Fra den 1. oktober 2021 kan psykologer med ydernummer få tilskud til udvalgte kurser, som er godkendt til Systematisk Efteruddannelse.

Systematisk Efteruddannelse er en del af overenskomstaftalen imellem regionerne og Dansk Psykolog Forening. Målet med Systematisk Efteruddannelse er at udvikle privatpraktiserende psykologers færdigheder og kompetencer til at kunne behandle alle målgrupper, som er omfattet af psykologordningen.

1. SÆRLIGT FOR PSYKOLOGER MED YDERNUMMER

Hvor meget kan jeg få refunderet?

Du kan få refunderet 1300 kr. pr. kursusdag i op til 2 kursusdage pr. år.

Kursus godkendt til Systematisk Efteruddannelse afholdt i perioden: Max refusion
1. oktober – 31. december 2021 2 x 1300 kr. = 2600 kr.
1. januar – 31. december 2022 2 x 1300 kr. = 2600 kr.
Refusion i alt i overenskomstperioden 5200 kr.

Hvordan får jeg refusion?

Udfyld refusionsblanketten og indsend sammen med dit kursusbevis til: se@dp.dk

Der kan være op til 1 måneds sagsbehandlingstid på din udbetaling af refusion.

2. OVERSIGT OVER KURSER GODKENDT TIL SYSTEMATISK EFTERUDDANNELSE

Her ser du alle godkendte kurser til Systematisk Efteruddannelse. Du kan som psykolog med ydernummer få tilskud til disse kurser. Sekretariatet opdaterer løbende kursusoversigten.

Psykoterapeutisk behandling8.9.22, Aarhus

TAT i et nyt perspektiv13.9.22, Kbh

Angst og depression – Dynamisk retning (psykodynamisk perspektiv)13.10.22, Kbh

Evidensbaseret psykoterapi til tab og komplekse sorgreaktioner 8.12.22, Kbh

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori2.2.22, Aarhus

Godkendte kurser til Systematisk Efteruddannelse Start & Sted
Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet (er afholdt) 11.10.21, Aarhus
Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori (er afholdt) 25.10.21, Kbh
Psykofarmakologi, voksne (er afholdt) 28.10.21, Kbh
Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet (er afholdt) 4.11.21, Aarhus
Hjernerystelse på kort og lang sigt med fokus på hjernen, symptomerne og behandling (er afholdt) 9.11.21, Aarhus
Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne (er afholdt) 11.11.21, Aarhus
Sorg og krise hos børn og unge 15.11.21, Kbh
Familieterapi: teori og intervention 22.11.21, Aarhus
Evidensbaseret psykoterapi til tab og komplekse sorgreaktioner 9.12.21, Aarhus
Psykologisk udredning 17.1.22, Kbh
Psykotraumatologi, teori og praksis 25.1.22, Aarhus
Seksualiserede digitale krænkelser blandt børn og unge  27.1.22, Kbh
Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering 9.2.22, Aarhus
Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet 23.2.22, Kbh
Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet 8.3.22, Kbh
VIRTUELT – Risikovurdering og håndtering af suicidalitet 9.3.22, Virtuelt
Parforholdet – udredning, caseformulering og intervention 14.3.22, Kbh
Hvordan kan den nyeste viden om hjernens plasticitet hjælpe til mere effektive psykologiske interventioner? 14.3.22, Kbh
Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne 31.3.22, Kbh
Psykoterapeutisk behandling 7.4.22, Kbh
Neuropsykologiske tilstande, voksne 19.4.22, Kbh
Arbejdsrelateret stress – modeller, evidens og behandling 5.5.22, Aarhus
Treating sleep problems with Cognitive Behavioral Therapy 9.5.22, Kbh
Psykotraumatologi, teori og praksis 25.8.22, Kbh
Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering 29.8.22, Kbh
Sorg og krise hos børn og unge 30.8.22, Aarhus
Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori 12.9.22, Kbh
Psykologisk udredning  12.9.22, Aarhus
Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet
14.9.22, Aarhus
Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet 19.9.22, Aarhus
Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne 6.10.22, Aarhus
Psykologisk udredning  10.10.22, Aarhus
Billeddannelsesteknikker 26.10.22, Kbh
Psykofarmakologi, voksne 7.11.22, Aarhus
Psykodynamisk tilgang til arbejdet med børn og unge med depression og angst samt forældre 10.11.22, Aarhus
Psykologisk udredning  14.11.22, Aarhus
Andre kursusudbydere end DP Start
Lovgivning og etik, børn Online v. Marie Louise Reinhold-Dunne og Marie Tolstrup 6.10.2021
Defusing og debriefing for psykologer v. Henrik Lyng 1.11.2021
3-årig psykodynamisk Specialistuddannelse i mentaliseringsbaseret psykoterapi for læger, psykologer og andre faggrupper v. Institut for mentalisering 19.01.2022

3. SÆRLIGT FOR KURSUSUDBYDERE

Du kan som kursusudbyder få et kursus godkendt til Systematisk Efteruddannelse, hvis følgende kriterier er opfyldt:

 • Kurset afholdes i perioden 1. oktober 2021-31. december 2022
 • Kurset opfylder kriterierne for godkendelse af kurser til Systematisk Efteruddannelse
 • Ansøgningen om kursusgodkendelse opfylder krav til ansøgning
 • Kursusindholdet retter sig mod de udvalgte temaer og emner for Systematisk Efteruddannelse

En godkendelse til Systematisk Efteruddannelse gælder for den konkrete kursusafholdelse, som der er ansøgt om. Hvis du afholder kurset igen, skal du søge om kursusgodkendelse på ny.

Det er gratis at søge om kursusgodkendelse til Systematisk Efteruddannelse.

OBS:

 • Skriv i bemærkningsfeltet på formularen at kurset søges godkendt til Systematisk Efteruddannelse.
 • Du skal være logget ud af MitDP, inden du trykker på linket til ansøgningsformularen.

KLIK HER FOR AT ANSØGE OM KURSUSGODKENDELSE

 

Kriterier for godkendelse af kurser

En kursusgodkendelse til Systematisk Efteruddannelse forudsætter imødekommelse af følgende kriterier:

Undervisers kompetencer:

 • Psykolog med specialistgodkendelse, Psykolog med Ph.d. eller anden relevant akademisk faggruppe ifølge en faglig vurdering.
 • Psykiater med specialist og supervisorgodkendelse af DPS.
 • Andre med relevante spidskompetencer efter en faglig vurdering af CV.

Deltagerforudsætninger: Holdet skal sammensættes, så det lever op til deltagerforudsætningerne:

 • Mindst 75 procent psykologer samt læger og andre akademikere med relevant uddannelse ift. kursets indhold.
 • Maksimalt 25 procent andre faggrupper (fx sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologpraktikanter mv.).

Der er ikke nogen øvre grænse for antal deltagere udover dem, som de fysiske og pædagogiske rammer sætter.

Indholdsmæssig relevans: Kursets indhold skal falde inden for temaer og emner for Systematisk Efteruddannelse, som er udvalgt af arbejdsgruppen for gældende overenskomstperiode.

Kursusbevis: Kursusudbyder er forpligtet til at udstede et kursus- eller deltagerbevis til kursister for gennemført kursusdeltagelse. Af kursusbeviset bør følgende fremgå:

 • Kursistens navn
 • Kursustitel, dato og tidspunkt
 • Kursets varighed
 • Undervisers navn og uddannelse
 • Kursusbeskrivelse
 • Godkendelse til Systematisk Efteruddannelse
 • kursusarrangør/undervisers underskrift

I forbindelse med udstedelse af kursusbevis er det kursusudbyders ansvar at administrere fremmødereglerne herunder stillingtagen til imødekommelse af fremmødekravet.

Fremmødekrav: Det forudsættes som udgangspunkt, at kursisten deltager i kurset 100% af det godkendte timetal. Ved mere end 10 procents fravær skal kursusudbyder/underviser tage stilling til, om der kan udstedes et kursusbevis. Hvis der ikke kan udstedes et kursusbevis pga. for højt fravær, kan der i stedet udstedes et deltagerbevis med reduceret timetal. Tvivl og tvister afgøres lokalt.

Virtuel undervisning: Det er en forudsætning ved virtuel undervisning, at deltagerne deltager med kameraet tændt, så underviser/kursusleder kan se deltagerne under hele undervisningsforløbet og administrere fremmødereglerne. Ved kurser, der indeholder metodetræning, skal der anvendes en virtuel undervisningsform og -platform, hvor deltagerne har mulighed for at træne metoden virtuelt, og underviser kan observere metodetræningen. Dette giver nogle naturlige grænser for deltagerantallet på kurser, der indeholder metodetræning. Deltagerantallet ved virtuel undervisning besluttes ud fra undervisers/kursusleders pædagogiske og læringsmæssige vurdering ift. kursets formål. Det er kursusudbyders ansvar både at sikre, at rammer, deltagerantal, m.m. udformes så den virtuelle undervisning lever op til kursets formål samt at sikre, at fremmødereglerne efterleves.

Krav til ansøgning

Vedlæg følgende obligatoriske bilag til din ansøgning:

 • Kursusbeskrivelse – heraf skal fremgå:
  • Dato og tidspunkt for kurset
  • Varighed: Antal effektive undervisningstimer (af 60 minutter) skal fremgå (fx pauser og tid til frokost medregnes ikke i effektive undervisningstimer).
  • Kursets formål og læringsmål skal fremgå. Læringsmål dækker over, hvad udbyttet af undervisningen på kurset er – herunder viden, færdigheder og kompetencer.
  • Underviser(e)s navne og kvalifikationer samt evt. specialviden inden for det underviste område skal fremgå.
  • Undervisningsform: Det skal fremgå, om kurset er tilrettelagt som fx forelæsning, katederundervisning, metodetræning, rollespil eller andre øvelser, samt om der er indlagt undervisning via elektroniske hjælpemidler.
  • Målgruppe: Det skal fremgå, hvem kurset er målrettet.
  • Deltagerantal: Det skal fremgå, hvor mange kursusdeltagere, der maksimalt tillades på kurset.
  • Supervision: Ved kurser hvor der indgår supervisionsforløb skal tilrettelæggelsen af supervision fremgå (fx mødedatoer, gruppestørrelser, supervisors navn).
 • Litteraturliste
 • Kursusprogram/kursusplan (med dato og tidspunkt samt underviser og emner for undervisningen)
 • Evt. CV for underviser

Sagsbehandling af ansøgninger

Alle ansøgninger om godkendelse af kurser til Systematisk Efteruddannelse vurderes af sekretariatet i Dansk Psykolog Forening ud fra gældende retningslinjer for Systematisk Efteruddannelse.

Når du indsender din ansøgning, vurderer sekretariatet i Dansk Psykolog Forening samtidig, om dit kursus kan godkendes til Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser.

Sekretariatet kontakter dig, når din ansøgning er behandlet. Der kan forekomme længere sagsbehandling på op til 3 måneder.

Du kan anke afgørelser om godkendelse af konkrete kurser til fondsbestyrelsen. Det gør du ved at sende en mail til se-klage@dp.dk med en udførlig beskrivelse af begrundelsen for din klage. Klagen skal indeholde en konkret beskrivelse af, hvordan kurset lever op til samtlige kriterier for godkendelse af kurser til Systematisk Efteruddannelse. Samt en vedhæftning af den afgørelse der klages over. Fondsbestyrelsens afgørelser er endelige og kan ikke ankes.

4. TEMAER OG EMNER FOR SYSTEMATISK EFTERUDDANNELSE

Følgende temaer og emner er gældende for Systematisk Efteruddannelse i indeværende overenskomstperiode.

Tema 1: Psykopatologi, diagnostik, udredning og behandlingstilrettelæggelse

Diagnostik og differentialdiagnostik i forhold til overenskomstens henvisningskategorier.

Somatiske tilstande:

 • Somatiske indikatorer på behandlingskrævende somatiske lidelser.
 • Somatiske årsager til psykiske symptomer.
 • Psykologiske problemers somatiske udtryk.
 • Psykologiske følgevirkninger af somatiske sygdomme og behandling.

Casebaseret psykologisk udredning og behandlingstilrettelæggelse

 • Case-baseret psykologisk udredning, herunder kortlægning af klientens psykosociale forhold, personlighedskarakteristika og psykologiske formuleringer.
 • Individorienteret behandlingstilrettelæggelse på baggrund af en integration af den bedste forskningsbaserede viden og klientens problemstilling (herunder komorbiditet), personlighed, kulturbaggrund og præferencer.

Tema 2: Behandling af psykologordningens henvisningskategorier

 • Behandling af traumer og vedvarende sorglidelse, herunder akutindsats (inklusive viden om problemstillingernes ætiologi og psykopatologi).
 • Behandling af depression (inklusive viden om problemstillingens ætiologi og psykopatologi).
 • Behandling af angst (inklusive viden om problemstillingens ætiologi og psykopatologi).
 • Behandling af personer der har været udsat for seksuelle overgreb (inklusive viden om problemstillingens ætiologi og psykopatologi).
 • Behandling af personer der har forsøgt selvmord (inklusive viden om problemstillingens ætiologi og psykopatologi). Herunder vurdering af selvmordsrisiko.

Inddragelse af pårørende i behandlingen og rammer for behandling af grupper og par. Der skal henledes opmærksomhed på, at et kortere kursus på eksempelvis 2 dage kun kan give meget overordnede retningslinjer for inddragelse af pårørende og rammer for par- og gruppeterapi.

Tema 3: Jura og overenskomst ift. samarbejde, udveksling og dialog med andre faggrupper

Hvordan relevant lovgivning håndteres etisk og psykologfagligt i relation til opgaverne indenfor praksisoverenskomsten, fx psykologloven og bekendtgørelser (journalføring og opbevaring heraf, tavshedspligt, samtykke, udlevering af oplysninger m.v.) og persondataforordning samt viden om tilbud i den øvrige sundhedssektor.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge