Selvstændige psykologer oplever ofte, at en tredje part ønsker oplysninger om klienten. Læs her, hvilke regler der gælder.

Såfremt du som psykolog får anmodning fra et forsikringsselskab om udlevering af journaloplysninger fra en af dine klienter skal du sikre dig følgende:

 1. At din klient er indforstået med hvad der sker, hvis de giver samtykke til udlevering, samt at de er indforstået med hvilke konsekvenser, det vil få, hvis de ikke giver samtykke.
 2. At du kan dokumentere samtykket. Der er ikke noget formkrav på samtykke, men det bør indeholde følgende oplysninger (dette er vejledende, men en god idé at have som udgangspunkt, såfremt du efterfølgende kommer i en situation, hvor du skal dokumentere, at der forelå samtykke):
 • Din klients navn, cpr.nr. samt underskrift
 • Dit navn, således at det fremgår at samtykket er konkret givet til, at du som psykolog må udlevere materialet
 • Præcisering af hvor meget materiale det drejer sig om, f.eks. enten om udlevering af journaloplysninger fra helt forløb, eller om det er datoafgrænset
 • Til hvem journaloplysningerne skal udleveres
 • Til hvad journaloplysningerne skal bruges

Fra den 1. august 2018 foreligger der en aftale mellem Dansk Psykolog Forening og forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension til oplysning af forsikringssager som omhandler tab af erhvervsevne (aftalen omfatter altså KUN disse sager).
Formålet med aftalen er, at sikre at det alene er nødvendige oplysninger som udveksles og at psykologen får betaling for sit arbejde. I forbindelse med at du får tilsendt blanketten hvor du skal give oplysninger, får du også tilsendt en kopi af din klients samtykke.

Læs mere om blanketsamarbejdet med Forsikring & Pension og find blanketterne her.

Udlevering af journaloplysninger i AES-sager er konkret reguleret i særlovgivning, hvor der er givet lovhjemmel til, at stiltiende samtykke gives i forbindelse med oprettelse af sag. Hvis du bliver kontaktet af AES vedrørende udlevering af journaloplysninger, er dette reguleret i Persondataforordningen a. 9, stk.2, litra F.

De oplysninger, du som psykolog udleverer, er nødvendige for, at AES kan udføre sin myndighedsopgave og fastsætte tilskadekomnes retskrav.

Føler du dig usikker på, om der foreligger en AES-sag kan du kontakte din klient og spørge. Husk at notere samtalen i journalen.

Her er du forpligtiget at aflevere journaloplysninger, jf. Persondataforordningen a. 9, stk.2, litra F, idet Patienterstatningen ellers ikke kan udføre sin myndighedsopgave. Læs mere her.

Såfremt du får en henvendelse fra din klients EGEN advokat om udlevering af journaloplysninger, skal du sikre, at det er din klients egen advokat. Dette gør du nemmest ved at spørge din klient forud for udlevering.

En generel anmodning om udlevering af journaloplysninger fra f.eks. en advokat som IKKE er din klients advokat kræver det samtykke, og vi anbefaler, at du får det på skrift, idet der foreligger dokumentationskrav. Bemærk også, at du ikke må oplyse tredjeparter, at din klient er klient hos dig uden, at din klient har givet samtykke.

For øvrige tredje parter gælder det samme som for forsikringsselskaber generelt, dvs. såfremt du som psykolog får anmodning fra en tredje part om udlevering af journaloplysninger fra en af dine klienter, skal du sikre dig følgende:

 1. At din klient er indforstået med hvad der sker, hvis de giver samtykke til udlevering, og også at de er indforstået med hvilke konsekvenser det vil få, hvis de ikke giver samtykke.
 2. At du kan dokumentere samtykket. Der er ikke noget formkrav på samtykke, men det bør indeholde følgende oplysninger (dette er altså vejledende, men en god idé at have som udgangspunkt såfremt du efterfølgende kommer i en situation hvor du skal dokumentere at der forelå samtykke):
 • Din klients navn, cpr.nr. samt underskrift
 • Dit navn, således at det fremgår at samtykket er konkret givet til at du som psykolog må udlevere materialet
 • Præcisering af hvor meget materiale det drejer sig om, f.eks. enten om udlevering af journaloplysninger fra helt forløb, eller om det er datoafgrænset
 • Til hvem journaloplysningerne skal udleveres
 • Til hvad journaloplysningerne skal bruges

Husk også altid at notere i journalen!

Særligt om aftaleforhold i forsikringssager generelt

I en forsikringssag, er der tale om to parter, som har indgået en aftale. Aftaleparterne er forsikringsselskabet og klienten/forsikringskunden (herefter blot klienten). Klienten har henvendt sig til et forsikringsselskab, og har derefter indgået en aftale med henblik på, at såfremt noget fremadrettet går galt, skal forsikringsselskabet gå ind og dække eventuelle økonomiske tab.

For at indgå en aftale, foreligger der aftalebetingelser fra forsikringsselskabet om, at selskabet ved en eventuel sag, har ret til se dokumentation fra klienten om, hvad der er sket, og på hvilket grundlag klienten har ret til erstatning. Dette for at undgå f.eks. forsikringssnyd.

En klient som indgår en aftale med et forsikringsselskab skal være klar over, at der her er tale om ydelser og modydelser, som i hvilken som helst anden aftalesituation. Det betyder, at såfremt man som klient skal have mulighed for at få udbetalt økonomisk kompensation fra et forsikringsselskab, forventes det også fra forsikringsselskabet, at klienten kan påvise, at der faktisk foreligger et konkret behov, og at aftalens præmisser er opfyldte.

Såfremt forsikringsselskabet stiller krav om, at klienten skal have en vurdering eller en kopi af journalen for at udbetale økonomisk kompensation, og dette krav ikke bliver imødekommet af klienten (dvs. at klienten nægter at give forsikringsselskabet de efterspurgte oplysninger), ender sagen med at klienten således ikke har påvist det konkrete behov, og forsikringsselskabet kan nægte klienten økonomisk kompensation.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge