I perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021 skal alle psykologer med ydernummer akkrediteres af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

Formålet med akkreditering er kvalitetsvurdering og kvalitetsudvikling med det formål at understøtte og udvikle den faglige, organisatoriske og klientoplevede kvalitet.

Akkrediteringen sker på baggrund af 10 akkrediteringsstandarder (standardsæt), der findes på IKAS’ hjemmeside sammen med øvrig information om akkrediteringen. Standardernes temaer tager afsæt i, hvad der opfattes som god klinisk psykologpraksis samt eksisterende lovgivning og overenskomstgrundlag, fx. journalføring og håndtering af utilsigtede hændelser. Dermed er en stor del af akkrediteringen en formalisering af, hvad man som selvstændig psykolog med ydernummer i forvejen er omfattet af.

Dansk Psykolog Forening har været med til at tilpasse standarderne, så de i højst mulige omfang er klinisk og fagligt relevante. I forlængelse af det har Dansk Psykolog Forening aftalt med IKAS, at det vil være muligt at anonymisere klienternes journaler.

Akkrediteringsforløb
I starten af august kontakter IKAS de psykologer, der skal akkrediteres i første runde. Herefter vil IKAS kontakte psykologerne med mindst fem måneders varsel, indtil alle er akkrediteret i 2021.

Selve akkrediteringen varer ca. 2 – 2,5 time og foregår ved, at en surveyor med psykologbaggrund kommer ud i klinikken og gennemgår standarderne med  psykologen. Størstedelen af akkrediteringen vil foregå som dialog med psykologen og eventuelle øvrige ansatte.

Hvis surveyoren i løbet af besøget finder mangler, der kræver opfølgning for at blive akkrediteret, vil der blive fastsat en periode på mellem en til seks måneder til at rette op på manglerne.

Opfølgningen vil typisk foregå telefonisk. På IKAS’ hjemmeside vil der komme information om introduktionskurser for privatpraktiserende psykologer om akkreditering.

Økonomi
I forbindelse med akkreditering får psykologen udbetalt et honorar svarende til 5.000 kr. ved opstart og 5.000 kr. efter første akkreditering. Psykologer uden ydernummer har også mulighed for at blive akkrediteret ved selv at afholde de faktiske udgifter. Kontakt IKAS for nærmere information.

Vejledning
Da IKAS er ansvarlig for at gennemføre akkrediteringen, er det også IKAS, der varetager vejledningen i forbindelse med akkrediteringsbesøgene. Du er dog velkommen til også at kontakte Dansk Psykolog Forening for information, spørgsmål og kommentarer. Dansk Psykolog Forening er i løbende kontakt med IKAS for at sikre den bedst mulige afvikling af processen vedrørende akkreditering.

Se mere på IKAS.

Baggrund

I begyndelsen af 90’erne opstod der et politisk ønske om at samle indsatsen for at sikre kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet. Det førte i 2002 til udgivelsen af ”National Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet”, hvor der blev taget initiativ til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), der danner rammen for evaluering af kvaliteten af alle offentligt finansierede sundhedsydelser. I 2005 blev Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) oprettet for at udvikle og drive Den Danske Kvalitetsmodel.

Siden 2005 har IKAS akkrediteret størstedelen af det danske sundhedsvæsen, herunder sygehuse, apoteker, privathospitaler, alment praktiserende læger og speciallæger. I 2016 var alle praksissektorens grupper bortset fra psykologerne blevet akkrediteret. På den baggrund aftalte Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) rammerne for psykologernes akkreditering i praksisoverens-komsten, der blev indgået i 2016. Efterfølgende har Dansk Psykolog Forening og IKAS i samarbejde udviklet de 10 akkrediteringsstandarder, der danner baggrund for akkrediteringen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge