernes klinikforhold, arbejdstid samt indtægter og udgifter, men i hovedresultaterne nedenfor fremgår også indtægter, udgifter og fortjeneste for privatpraktiserende psykologer uden ydernummer.  

Undersøgelsen blev foretaget blandt 1.797 psykologer med selvstændig virksomhed.

67 procent af psykologerne med ydernummer har svaret, og der er derfor udarbejdet en særskilt rapport for disse.

Blandt psykologer uden ydernummer var svarprocenten 10 procent, og der er derfor ikke udarbejdet en rapport for denne gruppe.

Psykologer med ydernummer

Den gennemsnitlige fortjeneste for psykologer med ydernummer er 40.000 pr. mdr. ekskl. pension og ca. 45.000 inkl. pension.

Resultaterne er nedslående læsning, da den med tydelighed viser, at indtjeningen hos psykologer med ydernummer er meget lav.

Undersøgelsen viser et markant fald siden 2009 i både indtægter og udgifter i privat psykologpraksis for psykologer med ydernummer.

Indtægterne er faldet med 14 procent, udgifterne med 19 procent og fortjenesten er faldet med 10 procent i forhold til den undersøgelse, der blev foretaget i 2009.

Det er udgifterne til administration, der er faldet, især er der skåret ned på indbetalingerne til pension.

Arbejdstiden er i store træk den samme som for otte år siden, også fordelt på de forskellige typer af opgaver. Det vil sige, at tiden til administrative opgaver er den samme som før. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på 41,29 timer pr uge.

Praksisoverenskomstens andel af det samlede arbejde er steget fra 44 til 62 procent af tiden

Særligt om aldersforskelle hos psykologer med ydernummer

Lidt over halvdelen af psykologerne er over 60 år.

Psykologer over 60 år har lavere indtægter, udgifter og fortjeneste end psykologerne under 60 år. Fortjenesten for psykologerne over 60 år ligger 9 procent under fortjenesten for psykologer under 60 år, indtægterne ligger 14 procent lavere og udgifterne 20 procent lavere

Psykologer over 60 år arbejder i gennemsnit otte procent mindre end psykologer, der er under 60 år, hvilket svarer meget godt overens med, hvor meget lavere fortjeneste denne gruppe har.

Psykologer uden ydernummer

Selvom svarprocenten kun er på 10 procent for psykologer uden ydernummer, så er de, der har svaret, repræsentative i forhold til den samlede gruppe af psykologer uden ydernummer.

Gruppen kan dog ikke sammenlignes med tidligere undersøgelser, da der i disse ikke har deltaget tilstrækkeligt mange psykologer uden ydernummer til, at disse tal er afrapporteret.

Indtægterne for psykologer uden ydernummer ligger 13 procent over psykologerne med ydernummer.

Udgifter for psykologer uden ydernummer ligger 19 procent over ydernummerpsykologernes. Forskellen skyldes, at psykologer uden ydernumre har højere løn- og honorarudgifter, mere personale og flere materialeudgifter (herunder kursus og supervision) i deres klinikker, end de psykologer, der har ydernummer. På andre poster som lokaler, pension, forsikring, administration og ekstern assistance har psykologer med ydernummer størst udgifter.

Fortjenesten hos psykologer uden ydernummer 10 procent over fortjenesten hos psykologer med ydernummer.

Den gennemsnitlige månedlige fortjeneste er ca. 45.000 kr. ekskl. pension og 48.400 kr. inkl. pension.

Honorarer

Timetaksten for privatbetalende klienter er undersøgt for både psykologer med og uden ydernummer. I nedenstående tabel ses resultatet af respondenternes svar på undersøgelsens spørgsmål om honorarer for privatbetalende klienter.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge