HVAD KAN VI HJÆLPE DIG MED

Vi vejleder om barsels- og adoptionsreglerne og i sager om klager over barselsordninger.

Vi vejleder også om ret til fravær på baggrund af graviditets betinget sygdom, fertilitetsbehandling og komplikationer før, under og efter fødslen.

HER KAN VI DESVÆRRE IKKE HJÆLPE

Vi rådgiver ikke om specifik placering af barselsperioden.

Vi godkender heller ikke barselsforløb.

Du kan kontakte Udbetaling Danmarks kontor for barselsdagpenge om placering af barselsperioden.

FANDT DU IKKE, HVAD DU SØGTE

Se Lov om dagpenge ved sydom eller fødsel på Retsinformation.dk.

Har du spørgsmål til barselsdagpengeperioden, henviser vi dig til Borger.dk.

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du under barsel eller adoption modtage dagpenge fra Udbetaling Danmark.

Det er en betingelse for ret til dagpenge, at du inden for de sidste 12 måneder har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for fraværsperioden.

Til sammen har et forældrepar 52 uger med fulde dagpenge, der er bygget op således:

  • 4 ugers graviditetsorlov (før forventet fødsel)
  • 14 ugers barselsorlov (forbeholdt moderen)
  • 2 ugers fædreorlov (forbeholdt faderen)
  • 32 uger forældreorlov (kan deles mellem moderen og faderen)

En kvinde er berettiget til dagpenge fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. Særlige forhold, som kan medføre risiko for kvindens helbred eller fostret, kan dog begrunde udbetaling af fulde eller nedsatte dagpenge fra et tidligere tidspunkt.

De 14 ugers barselsorlov, som er forbeholdt moderen, skal afholdes i umiddelbar forlængelse af fødslen.

Faderen har ret til at afholde de 2 ugers barselsorlov indenfor 14 uger efter fødslen.

Forældrene har hver ret til fravær i yderligere 32 uger, dog kun med fulde dagpenge i 32 uger i alt og indtil barnet er 46 uger. Forældrene kan afholde de 32 uger samtidigt eller i forlængelse af hinanden. Faderen kan påbegynde dagpengeretten inden for de første 14 uger efter fødslen.

Selvstændig på deltid

Arbejder du delvist som lønmodtager og delvist som selvstændig i din egen virksomhed vurderes din dagpengeret for den selvstændige virksomhed konkret af Udbetaling Danmark. Du skal derfor tage kontakt til dem for at få en beregning af din dagpengeret for virksomheden. Dine barselsrettigheder som lønmodtager afhænger af din overenskomst/ansættelseskontrakt, læs evt. mere her. https://www.dp.dk/radgivning/barsel-omsorg/

ApS og A/S

Har du dit eget ApS eller A/S, og er du ansat i dette, skal du have barsel som lønmodtager.

Forlænget orlov

Den del af orloven, som udgøres af de 32 uger, har man mulighed for at forlænge, når arbejdet genoptages delvis.

Forlænger du orloven ud over de 32 uger, nedsættes dagpengene, idet den samlede dagpengeudbetaling højst kan udgøre det beløb, der ville kunne udbetales for 32 uger.

Forældre kan holde orlov, indtil barnet er op til 54 uger/60 uger. De har tilsammen ret til nedsatte dagpenge i 40 uger/46 efter udløbet af den 14. uge efter fødslen.

Som selvstændig kan du i dagpengeperioden genoptage arbejdet i op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid med den virkning, at retten til dagpenge bortfalder for den tid, hvor arbejdet er genoptaget. Du får nedsatte dagpenge for de dage, hvor arbejdet er genoptaget delvis.

Udskudt orlov

Den ene af forældrene har ret til at udskyde orloven mindst 8 og højst 13 uger af forældreorloven (32 uger). Den udskudte orlov skal afholdes i en sammenhængende periode, inden barnet fylder 9 år.

Du har også mulighed for at udskyde helt op til 32 uger af forældreorloven til senere afholdelse, inden barnet fylder 9 år.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan udskyde og forlænge orloven samtidig: Udskydes orloven, mister man retten til at forlænge orloven, ligesom man mister retten til at udskyde, hvis man har forlænget orloven.

Anmodning om dagpenge

Du skal via borger.dk oplyse om forventet fødselstidspunkt samt hvordan du ønsker at afholde din barsel i forbindelse med anmodning om dagpenge.

Adoption

Du kan få dagpenge i indtil 46 uger efter modtagelsen af barnet. Det er en betingelse, at de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at den adoptionssøgende i en periode skal være i hjemmet.

14 ugers dagpenge (til en af ægtefællerne ad gangen)
2 ugers dagpenge (til begge ægtefæller inden for de første 14 uger efter modtagelsen)
32 ugers dagpenge (tilsammen indtil 46 uger efter modtagelsen)

Forlænget orlov

I dagpengeperioden kan orloven forlænges med den tid, arbejdet genoptages delvis.

Som selvstændig kan du genoptage arbejdet i op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid med den virkning, at retten til dagpenge bortfalder for den tid, arbejdet genoptages.

Adoptionssøgende ægtefæller kan holde orlov, indtil 54 uger/60 uger efter modtagelsen af barnet. De har tilsammen ret til nedsatte dagpenge i 40 uger/46 efter udløbet af den 14. uge efter modtagelsen.

Den samlede dagpengeudbetaling kan højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales for 32 uger.

Udskudt orlov

Efter udløbet af den 14. uge efter modtagelsen har den ene af jer ret til dagpenge, hvis orloven udskydes mindst 8 uger og højst 13 uger til senere afholdelse i en sammenhængende periode, inden barnet fylder 9 år. Der kan maksimalt udbetales dagpenge i 32 uger.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge