Når du har ydernummer og samtidig driver din virksomhed som anpartsselskab skal dine vedtægter godkendes af Dansk Psykolog Forening. Det skyldes, at der i praksisoverenskomsten er nogle meget specifikke regler, som vedtægterne skal leve op til. Du kan se hvad bestemmelserne er i praksisoverenskomstens §9 og i bilag 6 Praksisoverenskomsten 2016-2019

Du kan altid få vedtægterne set i gennem i Dansk Psykolog Forening ved at sende dem til os via mail. Dette kan du også gøre inden de vedtages, for på forhånd at sikre dig, at de lever op til bestemmelserne.

Nedenfor er et eksempel på et sæt vedtægter som overholder praksisoverenskomstens bestemmelser.

VEDTÆGTER

For psykologselskabet Psykologisk Klinik ApS, Vestergade 7, …

1. Navn

Selskabets navn er Psykolog Selskabet … ApS eller Psykologerne … ApS.

2. Formål

Selskabets formål er psykologvirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.

3. Kapitalforhold

Kapitalens størrelse: Selskabets kapital er på kr. 80.000 (minimum 80.000 kr.), skriver kroner firstusinde.

Antallet af kapitalandele: Andelene udstedet på kr. 80.000 (minimum 80.000 kr.)

Kapitalandelens pålydende værdi: Hver kapitalandel udstedets på hver xxx.
Fortegnelsen over kapitalandele noteres indehavernes navn og adresse på alle kapitalandele, størrelsen heraf, ejerskifte og pantsætning m.m.

Kursen på kapitalandelene: Kursen på de tegnede kapitalandele udgør 100.

Fremtidige eventuelle kapitalandele skal altid tegnes til mindst kurs 100 jfr. Selskabslovens § 31.

Godkendelse af tegning: Stifterne har godkendt denne tegning, jfr. Selskabslovens § 32.

4. Stemmeret

Alle kapitalandele giver lige ret i selskabet i forhold til deres størrelse, herunder stemmeret.

5. Selskabets ledelse

Selskabet skal have en direktion bestående af 1-3 medlemmer. Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse. Direktionen skal bestå af psykologer.

6. Indkaldelse til generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 5 måneder efter årsregnskabets udløb.

7. Regnskabsår

Selskabets regnskabsår løber fra den 1.1. til den 31.12.

8. Kommune

Selskabets hjemsted er: XX Kommune.

9. Tegningsregler

Selskabet tegnes af en direktør, der skal være psykolog.

10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Kapitalhaverne skal træffe afgørelse om:

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
  3. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i forhold til den godkendte årsrapport. Generalforsamlingen må ikke beslutte uddeling af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af direktionen.
  4. Valg af direktion
  5. Valg af revisor
  6. Eventuelt

11. Revisor

Selskabet vælger på hvert års ordinære generalforsamling 1 statsautoriseret eller registreret revisor for et år ad gangen.

12. Øvrige forhold

12.1 I et holdingselskab skal anpartskapitalen ejes 100 % af en eller flere anpartshavere, der driver psykologvirksomhed, som ansat i det psykologanpartsselskab, som holdingselskabet, ejer anparter i. I et psykologanpartsselskab skal over 50 % af anpartskapitalen, såvel efter beløb som efter stemmevægt, tilhøre et eller flere holdingselskaber og /eller anpartshavere, der udøver psykologvirksomhed som ansat i psykologanpartsselskabet.

12.2 Selskabets vedtægter og anpartshaverprotokol skal være tilgængelig for Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt vedkommende region, der til enhver tid skal kunne forlange attestation fra selskabet om dets ejerforhold.

12.3 Selskabet skal respektere de ansatte psykologers personlige ansvar i medfør af Praksisoverenskomstens § 10, 2, og det skal fremhæves at disse bestemmelser ingen indskrænkning gør i de forpligtelser, der måtte påhvile selskabet.

12.4 Anpartsselskabet skal såvel på brevpapir som ved skiltning angive samtlige psykologer, der udøver psykologvirksomhed i selskabet.

12.5 De ovenfor under punkt 9 og 12.1. nævnte krav kan fraviges af selskabet i indtil 6 måneder, såfremt ansættelsesforholdet ophører på grund af psykologens død eller upåregnelige sygdom. Såfremt der i selskabet findes stemmeløse B-anparter, kan der herunder indrømmes en frist på indtil 5 år til genoprettelse af den i pkt. 3 nævnte krav om kapitalbesiddelse efter beløb.

 

By, den XX.XX. 20XX

 

_______________________

Direktørens underskrift

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge