Et kort og intensivt forhandlingsforløb venter forude og allerede d. 3. december 2015 skal vi være enige med Danske Regioner om fornyelse af praksisoverenskomsten. Nedenfor kan du læse om detaljerne i det planmæssige forhandlingsforløb. Du kan også læse om den proces, der har ledt frem til forhandlingerne, og som blandt andet indebar et stort arbejde med kravsudtagelse internt i foreningen.

Tidsplan for forhandlingsforløbet

8. oktober 2015: Sættemøde med Danske Regioner
Forhandlingsdelegationen mødes med Danske Regioner til sættemøde, hvor parterne udveksler krav og har første overordnet drøftelse.

5. november 2015: Forhandlingsmøde med Danske Regioner
Forhandlingsdelegationen mødes med Danske Regioner til videre forhandlinger. Her tales om mulige løsninger, og hvilke nye spor man ser anledning til at få belyst inden sidste forhandlingsmøde.

3. december 2015: Endeligt forhandlingsmøde
Sidste afsluttende forhandlingsmøde med Danske Regioner. Den endelige aftale om ny praksisoverenskomst forhandles på plads.
Sekretariaterne fra Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening mødes jævnligt undervejs i forhandlingsforløbet for at udarbejde analyser og forberede forhandlingstemaerne.

Baggrund

Optakten til den kommende fornyelse af praksisoverenskomsten har været længe undervejs, og der er sket meget på området i perioden, både internt i foreningen og omkring os.

Vores forberedelse af forhandlingerne
I Dansk Psykolog Forening er det Liberalt Forhandlingsudvalg (LFU), der gennemfører forhandlingerne af praksisoverenskomsten.

LFU er et fast udvalg under bestyrelsen. Udvalget består blandt andet af foreningens formand og repræsentanter fra Selvstændige Psykologers Sektion. Udvalget er mandatgivende i forhold til aftaler på det liberale område, blandt andet praksisoverenskomsten.

Udvalget har gennem længere tid forberedt de kommende forhandlinger om fornyelse af praksisoverenskomsten. Hovedopgaven har været at udtage krav til de kommende forhandlinger. I den forbindelse har vi gennemført en høringsfase, hvor foreningens medlemmer har haft mulighed for at indsende ønsker til krav til overenskomstfornyelsen.

Dermed er vores endelige kravsliste blandt andet et resultat af opgørelser og analyser af de ønsker, der er kommet fra medlemmerne.

Den endelige kravsliste er også et resultat af, hvad der er sket omkring os i løbet af den sidste overenskomstperiode. Ikke mindst moderniseringsarbejdet, Sundhedsstyrelsens evaluering af psykologordningen og den hårdere økonomistyring, der i stadig højere grad præger sundhedsvæsenet. Alle begivenheder har haft indflydelse på vores krav og forhandlinger, og du kan læse mere om dem i næste afsnit.

Vigtige begivenheder i denne overenskomstperiode
Den nuværende praksisoverenskomst trådte i kraft d. 11. marts 2011.

I maj 2012 blev overenskomsten imidlertid forhandlet igen, da man med satspuljeaftalen afsatte midler til at aldersgrænsen for behandling af let til moderat depression skulle ophæves. Samtidig blev aldersbegrænsningen for behandling af let til moderat angst hævet med 10 årgange – fra 18 – 28 årige til at 18 – 38 årige – fik mulighed for psykologbehandling med tilskud.

I foråret 2013 blev der behov for fornyede forhandlinger, da den økonomiske ramme for angst- og depressionskategorierne var ved at blive sprængt. Der blev derfor i april 2013 indgået ny tillægsaftale om økonomistyring, herunder indførelse af omsætningsloftet på nu 277.000 kr. for angst- og depressionsbehandling.

Også det såkaldte Moderniseringsarbejde har præget den sidste overenskomstperiode. Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner aftalte ved OK-fornyelsen i 2011 at iværksætte en analyse af praksisoverenskomsten med tilhørende bekendtgørelse, da ordningen og overenskomsten gennem årene havde udviklet sig fra at være en ordning med akut psykologisk behandling af kriser til også at rumme behandling af seksuelt krænkede samt diagnosekategorierne depression og angst. Desuden var ordningen gennem årene blevet sværere og vanskeligere både at bruge og at administrere på grund af store ændringer og mange knopskydninger. Vi deltog i arbejdet sammen med Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Resultatet af moderniseringsudvalgets arbejde forelå i efteråret 2013 med udgivelsen af en omfattende rapport (Visioner for udvikling af den offentlige psykologordning). Rapporten indeholdte analyser og forslag inden for følgende emner:

  • Henvisningskriterier
  • Kvalitet og evidens
  • Det sammenhængende sundhedsvæsen
  • En historisk redegørelse og en mængde data og statistik for ordningens anvendelse og udvikling

Med satspuljeaftalen var desuden afsat 1 mio. kr. til evaluering af psykologbehandling på de nye diagnosekategorier angst og depression. Imidlertid besluttede Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet at en sådan evaluering ikke alene skulle laves for angst- og depressionsbehandling, men at hele den offentlige psykologordningen skulle underkastes en kortlægning og analyse af perioden 2003-2013. Denne evaluering skulle munde ud i en perspektivering og vurdering af, hvordan kvaliteten i psykologordningen kan forbedres ved ændring af bl.a. målgruppeafgrænsning, henvisningskriterier samt tilbuddets tilrettelæggelse inden for den økonomiske ramme.

Resultatet af denne evaluering og perspektivering – som Sundhedsstyrelsen har stået i spidsen for – foreligger her i september 2015 – forsinket af bl.a. folketingsvalget.

Sundhedsstyrelsens rapport er en vigtig pejling for de kommende forhandlinger, selvom vi først kender økonomien bag ordningen og eventuelle bekendtgørelsesændringer senere på efteråret og formentlig tidligst en gang i november 2015.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge