Som selvstændig er der ingen andre end dig selv til at betale ved sygdom. Du mister indtægt og samtidig fortsætter udgifterne til at drive virksomhed med at belaste din økonomi.  Vi anbefaler derfor, at du sikrer dig ved sygdom.

Sygedagpenge

Som selvstændig erhvervsdrivende har du ret til sygedagpenge fra din bopælskommune efter 2 ugers sygdom. Sygdom skal anmeldes til kommunen senest 1 uge efter 2 ugers sygdom.

Der er en række betingelser for ret til sygedagpenge som selvstændig, bl.a. at der inden for de sidste 12 måneder har været tale om udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for fraværsperioden.

Retten til sygedagpenge er ikke betinget af medlemskab af en A-kasse.

Læs mere om sygedagpenge for selvstændige på borger.dk

Sygedagpengeforsikring

Man kan ved at tegne en frivillig forsikring, få dagpenge også i de første 2 uger regnet fra 1. eller 3. fraværsdag efter sygdommens indtræden. Vælger man at kunne få sygedagpenge allerede fra 1. fraværsdag, skal der betales en forhøjet præmie.

Har du tegnet en sygedagpengeforsikring, skal anmeldelse af sygdommen til kommunen ske senest en uge efter dagpengerettens indtræden, dvs. senest en uge fra 1. eller 3. sygedag.

Vær opmærksom på, at præmien for forsikringen forhøjes, hvis du har en langvarig eller kronisk lidelse, som væsentligt forøger sygdomsrisikoen.

Forsikringen tegnes ved henvendelse til Udbetaling Danmark. Her finder du også yderligere information om ordningen.

Hvis du driver psykologvirksomhed i ApS-form og dermed er ansat i selskabet, kan du ikke tegne en sygedagpengeforsikring, idet du ikke betragtes som selvstændig erhvervsdrivende men derimod som lønmodtager. I stedet kan selskabet tegne en såkaldt sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere, som giver selskabet ret til at modtage sygedagpengerefusion fra din 2. fraværsdag. Læs mere.

Sygedriftstabsforsikring

Som selvstændig psykolog er det vigtigt at overveje, hvordan du er sikret økonomisk i tilfælde af længerevarende sygdom.

Her er nøglepersonforsikring eller sygedriftstabsforsikring en relevant mulighed.

Dansk Psykolog Forening har været i dialog med flere forsikringsselskaber og har nu sikret, at selvstændige psykologer har større udvalg på markedet for nøgleperson -og sygedriftstabsforsikringer.

Som selvstændig psykolog kan du derfor nu tegne nøgleperson- og sygedriftstabsforsikring hos følgende tre forsikringsselskaber:

Følg links til de tre selskaber for mere information om deres respektive produkter.

Tab af erhvervsevne-forsikring

En tab af erhvervsevne-forsikring sikrer din økonomi, hvis du bliver ramt af en alvorlig sygdom eller ulykke og ikke kan arbejde. Typisk er forsikringerne indrettet på en måde, hvor du får en månedlig udbetaling, så længe du ikke kan arbejde pga. mistet erhvervsevne – uanset om det er midlertidigt eller varigt.

Du kan tegne en tab af erhvervsevne-forsikring hos flere forskellige forsikringsselskaber og MP Pension. Hvis du har din pensionsordning hos MP Pension er du som standard dækket af en fagspecifik invalidepensionsdækning ved tab af erhvervsevne. Det særlige ved en fagspecifik dækning er, at du får dækning, når du mister din erhvervsevne som psykolog. Det adskiller sig fra mange andre tab af erhvervsevneforsikringer og fra den offentlige førtidspension, hvor du skal have mistet din erhvervsevne i ethvert erhverv, før du kan få udbetalt dækning.

Kontakt MP-Pension for at få nærmere rådgivning om den fagspecifikke indvalidepensionsdækning ved tab af erhvervsevne.

Sundhedsforsikring

Med en sundhedsforsikring kan du og dine ansatte få dækket udgifter til behandling på privathospital, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Der er flere forsikringsselskaber, som tegner den type forsikring, bl.a. RUNA A/S.

Nedsat arbejdsevne

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skriver følgende om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne:

Som selvstændig erhvervsdrivende kan man søge om tilskud, hvis man har en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden.
Det gælder for selvstændige, som har fået eller får støtte i form af tilskud efter den 1. januar 2013.

Betingelser for tilskud

  • For at få ret til støtte i form af tilskud som selvstændig skal man have en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden
  • udnytte sin arbejdsevne fuldt ud i virksomheden
  • drive virksomheden som hovedbeskæftigelse
  • være under folkepensionsalderen
  • have drevet den selvstændige virksomhed i mindst 30 timer om ugen i mindst 12 måneder indenfor de seneste 24 måneder, og
  • ikke modtage førtidspension, støtte til selvstændig virksomhed i medfør af § 65 i lov om aktiv socialpolitik, delpension, efterløn eller fleksydelse.

Tilskuddet udgør et grundbeløb (138.437 kr. i 2018) pr. år, som nedsættes med 30 % af en beregnet årsindtægt i virksomheden og af anden arbejdsindkomst i beregningsperioden.

Tilskuddet beregnes én gang om året og er som udgangspunkt gældende for et år ad gangen.

Årsindtægten opgøres på grundlag af virksomhedens skattemæssige overskud/underskud før renter og andre finansielle poster.

Du kan læse mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge