Informationsmøder for nye ydernummerindehavere

Dansk Psykolog Forening afholder informationsmøde for nye ydernummerindehavere mandag den 8. juni 2020 kl. 17:00-21:00. Mødet vil blive afholdt som videomøde, hvor du kan deltage elektronisk hjemmefra via egen PC eller telefon.

Tildeling af ydernumre

For at kunne praktisere efter overenskomst om psykologhjælp skal man have et ydernummer. Ydernumre kan kun besættes efter ansøgning og faglig bedømmelse i bedømmelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalget består af 2 repræsentanter fra den region, ydernummeret er opslået i, og 2 repræsentanter fra Danske Psykolog Forening.

Ydernumre opslås ud fra specifikke krav til deres geografiske placering indenfor regionerne. Derfor er det kun ansøgerne, der falder inden for de opslåede geografier, som kan behandles af bedømmelsesudvalget.

Ledige ydernumre til besættelse 1. juli 2020

Region Hovedstaden

1 Vesterbro Bydel
1 Valby Bydel
1 Tårnby Kommune
1 Amager Bydel
1 Nørrebro Bydel
1 Østerbro Bydel
1 Brønshøj-Husum Bydel
1 Egedal Kommune

Alfabetisk liste over alle gader med oplysning om bydelstilhørsforhold

Region Sjælland

1 Roskilde Kommune
1 Greve Kommune
1 Sorø Kommune
1 Kalundborg Kommune
2 Ringsted Kommune
2 Næstved Kommune
1 Stevns Kommune
2 Lolland Kommune
1 Odsherred Kommune

Region Syddanmark

1 Aabenraa Kommune
2 Esbjerg Kommune
1 Haderslev Kommune
1 Middelfart Kommune
1 Nordfyn kommune
2 Odense Kommune
1 Svendborg Kommune
1 Sønderborg kommune
1 Varde Kommune
2 Vejle Kommune

Region Midtjylland

1 Skrive Kommune
6 Aarhus Kommune
1 Ikast-Brande Kommune
1 Randers Kommune
1 Silkeborg Kommune
1 Lemvig Kommune
1 Herning Kommune
1 Favrskov Kommune
1 Holstebro Kommune
1 Ringkøbing-Skjern Kommune
1 Viborg Kommune
1 Horsens Kommune

Region Nordjylland

1 Rebild Kommune, Støvring by
1 Thisted Kommune, Thisted by
1 Hjørring Kommune
2 Mariagerfjord Kommune, Hobro by
1 Mariagerfjord Kommune, Hadsund by
2 Aalborg Kommune, postnumre 9000, 9220, 9210 eller 9400

Ansøgning og bilag

Brug det særlige ansøgningsskema, når du søger om ydernummer.

Hent ansøgningsskema del I og ansøgningsskema del II.

Hent generel vejledning
Hent vejledning til ansøgningsskemaets del II

 

Du kan indsende din ansøgning elektronisk på ydernummer@dp.dk eller pr. post til:

Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

eller lægge den i DPs postkasse på ovenstående adresse.

Husk altid at vedlægge kopi af dit autorisationsbevis og specialistbevis.

NB. Selv om du har søgt om ydernummer på et tidligere tidspunkt, skal du indsende en ny ansøgning.

Ansøgningsfrist: 13. marts 2020. Senere indkomne ansøgninger (og bilag) vil ikke blive behandlet.

Bedømmelsesudvalget

Alle rettidigt modtagne ansøgninger videresendes sammen med bilag til Bedømmelsesudvalget. Ansøgninger bliver alene bedømt på de oplysninger, som fremgår af ansøgningen.

Det er Bedømmelsesudvalget, der behandler ansøgninger og fordeler de ledige ydernumre. Fordelingen sker på baggrund af ansøgeres kompetencer og ud fra regionernes krav til geografi.

Ansøgerne vil inden udgangen af maj 2020 modtage svar direkte fra den region, hvor der er søgt om ydernummer.

Øvrige oplysninger

Informationsmøde for nye ydernummerindehavere

Dansk Psykolog Forening afholder informationsmøde for nye ydernummerindehavere mandag den 8. juni 2020 kl. 17:00-21:00. Mødet vil blive afholdt som videomøde, hvor du kan deltage elektronisk hjemmefra via egen PC eller telefon.

Har du problemer med at downloade materialet, eller har du spørgsmål til ansøgningsprocedure, er du velkommen til at kontakte sekretær Britt Vestskov-Møller, tlf. 35 25 97 22.

Hvem kan få ydernummer

Baggrunden for hvem der kan tildeles ydernummer, er Overenskomst om Psykologhjælp § 8, som beskriver følgende krav:

  • At psykologen skal være autoriseret
  • At psykologen skal stå til rådighed i mindst 22 timer, og dermed maksimalt må have 15 timers ansættelse
  • At psykologen skal besidde de nødvendige psykologfaglige kompetencer, herunder erfaring med de af overenskomsten omfattede persongrupper og med privat praksis

Bedømmelsesudvalget lægger ved vurdering af ansøgninger om ydernummer vægt på følgende kriterier:

  • Psykologens faglige kompetencer, herunder at psykologen besidder de nødvendige psykologfaglige kompetencer fra såvel tidligere ansættelsesforhold, som fra arbejde i privat praksis.
  • At der er tale om psykologer, der på ansøgningstidspunktet og tidligere er/har været beskæftiget med den personkreds og de problemstillinger, der er omfattet af overenskomst om psykologhjælp.
  • At psykologen har et ønske om kun at arbejde som privatpraktiserende.
  • At der er tale om psykologer, der er etablerede som privatpraktiserende.

Bedømmelsesudvalget vurderer ansøgningerne i forhold til, hvorvidt de opfylder overenskomsten krav. I tilfælde af at der er flere psykologer, der søger det samme ydernummer, fortager bedømmelsesudvalget en vurdering af, hvilken af ansøgerne der er bedst kvalificeret.

Svar fra bedømmelsesudvalget

Efter mødet i Bedømmelsesudvalget sender de respektive regioner svar til ansøgerne, hvor det fremgår, om ansøgeren har fået tildelt ydernummer eller fået afslag.

Ansøgere, som har fået tildelt ydernummer, skal indenfor 1 måned bekræfte overfor regionen, at ydernummeret tiltrædes.

Ansøgerne, som har fået afslag, har mulighed for at kontakte Bedømmelsesudvalget for at få en uddybning af begrundelsen for afslag. Afslagsbrevene indeholder en af de nedenstående begrundelser:

A. Du er blandt flere kvalificerede ansøgere

Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du opfylder alle de faglige kriterier for tildeling af ydernummer.

Afslaget skyldes imidlertid, at I har været flere kvalificerede ansøgere om de samme ydernumre.

Bedømmelsesudvalget har derfor været nødsaget til at vælge de ansøgere, som udvalget vurderer, er bedst kvalificerede.

B. Du mangler den fornødne psykolog faglige kompetence

Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige psykologfaglige kompetence.

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i henhold til § 7 i Overenskomst om Psykologhjælp.

C. Du mangler erfaring med personkredsen inden for overenskomsten

Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige erfaring med personkredsen indenfor overenskomsten.

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i henhold til § 7 i Overenskomst om Psykologhjælp.

D. Du mangler praksiserfaring

Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige praksiserfaring.

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i henhold til § 7 i Overenskomst om Psykologhjælp.

E. Din ansøgning er mangelfuld

Bedømmelsesudvalget har desværre ikke kunne vurdere din ansøgning, da den er mangelfuldt eller upræcist udfyldt.

HUSK, NÅR DU ANSØGER

Husk at overholde tidsfristen.

Indsend kun skemaerne, og vær omhyggelig med at udfylde dem.

Husk at vedlægge kopi af autorisationsbevis, specialistuddannelsesbevis og evt. vedtægter for Anpartsselskab.

Meddel, hvor du vil etablere dig, hvis du ikke har en praksisadresse på ansøgningstidspunktet.

Beskæftigelseskravet skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor du tiltræder overenskomsten, ellers skal du ansøge om dispensation.

Læs artikel om, hvordan Bedømmelsesudvalget arbejder

Læs forretningsorden for bedømmelsesudvalg for psykologer

NÅR DU FÅR YDERNUMMER

Når du arbejder med sygesikringsklienter, er dit arbejde omfattet af regler og retningslinjer, som er fastsat i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Dansk Psykolog Forening.

Se de mere i praksisoverenskomsten 2019-2022 samt fortolkningsbidraget

Find al information med særlig relevans for psykologer med ydernummer her.

ÅRSRAPPORTER FRA
BEDØMMELSESUDVALGENE

I rapporterne kan du se statistik over antallet af opslag, ansøgere og afslag i de to årlige ansøgningsrunder.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

TILDELTE YDERNUMRE PR. 1. JANUAR 2020


Region Hovedstaden

Jakob Skov Knudsen, Tårnby Kommune
Bente Bøtker Savi, Valby Bydel
Gitte Sjøgren Bowman Bak, Nørrebro Bydel
Henrik Bilstrup Nielsen, Amager Bydel
Louise Tønnesen, Brøndby Kommune
Claus Plenge Johansen, Rødovre Kommune
Annemarie Nyberg, Frederikssund Kommune
Kim Møller Hansen, Bornholms Regionskommune

Region Sjælland

Elin Andersen, Faxe Kommune
Niels Grangaard Olesen, Næstved Kommune
Jeppe Lenel, Slagelse Kommune
Catrine Hovgesen, Guldborgsund Kommune
Emma Beck, Faxe Kommune

Region Syddanmark

Samira Lutvica, Nyborg Kommune
Anne-Mette Rasmussen, Odense Kommune
Palle Giversen, Svendborg Kommune
Oliver Adams, Ærø Kommune
Brian Kok, Kolding Kommune
Helle Højvang, Vejle Kommune
Margit Lange, Vejle Kommune
Ellen Stenderup, Vejle Kommune

Region Midtjylland

Charlotte Gjørup Pedersen, Ringkøbing-Skjern Kommune
Lisbeth Kongsgaard Sloth, Holstebro Kokmmune
Herdis Østergaard Jacobsen, Lemvig Kommune
Niels Christian Urup Nielsen, Holstebro Kommune
Jack Brandholt, Randers Kommune
Ole Stjernholm, Syddjurs Kommune
Lisbeth Sloth, Holstebro Kommune
Birgitte Dahl Jeppesen, Norddjurs Kommune
Rasmus Hechmann Hansen, Ikast-Brande Kommune
Ole Horsholm, Silkeborg Kommune
Vesla Birkbak, Horsens Kommune
Dorte Sigrid Madsen, Horsens Kommune
Mattias Lindekilde, Ikast-Brande Kommune
Trine Flindt, Norddjurs Kommune
Ninna Kirk, Randers Kommune
Jens Morgenstjerne, Randers Kommune

Region Nordjylland

Kirsten Dahl Diechmann, Thisted Kommune, Thisted
Galina Thøgersen, Thisted kommune
Henning Bak, Aalborg
Rikke Klattrup Linde, Jammerbugt Kommune
Birgitte Petersen, Aalborg
Hanne Schmedes Sverenius, Brønderslev Kommune
Sabina Rokkedahl, Jammerbugt Kommune, Aabybro
Marianne Esdsahl, Hjørring Kommune
Inge Staub Nielsen, Frederikshavn Kommune, Skagen

Procedure

Meddelelse om ledige ydernumre og om ansøgningsprocedure gives 2 gange om året i Psykologernes Nyhedsbrev og på foreningens hjemmeside.

Ansøgninger skal indsendes på bestemte skemaer til Dansk Psykolog Forening. Du modtager en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.

Sekretariatet tjekker, om de formelle betingelser om autorisation og beskæftigelse er opfyldt, og forbereder sagerne til udvalgets behandling.

Ansøgningerne behandles herefter af bedømmelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalgets afgørelse er endelig, men du kan få uddybet begrundelsen for et afslag ved henvendelse til regionen eller foreningens repræsentanter i bedømmelsesudvalget.

Alle ansøgere modtager enten besked om, at de kan tiltræde overenskomsten, eller et begrundet afslag fra regionen.

Nye ydernummerindehavere vil modtage en velkomstpakke med informationsmateriale fra foreningen.
Foreningen tilbyder et kursus om overenskomsten for nye ydernummerindehavere.

TILDELTE YDERNUMRE PR. 1. JULI 2019


Region Hovedstaden
Christine Holme, Amager Bydel
Anna Moll-Dübeck, Hvidovre Kommune
Talli Felding, Brønshøj/husum Bydel
Bo Snedker Boman, Helsingør Kommune
Mette Haaning, Vanløse Bydel
Marianne Kruse, Fredensborg Kommune
Jama Deria, Halsnæs Kommune
Lene Andli Jensen, Egedal Kommune

Region Sjælland
Lene Wester-Andersen, Odsherred Kommune
Mette Lange, Næstved Kommune
Ulla Videbæk Jensen, Lolland Kommune

Region Syddanmark
Trine Caspersen, Odense Kommune
Mikael Tornhøj Larsen, Odense Kommune
Rikke Hindsgaul Mejlgaard, Odense Kommune
Louise Sehested Kvist, Fredericia Kommune
Magdalena Bialy Riis, Haderslev Kommune

Region Midtjylland
Camilla Jacobi, Herning Kommune
Dorte Vilsgaard, Struer Kommune
Tina Krog, Aarhus, Centrum
Marianne Ørsted Nielsen, Aarhus, udenfor centrum
Jens Morgenstjerne, Holstebro Kommune
Hanne Bech Sørensen, Aarhus, udenfor centrum
Susanne Østergaard, Odder Kommune
Vivi Thomsen, Horsens Kommune
Jess Valentin Haderslev, Viborg Kommune

Region Nordjylland
Kisten Bach, Morsø Kommune, Nykøbing Mors
Ninna Kirk, Mariager Kommune, Hobro

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge