I perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021 skal alle psykologer med ydernummer akkrediteres af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

Formålet med akkreditering er kvalitetsvurdering og kvalitetsudvikling med det formål at understøtte og udvikle den faglige, organisatoriske og klientoplevede kvalitet.

Akkrediteringen sker på baggrund af 10 akkrediteringsstandarder (standardsæt), der findes på IKAS’ hjemmeside sammen med øvrig information om akkrediteringen. Standardernes temaer tager afsæt i, hvad der opfattes som god klinisk psykologpraksis samt eksisterende lovgivning og overenskomstgrundlag, fx. journalføring og håndtering af utilsigtede hændelser. Dermed er en stor del af akkrediteringen en formalisering af, hvad man som selvstændig psykolog med ydernummer i forvejen er omfattet af.

Dansk Psykolog Forening har været med til at tilpasse standarderne, så de i højst mulige omfang er klinisk og fagligt relevante. I forlængelse af det har Dansk Psykolog Forening aftalt med IKAS, at det vil være muligt at anonymisere klienternes journaler.

Læs mere nedenfor.

KONTAKT OG VEJLEDNING

IKAS er ansvarlig for at gennemføre og vejlede om akkrediteringen. Du kan kontakte IKAS på e-mail psykologakkreditering@ikas.dk.

Alt relevant materiale for at kunne gennemføre akkrediteringen er tilgængeligt på IKAS’ hjemmeside.

Er der generelle forhold vedrørende akkrediteringen, du gerne vil drøfte med Dansk Psykolog Forening, er du velkommen til at kontakte os.

FAQ om akkreditering

I starten af august 2019 har IKAS kontaktet de psykologer, der akkrediteres i første runde. Herefter vil IKAS kontakte psykologerne med mindst fem måneders varsel, indtil alle er akkrediteret i 2021.

Selve akkrediteringen varer ca. 2-2,5 time og foregår ved, at en surveyor med psykologbaggrund kommer ud i klinikken og gennemgår standarderne med psykologen. Størstedelen af akkrediteringen vil foregå som dialog med psykologen og eventuelle øvrige ansatte.

Hvis surveyoren i løbet af besøget finder mangler, der kræver opfølgning for at blive akkrediteret, vil der blive fastsat en periode på mellem en til seks måneder til at rette op på manglerne.

Opfølgningen vil typisk foregå telefonisk. På IKAS’ hjemmeside vil der komme information om introduktionskurser for privatpraktiserende psykologer om akkreditering.

I forbindelse med akkreditering får psykologen udbetalt et honorar svarende til 5.000 kr. ved opstart og 10.000 kr. efter første akkreditering. Psykologer uden ydernummer har også mulighed for at blive akkrediteret ved selv at afholde de faktiske udgifter. Kontakt IKAS for nærmere information.

Det er politisk bestemt, at alle ydere af offentligt finansierede sundhedsydelser skal akkrediteres. Formålet med akkreditering er kvalitetsvurdering og kvalitetsudvikling med det formål at understøtte og udvikle den faglige, organisatoriske og klientoplevede kvalitet. Siden 2005 har IKAS akkrediteret størstedelen af det danske sundhedsvæsen.

I forbindelse med akkrediteringen af psykologerne har Dansk Psykolog Forening arbejdet tæt sammen med IKAS for at understøtte, at akkrediteringsforløbet så vidt muligt er fagligt og klinisk relevant. Vi har i den forbindelse også lagt vægt på, at arbejdsbyrden ifm. akkreditering er blevet mindst mulig, blandt andet ved at der ved de fleste standarder ikke er krav om skriftlighed.

Akkrediteringen tager afsæt i standardsættet, som fremgår af IKAS’ hjemmeside. Hertil har IKAS, i dialog med Dansk Psykolog Forening, udarbejdet en vejledning, der både fortæller om selve besøget og som uddyber dele af standardsættet. Du kan finde øvrige oplysninger og hjælpeværktøjer til akkrediteringen på IKAS hjemmeside.

Hvis du ikke allerede er varslet (via den mail, du har oplyst til regionen), vil du blive akkrediteret på et senere tidspunkt. På IKAS’ hjemmeside kan du se, hvornår de efterfølgende akkrediteringsforløb er planlagt. Det er også muligt at kontakte IKAS på mail psykolog@ikas.dk for at spørge, om det allerede er planlagt, hvornår din klinik skal akkrediteres.

Der er ikke nogen dispensationsmulighed for akkrediteringen. Hvis du har opsagt dit ydernummer og tidspunktet for din akkreditering jf. ovenstående ligger efter din opsigelse af ydernummeret, skal du ikke gennemføre akkrediteringen. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til IKAS på mail psykolog@ikas.dk om mulighed for at få flyttet tidspunktet for din akkreditering.

Nej, heldigvis er vi blevet enige med IKAS om, at akkrediteringen på psykologområdet kun omfatter meget lidt skriftlighed. Ved de fleste standarder skal psykologen ikke redegøre gennem skrift, men skal i stedet i forbindelse med surveyet redegøre mundtligt overfor surveyoer. Der er kun krav om skriftlighed i forbindelse med standarden førstehjælp, hvor der skal udarbejdes en skriftlig retningslinje.

Journalaudit gennemføres af psykologen før besøg af surveyor. Journalgennemgang finder sted under besøget. Du kan finde mere information om journalaudit og journalgennemgang i IKAS’ vejledning.

Ja. Sundhedslovens § 43, stk. 2, pkt. 4 giver surveyor fra IKAS ret til at se klienternes journal i forbindelse med akkreditering.

Du har ikke pligt til at oplyse klienten herom, men hvis du ikke anonymiserer journalen (se nedenstående) skal du notere i journalen, at du har videregivet oplysninger til IKAS med henblik på dokumentation af arbejdsgange i forbindelse med akkreditering.

Ja. Vi har aftalt med IKAS, at det er muligt at anonymisere journalen i forbindelse med journalgennemgang. Det fremgår også af IKAS’ vejledning.

I praksis kan anonymiseringen eksempelvis foregå sådan, at psykologen printer eller kopierer journalen og gennemgår den med henblik på anonymisering (ex. streger ud med tusch), inden gennemgangen med surveyor.

I tilfælde af omfattende journaler på mange sider kan dette blive tidskrævende. Det er i den forbindelse relevant at påpege, at surveyet ikke af den grund kommer til at tage længere tid end de 2 – 2,5 timer, der er afsat.

Hvis surveyoren i løbet af besøget finder mangler, der kræver opfølgning for at blive akkrediteret, vil der blive fastsat en periode på mellem en og seks måneder til at rette op på manglerne. Opfølgningen herpå vil typisk foregå telefonisk.

BAGGRUND

I begyndelsen af 90’erne opstod der et politisk ønske om at samle indsatsen for at sikre kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet. Det førte i 2002 til udgivelsen af ”National Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet”, hvor der blev taget initiativ til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), der danner rammen for evaluering af kvaliteten af alle offentligt finansierede sundhedsydelser. I 2005 blev Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) oprettet for at udvikle og drive Den Danske Kvalitetsmodel.

Siden 2005 har IKAS akkrediteret størstedelen af det danske sundhedsvæsen, herunder sygehuse, apoteker, privathospitaler, alment praktiserende læger og speciallæger. I 2016 var alle praksissektorens grupper bortset fra psykologerne blevet akkrediteret. På den baggrund aftalte Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) rammerne for psykologernes akkreditering i praksisoverens-komsten, der blev indgået i 2016. Efterfølgende har Dansk Psykolog Forening og IKAS i samarbejde udviklet de 10 akkrediteringsstandarder, der danner baggrund for akkrediteringen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge